Koolituste kalender

KOOLITUSTE KALENDER Kevad 2019

Vene keel algajad

Vene keel (A1.1)

KELLELE?
Kui Sa ei ole varem vene keelt õppinud,
Kui Sa oled kunagi küll vene keelt õppinud, aga enam ei taha põhitõedki meenuda,
Kui Sa vajad vene keelt igapäevases või tööalases suhtlemises,
                                                                                  siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.
KUIDAS?
Teeme kõik selleks, et kursuse lõpuks saaksid lihtsamates igapäevastes olukordades vene keeles hakkama. Kursuse eesmärgiks on anda teadmisi kõigis keeleaspektides - rääkimises, kuulamises, lugemises ja kirjutamises. Tunnitöös paneme põhirõhu aga rääkimisoskuse arendamisele. Seejuures ei unusta me süstemaatilist grammatikaga tegelemist. Kasutame kõikvõimalikke võtteid ja tegevusi, et õppetöö oleks võimalikult efektiivne ja eluline - paaristööd, dialooge, erineval viisil puuduva info hankimist, sõnavaramänge, rollimänge, lauamänge jne. Õppetöö toimub harjutades, harjutades ja veelkord harjutades. Lisaks kursuselt saadavatele keelealastele teadmistele garanteerime ka huvitavad ja silmaringi avardavad tunnid.

KÄSITLEMISELE TULEVAD VENE KEELE A1 TASEME ÕPPEKAVA 1. MOODULI TEEMAD:
1) Sina ja mina: isiku- ja kontaktandmed, riigid ja rahvused, vanus, ametid ja töökohad.
     Funktsionaalne keel: Tutvumine ja tervitamine, hüvastijätt. Kuidas läheb?
2) Pere: perekonnaliikmed, igapäevased tegevused.
     Funktsionaalne keel: Kust te pärit olete?  Käsud ja keelud.
3) Linnas: paigad ja asutused linnas; riigid, pealinnad ja keeled; nädalapäevad, kuud ja aastaajad; ilm.
     Funktsionaalne keel: Kuidas abi paluda ja pakkuda? Tee juhatamine.
4) Minu päev: igapäevased ja vaba aja tegevused; huvid ja hobid; riided, värvid ja omadused.
     Funktsionaalne keel: Mis kell on? Riidepoes.
Keeleteadmised
1) Isikulised asesõnad, arvsõnad, kust?, nimisõna sugu, omastavad asesõnad, küsimused.
2) Verbide pööramine, nimisõna mitmus.
3) Kus?, modaalverbid (võib, saab / ei või, ei saa, ei tohi), käskiv kõneviis, minevik, enesekohased verbid
    (-ся), ajamäärsõnad (millal?).
4) Sagedusmäärsõnad (kui tihti?), omadussõnade käänamine, tulevik, verbid (pidama, tahtma, saama).

Kursuse lõpuks oskad tervitada ja hüvasti jätta, toitu tellida, kellaaega küsida ja ütelda, vabandada, teed küsida ja juhatada, lihtsamaid telefonikõnesid teha jne.
Kursus baseerub õppematerjalil Pojehali ja Folkuniversiteteti õppematerjalidel.

Vene keele A1 taseme õppekava
HIND: 150 € / 144 € ((üli)õpilased ja 2018. a. sügisel Folkuniversitetetis õppinud). Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas.
KURSUSE MAHT: 37 ak t auditoorset tööd (õppe kogumaht 54 ak t) Periood: 28.01 - 29.04 Aeg: E 17.30 - 19.30 Koolitaja: Tally Maegi
ÕPPEMATERJAL: Hind sisaldab õppematerjali.
Tagasi