Koolituste kalender

KOOLITUSTE KALENDER Kevad 2019

Inglise k kesktase vestlusk B

Inglise keel (B1)


KELLELE?
Kui Sinu inglise keele õpingud on jõudnud kesktasemele,
Kui Sa soovid keskenduda peamiselt suulise väljendusoskuse arendamisele,
Kui Sa vähemalt momendil ei pea grammatikat prioriteediks,
Kui Sa oled valmis aktiivselt õppetöös kaasa lööma,
                                                                                     siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

KUIDAS?
Kesktaseme vestluskursusel seame põhieesmärgiks rääkimisjulguse ja soravuse, mistõttu pühendame tunnitöös varasemast rohkem aega vabale vestlusele. Võtame aluseks üldhuvitavad ja aktuaalsed teemad, mille abil üritame suurendada aktiivset sõnavara ning õpitud grammatikateadmisi suulises kõnes kasutama hakata. Et räägitust paremini aru saada ja keeleoskus kiiremini edeneks, võtame nii tunni- kui ka iseseisvas töös appi autentsed kuulamistekstid ja videoklipid.
Tähelepanu pöörame ka erinevatele lausekonstruktsioonidele, mille abil üht või teist mõtet väljendada ning konkreetsemates situatsioonides toime tulla, st Social English'ile (nt kuidas viisakalt küsida ja nõu anda, arvamust avaldada ja kaaslase jutu vastu huvi üles näidata, seltskondlikku vestlust üleval hoida jne).
Kasutame kõikvõimalikke võtteid ja tegevusi, mis teevad ühest vestluskursusest vestluskursuse - paaris- ja grupiarutelusid, erineval viisil puuduva informatsiooni hankimist, sõnavaramänge, rollimänge, lauamänge jne - ühesõnaga kõike, mis paneb meid rääkima-rääkima-rääkima.

KÄSITLEMISELE TULEVAD JÄRGMISED TEEMAD:

1) Edu valem: Muutused tööelus. Ebatavalised karjäärivalikud. Kuidas olla edukas?
    Funktsionaalne keel: Ametialane telefonikõne.
    Keeleteadmised: Tuleviku ajavormid. Tingimuslaused. Sõnamoodustus.
2) Meelelahutusmaailm: Teler ja raadio. Teemad uudistes. Filmimaailmas.
    Funktsionaalne keel: Kohtumiste kokkuleppimine. Oletamine, oletustele reageerimine.
    Keeleteadmised: Umbisikuline tegumood. Omadussõna –ed ja –ing vormi erinevus. Rõhulised
    omadussõnad (surprised vs astonished)
3) Suhtlemisest: Kaasaegsed käitumisnormid. Käitumine ja suhtlemine erineva kultuuritaustaga
     inimestega. Kollokatsioonid (go & get).
     Funktsionaalne keel: Palve ja sellele reageerimine. Üldistuste tegemine. Nõuanded.
     Keeleteadmised: Kaudsed küsimused. Tulevikuvormi kasutamine pakkumiste ja hetkeotsuste
     tegemisel (will).

Kursus baseerub õppekomplektidel New Cutting Edge Intermediate (3rd edition), Market Leader ja Folkuniversiteteti õppematerjalidel.
HIND: 115 € (Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas.)
KURSUSE MAHT: 28 ak t auditoorset tööd (õppe kogumaht 40 ak t) Periood: 31.01 - 02.05 Aeg: N 08.30 - 10.00 Koolitaja: Sonya Thayer
ÕPPEMATERJAL: Hind sisaldab õppematerjali
Tagasi