Koolituste kalender

KOOLITUSTE KALENDER Sügis 2019

Inglise k kesktase vestlusk C

Inglise keel (B1/B2.1)


KELLELE?
Kui Sinu inglise keele õpingud on jõudnud kesktasemele ja pisut rohkemgi,
Kui Sa soovid keskenduda peamiselt suulise väljendusoskuse arendamisele,
Kui Sa vähemalt momendil ei pea grammatikat prioriteediks,
Kui Sa oled valmis aktiivselt õppetöös kaasa lööma,
                                                                                     siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

KUIDAS?
Kesktaseme vestluskursusel seame põhieesmärgiks rääkimisjulguse ja soravuse, mistõttu pühendame tunnitöös varasemast rohkem aega vabale vestlusele. Võtame aluseks üldhuvitavad ja aktuaalsed teemad, mille abil üritame suurendada aktiivset sõnavara ning õpitud grammatikateadmisi suulises kõnes kasutama hakata. Et räägitust paremini aru saada, võtame nii tunni- kui iseseisvas töös appi autentsed kuulamistekstid ja videoklipid.
Tähelepanu pöörame ka erinevatele lausekonstruktsioonidele, mille abil üht või teist mõtet väljendada ning konkreetsemates situatsioonides toime tulla, st Social English'ile (nt kuidas viisakalt küsida ja nõu anda, arvamust avaldada ja kaaslase jutu vastu huvi üles näidata, seltskondlikku vestlust üleval hoida jne).
Kasutame kõikvõimalikke võtteid ja tegevusi, mis teevad ühest vestluskursusest vestluskursuse - paaris- ja grupiarutelusid, erineval viisil puuduva informatsiooni hankimist, sõnavaramänge, rollimänge, lauamänge jne - ühesõnaga kõike, mis paneb meid rääkima-rääkima-rääkima.

KÄSITLEMISELE TULEVAD INGLISE KEELE B1 TASEME ÕPPEKAVA 5. MOODULI TEEMAD:
1) Suhtlemisest: Kaasaegsed käitumisnormid. Käitumine ja suhtlemine erineva kultuuritaustaga
     inimestega. Kollokatsioonid (go & get).
     Funktsionaalne keel: Palve ja sellele reageerimine. Üldistuste tegemine. Nõuanded.
     Keeleteadmised: Kaudsed küsimused. Tulevikuvormi kasutamine pakkumiste ja hetkeotsuste
     tegemisel (will).
 2) Asjadega või asjadeta: Ostuhullusest. Elustiilidest. Asjad meie ümber.
     Funktsionaalne keel: Suhtumise väljendamine. Instruktsioonid.
     Keeleteadmised: Määrused. Lauseehitus.
3) Sinu valik: Probleem ja lahendus. Väljakutsed ja kannapöörded. Kollokatsioonid (think)
    Funktsionaalne keel: Vestluse alustamine ja lõpetamine.
    Keeleteadmised: Tingimuslaused (Third & Mixed Conditionals). Kriitikat väljendavad
    modaalverbid (should have).
4) Vabadus ja vastutus: Õigustest ja kohustustest. Tarbijaõigustest. Õnnetusjuhtum.
    Kollokatsioonid (say & tell).
    Funktsionaalne keel: Nõuanne ja sellele reageerimine.
    Keeleteadmised: Kohustust väljendavad modaaltegusõnad olevikud ja minevikus (must, had to
    jne). Täiendamine, vastandamine (furthermore, however jne)

Inglise keele B1 taseme õppekava
HIND: 186 € / 180 € ((üli)õpilased ja 2018 a sügisel Folkuniversitetetis õppinud). Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas.
KURSUSE MAHT: 54 ak t auditoorset tööd (õppe kogumaht 80 ak t) Periood: 29.01 - 30.04 Aeg: T/N 17.30 - 19.00 Koolitaja: Tally Maegi
ÕPPEMATERJAL: Hind sisaldab õppematerjali.
Tagasi