Koolituste kalender

KOOLITUSTE KALENDER Kevad 2019

Hispaania keel kesktase B1.1+

Hispaania keel (B1.1+)


KUIDAS?
Eesmärgiks on eelkõige Su aktiivse sõnavara suurendamine, et lisaks arusaamisele ka rääkimine ladusamalt minema hakkaks. Tegutseme selle nimel, et suudaksid lihtsamas igapäevases vestlussituatsioonis kaasa rääkida, ehkki mitte ise vestlust juhtida. Seejuures ei unusta me süstemaatiliselt grammatikaga tegeleda, korrates õpitut ja tutvudes uute teemadega.
Kasuliku ja meeldiva ühildamiseks kasutame kõikvõimalikke võtteid ja tegevusi: paaris- ja grupitööd, dialooge, erineval viisil puuduva info hankimist, sõnavaramänge, rollimänge.

KÄSITLEMISELE TULEVAD TEEMAD:
1. Uued algused: Igapäevaelu sündmused. Töötaja. Töökoht ja töötingimused.
Funktsionaalne keel: Harjumustest ja minevikusündmustest rääkimine. Tööelu. 
Keeleteadmised: Tegusõna mustrid (perífrasis). Täismineviku (pretérito perfecto) ja lihtmineviku (pretérito indefinido) kasutusTegevuste alguse, kestvuse ja lõpu markeerimine (desde, desde hace etc.)
2. Homne päev: Milline on maailm aastate pärast? 
Funktsionaalne keel: Isiklike tulevikuplaanide kirjeldamine. Muutuv maailm ja tulevikuprognoosid.  
Keeleteadmised: Lihttuleviku (futuro imperfecto) moodustamine ja kasutus, sellega seotud keelekonstruktsioonid, tingimuslaused (si, depende de), hüpoteesid tulevikusündmuste kohta.
3. Keelud: Tavad, kombed, normid ja kirjutamata reeglid Hispaanias. 
Funktsionaalne keel: Keeldude ja kohustuste väljendamine, tavade ja harjumuspäraste tegevuse kirjeldamine.
Keeleteadmised: Umbisikuline tegumood, määrsõnad (la mayoría, nadie, algún, ningún etc.) tegusõna soler.

Kursuse lõpuks tuled toime suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel. Oskad rääkida minevikus, olevikus ja tulevikus iseendast, oma huvidest ja igapäevastest tegemistest, kirjeldada oma perekonda ja teisi inimesi, elamistingimusi, tööd jne.

Kursus baseerub õppekomplektil Aula Internacional 3 ning Folkuniversiteteti õppematerjalidel.
HIND: 150 € / 144 € ((üli)õpilased ja 2018. a. sügisel Folkuniversitetetis õppinud). Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas.
KURSUSE MAHT: 37 ak t auditoorset tööd (õppe kogumaht 54 ak t) Periood: 30.01 - 08.05 Aeg: K 17.30 - 19.30 Koolitaja: Dagmar Treial
ÕPPEMATERJAL: Hind sisaldab õppematerjali.
Tagasi