Koolituste kalender

KOOLITUSTE KALENDER Sügis 2019

Soome keel A1.1

Soome keel algajatele (A1.1)

KELLELE?
Kui Sa ei ole varem soome keelt õppinud,
Kui Sa soovid korralikke baasteadmisi soome keelest,
Kui Sa arvad, et soome keelt võib tulevikus vaja minna,
                                                                                    siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.
KUIDAS?
Kursuse eesmärgiks on anda baasteadmised soome keelest, mis võimaldaksid Sul igapäevastes olukordades hakkama saada ja soovi korral õpinguid jätkata. Tegeleme kõigi keeleaspektidega - rääkimise, kuulamise, lugemise ja kirjutamisega. Tunnitöös paneme põhirõhu siiski rääkimisele. Seejuures ei unusta me süstemaatiliselt grammatikaga tegeleda. Teeme sissejuhatuse tähtsamatesse teemadesse nagu tegusõna pööramine, käänded ja astmevaheldus (õige pisut).
Kasutame kõikvõimalikke võtteid ja tegevusi, et õppetöö oleks võimalikult efektiivne ja eluline - paaristööd, dialooge, erineval viisil puuduva info hankimist, sõnavaramänge, rollimänge, lauamänge jne. Õppetöö toimub harjutades, harjutades ja veelkord harjutades. Lisaks kursuselt saadavatele keelealastele teadmistele pakume ka huvitavaid ja silmaringi avardavaid tunde.

KÄSITLEMISELE TULEVAD SOOME KEELE A1 TASEME ÕPPEKAVA 1. MOODULI TEEMAD:

1) Sina ja mina: Isikuandmed, riigid ja rahvused, perekond.
     Funktsionaalne keel: Tutvumine ja tervitamine, hüvastijätt, tänamine.
     Keeleteadmised: Tähestik, hääldamine, isikuline asesõna, tegusõna olla pööramine.
2) Aeg ja ilm: Nädalapäev, kuu, aastaajad, ilm. Numbrid.
     Funktsionaalne keel: Kellaaja küsimine ja ütlemine, kuupäeva ütlemine.
     Keeleteadmised: Numbrid.
3) Poes: Toidud ja riided. Hind.
     Funktsionaalne keel: Hinna küsimine ja ütlemine.
     Keeleteadmised: Tegusõna pööramine (olevik)
4) Minu päev: Igapäevategevused. Teadmised, oskused, anne.
     Funktsionaalne keel: Oskamise ja soovi küsimine ja väljendamine
     Keeleteadmised: Verbitüübid.
5) Pere: Perekond ja sugulased.
    Keeleteadmised: Nimisõna (omastav ja osastav kääne)

Kursuse lõpuks oskad tervitada ja hüvasti jätta, kellaaega küsida ja ütelda, vabandada, teed juhatada, toitu tellida jne.
Kursus baseerub õppematerjalidel Hyvin menee ja Hyvä-parempi-paras.

Soome keele A1 taseme õppekava
HIND: 156 € / 150 € ((üli)õpilased ja 2019. a. kevadel Folkuniversitetetis õppinud). Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas.
KURSUSE MAHT: 37 ak t auditoorset tööd (õppe kogumaht 54 ak t) Periood: 16.09 - 16.12 Aeg: E 17.30 - 19.30 Koolitaja: Anneli Loodus
ÕPPEMATERJAL: Hind sisaldab õppematerjali
Nõustun ja registreerun
Tagasi