Vene keel A1

Kursused sügis 2019

Vene keel A1

Täienduskoolituse õppekava: Vene keele kursus algajatele (A1)
 
Õppekavarühm
222-Võõrkeeled ja -kultuurid
 
Õppekava koostamise alus
Euroopa keeleõppe raamdokument
 
Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus
Õppe kogumaht on 160 akadeemilist tundi, millest 108 akadeemilist tundi on auditoorne töö ning 52 akadeemilist tundi on iseseisev töö. A1 tase saavutatakse kahe 54- või kolme 40-tunnise kursusega. Õppetöö toimub kaks korda nädalas kaks akadeemilist või üks kord nädalas kaks astronoomilist tundi korraga. Ühe kursuse pikkus on 14-15 õppenädalat.
 
Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Sihtgrupp - täiskasvanud, kes ei ole varem vene keelt õppinud.  Õppe alustamise tingimused  - kursusele registreerumine.

Eesmärk
Keeleoskustaseme A1 saavutamine vene keeles.
 
Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija:
  • mõistab ja oskab kasutada lihtsaid sõnu, väljendeid ja lauseid, mida võib kohata sageli esinevates igapäevaelu situatsioonides;
  • oskab ennast ja teisi tutvustada, tervitada, viisakalt hüvasti jätta;
  • suudab moodustada lihtsaid küsimusi ja ise samasugustele vastata;
  • suudab vestelda  igapäevastel, teda ja ta lähiümbrust puudutavatel teemadel eeldusel, et tema; vestluspartner räägib aeglaselt, on aeg-ajalt valmis oma mõtteid aeglaselt ja selgelt ümber sõnastama, aitab tal lauseid moodustada ning on toeks kogu suhtlusprotsessi jooksul;
  • oskab ilma abita rääkida iseendast, oma elukohast, kirjeldada inimesi, keda ta tunneb;
  • oskab lugeda lihtsamaid tekste ja täita kõige lihtsamaid blankette isiklike andmetega.

Õppesisu  - Moodul 1 (A1.1)
Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad
1) Sina ja mina: isiku- ja kontaktandmed, riigid ja rahvused, vanus, ametid ja töökohad.
     Funktsionaalne keel: Tutvumine ja tervitamine, hüvastijätt. Kuidas läheb?
2) Pere: perekonnaliikmed, igapäevased tegevused.
     Funktsionaalne keel: Kust te pärit olete?  Käsud ja keelud.
3) Linnas: paigad ja asutused linnas; riigid, pealinnad ja keeled; nädalapäevad, kuud ja aastaajad; ilm.
     Funktsionaalne keel: Kuidas abi paluda ja pakkuda? Tee juhatamine.
4) Minu päev: igapäevased ja vaba aja tegevused; huvid ja hobid; riided, värvid ja omadused.
     Funktsionaalne keel: Mis kell on? Riidepoes.
Keeleteadmised
1) Isikulised asesõnad, arvsõnad, kust?, nimisõna sugu, omastavad asesõnad, küsimused.
2) Verbide pööramine, nimisõna mitmus.
3) Kus?, modaalverbid (võib, saab / ei või, ei saa, ei tohi), käskiv kõneviis, minevik, enesekohased verbid
    (-ся), ajamäärsõnad (millal?).
4) Sagedusmäärsõnad (kui tihti?), omadussõnade käänamine, tulevik, verbid (pidama, tahtma, saama).
 
Õppesisu - Moodul 2 (A1.2)
Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad
1) Kodu ja kodukoht: Elukoht ja tuba. Asjad kodus. Omadused.
     Funktsionaalne keel: Korteri ostmine.
2) Töö: Ametid, töökohad ja –kohustused. Tööpäev. Edu- ja elulood.
     Funktsionaalne keel: Kuupäevade ja aastaarvude ütlemine.
3) Poes ja restoranis: Toiduained. Kohvikus ja restoranis. Esmatarbekaubad ja poed. Raha.
     Funktsionaalne keel: Poes ja restoranis. Hinna küsimine ja ütlemine. Viisakas palumine/tellimine.
4) Puhkusel ja reisil: Transport. Objektid ja üritused linnas.
     Funktsionaalne keel: Kuidas küsida ja anda nõu?
Keeleteadmised
1) Kus?, keda/mida?, omadussõna keskvõrre, omadussõna käänamine.
2) Kellena?, aja- ja hulgamäärused.
3) Omadussõna ülivõrre, millega?
4) Liikumisverbide pööramine, kuhu? miks/milleks?
 
Õppemeetodid
Koolituse jooksul arendatakse kõiki keeleoskuse aspekte – rääkimis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust, asetades tunnitöös põhirõhu suulise väljendusoskuse arendamisele. Koolitusel luuakse õpikeskkond, kus koolitajal on suunav ja organiseeriv funktsioon ning õppijate kõnemaht ületab õpetaja kõnemahtu. Viimane saavutatakse, eelistades paaris- ja grupitööd frontaaltööle ning kasutades rääkimisharjutusi, mis sisaldavad info- ja/või arvamuslünka. Grammatikat käsitletakse süstemaatiliselt ja integreeritult teiste osaoskustega. Et koolitus vastaks osalejate ootustele, oleks eluline ja motiveeriv, lõimitakse õpitav õppijate igapäeva- ja tööelu, eelnevate teadmiste ja ühiskonnas toimuvaga. Parandamaks õpitavast arusaamist ning materjali omandamist, arvestatakse koolitusel õppijate erinevate õpistiilidega - kasutatakse verbaalset ja mitteverbaalset (pildid, kaardid, pp-esitlused, video- ja online-materjalid) materjali esitlust ning võimalikult mitmekülgseid tegevusi õpitava kinnistamisel. 
 
Õppekeskkond
Õpperuumide (suuruses 20 kuni 33 m2) sisustusse kuuluvad valgetahvlid, korralik valgustus ja U-kujuliselt paigutatud õppelauad-toolid. Kõikides ruumides on CD-makid, DVD-mängija, dataprojektori kasutamise võimalus ja tasuta internetiühendus. Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele.
 
Iseseisva töö kirjeldus
A1 tasemel on enamik koduseid töid harjutuste vormis, keskenduvad eelkõige kirjutamis- ja lugemisoskuse arendamisele ning mõeldud tunnis õpitu kinnistamiseks. Iseseisvat tööd antakse iga kord. Aeg-ajalt antakse ka mahukamaid koduseid ülesandeid nt töö teksti või sõnavaraga. Sõnavara harjutamiseks antakse iseseisvaid tööd, mis eeldavad veebipõhiste keeleõppeprogrammide ning harjutusvara kasutamist.
 
Õppematerjalid
Koolitus baseerub õppekomplektil Русский язык: 5 элементов (Tatjana Esmantova, Sankt Peterburg 2008) ja jaotmaterjalil.
 
Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid
Kursuse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 70% kontakttundidest ning lõputesti sooritamine tulemusele vähemalt 60%.
Hindamismeetod Hindamiskriteerium
Kirjalik lõputest Lõputest on sooritatud tulemusele vähemalt 60%.
 
Koolituse läbimisel väljastatav dokument
Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele ja kirjaliku lõputesti tulemusele vähemalt 60% sooritanutele väljastatakse tunnistus.
Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele, kelle lõputesti tulemus jääb alla 60% või kes ei ole lõputesti sooritanud, väljastatakse kursusel osalemist kinnitav tõend.
 
Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Koolitajal on vene filoloogia alane kõrgharidus ja/või vene keele õpetaja kutse.

Õppekava kinnitamise aeg
Kuupäev - 15.06.2015