Inglise keel B2

Kursused sügis 2019

Inglise keel B2

Täienduskoolituse õppekava: Inglise keele kõrgemale kesktasemele (B2)
 
Õppekavarühm
222-Võõrkeeled ja –kultuurid.
 
Õppekava koostamise alus
Euroopa keeleõppe raamdokument
 
Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus
Õppe kogumaht on 450 akadeemilist tundi, millest 216 akadeemilist tundi on auditoorne õpe ning 234 akadeemilist tundi on iseseisev töö. B2 tase saavutatakse nelja 54-tunnise kursusega. Õppetöö toimub kaks korda nädalas kaks akadeemilist tundi korraga. Ühe kursuse pikkus 14 õppenädalat.
 
Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Sihtgrupp  - Täiskasvanud, kelle inglise keele oskus on tasemel B1.
Õppe alustamise tingimused  - kursusele registreerumine. Folkuniversiteteti inglise keele kõrgema testi sooritamine tulemusele 75-82.
 
Eesmärk
Koolituse tulemusel õppija saavutab inglise keeles keeleoskustaseme B2.
 
Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija:
· saab kuulates aru pikkadest kõnedest ja ettekannetest, telesaadete ja filmide sisust, tuttava teema puhul ka
  keerulisematest nüanssidest;
· saab lugedes aru kindlaid seisukohti väljendavatest artiklitest ja tänapäevasest proosast;
· vestleb spontaanselt ja ladusalt, väljendades ja põhjendades seisukohti, on võimeline vestluses aktiivselt
  osalema;
· oskab teksti suuliselt ette kanda, peatudes üksikasjadel, selgitades üksikasju ning tuues välja poolt- ja
  vastuargumendid;
· oskab kirjutada detailseid tekste, kommenteerides ja põhjendades seisukohti ning tuues esile olulisi
  aspekte.
 
Õppesisu B2 Moodul I (baasmaterjaliks New Inside Out)
Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad ning keeleteadmised
1) Muljed: Esmamulje. Imidž. Saavutused. Suursündmused.
    Funktsionaalne keel: Nõustumine ja vastuvaidlemine lühivastustega. Viisakas küsimine.
    Keeleteadmised: Oleviku ja mineviku ajavormid. Kinnitav lühiküsimus (You live in Tartu, don´t
   you?
). So & neither.
2) Kullapalavik: Raha teenimine ja kulutamine. Idioomid ja metafoorid. Kollokatsioonid (make,
    take, have &  create
).
    Funktsionaalne keel: Arvamuste ja oletuste tegemine, neile reageerimine.
    Keeleteadmised: Umbmäärane ja määrav artikkel.
3) Väljakutse: Halvast harjumusest vabanemine. Tervislik eluviis.
    Funktsionaalne keel: Mõistmise ja kaasa tundmise väljendamine ning sellele reageerimine.
    Keeleteadmised: Ühendtegusõnad.
4) Rutiinist välja!: Puhkepäev ja puhkus. Reisimine. Iseloom.
    Funktsionaalne keel: Vihjed, nõuanded ja soovitused. Sõnad ja väljendid loomulikus vestluses
    (actually, to be honest jne).
    Keeleteadmised: Sõnamoodustus ees- ja järelliidete abil (dis-, im-, in-, -less, -ish jne). Kaudne kõne.
    Kohustust väljendav modaaltegusõna minevikus.
5) Geenius: Kultuur, kunst ja arhitektuur. Kuulsad ehitised ja iidsed paigad.
    Funktsionaalne keel: Oletuste tegemine (modaaltegusõna abil) ja neile reageerimine.
    Keeleteadmised: Modaalverbid (tõenäosus, minevik). Sõnamoodustus (nimisõnast
    omadussõnaks jne). Mineviku ajavormid (Past Simple, Past Continuous, Past Perfect)
 
Õppesisu B2 Moodul II (baasmaterjaliks New Cutting Edge  ja In Company)
Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad ning keeleteadmised
1) Meel: Intelligentsus, aju ja mälu. Klubid geeniustele. Iseloomuomadused. Kollokatsioonid
    (mind).
    Funktsionaalne keel: Reageeringud sõnaga mind (Never mind, Mind you own business jne)
    Keeleteadmised: Umbisikuline tegumood (have/get done).
2) Õige või vale?: Käitumine ohuolukorras. Toimetulek keerulistes oludes.
    Funktsionaalne keel: Rõhutamine. Nõuanded ja neile reageerimine.
    Keeleteadmised: Artiklid (umbmäärane ja määrav, artiklita nimisõna).
3) Müsteerium: Müsteeriumid, probleemid ja kummalised juhtumid. Väljendid sõnaga wrong.
    Funktsionaalne keel: Kaebused ja neile reageerimine. Tõenäosuse väljendamine.
    Keeleteadmised: Modaalverbid (tõenäosus, olevik ja minevik).
4) Kuula mind!: Avalik esinemine, kõne. Õnne ja edu tasakaal. Hea müügikõne.
    Funktsionaalne keel: Kõnepidamise reeglid. Esitluse alustamine ja lõpetamine.
Keeleteadmised: Ühendtegusõnad.
5) Rikas ja kuulus: Tee kuulsusele. Kollokatsioonid (big vs great)
    Funktsionaalne keel: Mõtete seostamine, vastandamine ja rõhutamine (despite, furthermore
    jne).
    Keeleteadmised: Tegusõna mustrid (verb + -ing, verb + infinitive with to)
 
Õppesisu B2 Moodul III (baasmaterjaliks In Company)
Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad ning keeleteadmised
1) Suhete loomine: Esmamuljed ja nende olulisus, suhete korraldamine. Seltskondlik vestlus.
    Funktsionaalne keel: Vestluse alustamine, lõpetamine ja arendamine. Külaskäik kolleegi koju.
    Keeleteadmised: Tegusõnafraasid öeldu sisu edastamiseks (avoid doing, refuse to do jne)
2) Tähelepanu!: Kõned ja ettekanded. Tähelepanu äratamine ja visuaalsete vahendite
    kasutamine.  Statistilised andmed.
    Funktsionaalne keel: Kritiseerimine ja oletamine, sellele reageerimine.
    Keeleteadmised: Modaalverbid (kritiseerimine ja oletamine, minevik).
3) Töö või puhkus?: Külalislahkus ärimaailmas.  
    Funktsionaalne keel: Kuidas ´ei´ ütlemata ära öelda? Komplimentide tegemine ja neile
    reageerimine.
    Keeleteadmised: Oleviku ja mineviku ajavormid.
4) Edu või läbikukkumine?: Edu töös ja isiklikus elus. Investeeringud ja eetika.
    Funktsionaalne keel: Mittenõustumise strateegiad. Kuidas koosolekut mõjukalt alustada?
Keeleteadmised: Sidesõnad (although, while jne).
5) Ärireis: Reisid, kohtumised ja kokkusaamised. Ärilõuna.
    Funktsionaalne keel: Kuidas vestlust alustada, üleval hoida, teemat muuta?
    Keeleteadmised: Rõhku lisavad määrsõnad (bitterly, utterly, thoroughly jne).
6) Otsus: Otsuste langetamine kriitilises olukorras. Kriisisituatsioonide haldamine. Kõhklus ja
    otsustusvõime.
    Funktsionaalne keel: Nõuanded ja soovitused.
    Keeleteadmised: Artiklite kasutamine. Tõenäosuse väljendamine.
 
Õppesisu B2 Moodul IV (baasmaterjaliks In Company)
Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad ning keeleteadmised
1) Töö ja rahulolu: Motivatsioon ja stress. Ametinimetused ja tiitlid.
    Funktsionaalne keel: Diplomaatilised võtted öeldu pehmendamiseks.
    Keeleteadmised: Umbisikuline tegumood. Sõnamoodustus ees- ja järelliidete abil (mis-, fore-, -
    ish, -able
jne).
2) E-mail: E-kirja stiil, keel ja lühendid. Suurimad vead e-kirjades.
    Funktsionaalne keel: Kuidas muuta e-mail personaalsemaks?
    Keeleteadmised: Eessõnu sisaldavad väljendid (get back to, go down, at present jne)
3) Meeskonnatöö: Meeskonnamängijad ja kuidas nendeks saada. Isikuomadused.
    Funktsionaalne keel: Probleemide lahendamine. Arvamuse avaldamine.
    Keeleteadmised: Kaudsed küsimused.
4) Infoajastu: Faktid, müüdid, kuulujutud – tänapäeva ajakirjandus. Meedia. Informeeritus ja
    liigne informeeritus.
    Funktsionaalne keel: Statistika.
    Keeleteadmised: Keel ajalehepealkirjades.
5) Juht ja juhtimine: Juhtimismeetodid. Äri- ja juhtimisalased raamatud. Tööalased „moesõnad“.
    Funktsionaalne keel: Info täpsustamine, kordamine ja üleküsimine (In other words; So,
    you’re saying
jt). Idiomaatilised väljendid (I couldn’t say, I wouldn’t say that jne).
   
 
Õppemeetodid
Koolituse jooksul arendatakse kõiki keeleoskuse aspekte – rääkimis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust, asetades tunnitöös põhirõhu suulise väljendusoskuse arendamisele. Koolitusel luuakse õpikeskkond, kus koolitajal on suunav ja organiseeriv funktsioon ning õppijate kõnemaht ületab õpetaja kõnemahtu. Viimane saavutatakse, eelistades paaris- ja grupitööd frontaaltööle ning kasutades rääkimisharjutusi, mis sisaldavad info- ja/või arvamuslünka. Grammatikat käsitletakse süstemaatiliselt ja integreeritult teiste osaoskustega. Et koolitus vastaks osalejate ootustele, oleks eluline ja motiveeriv, lõimitakse õpitav õppijate igapäeva- ja tööelu, eelnevate teadmiste ja ühiskonnas toimuvaga. Parandamaks õpitavast arusaamist ning materjali omandamist, arvestatakse koolitusel õppijate erinevate õpistiilidega - kasutatakse verbaalset ja mitteverbaalset (pildid, kaardid, pp-esitlused, video- ja online-materjalid) materjali esitlust ning võimalikult mitmekülgseid tegevusi õpitava kinnistamisel. 
 
Õppekeskkond
Õpperuumide (suuruses 20 kuni 33 m2) sisustusse kuuluvad valgetahvlid, korralik valgustus ja U-kujuliselt paigutatud õppelauad-toolid. Kõikides ruumides on CD-makid, DVD-mängija, dataprojektori kasutamise võimalus ja tasuta internetiühendus. Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele.
 
Iseseisva töö kirjeldus
Iseseisvaid töid antakse õppijatele iga kord ning need keskenduvad kirjutamis-, lugemis- ja kuulamisoskuse arendamisele. Kuulamisülesandeid saadetakse õppijatele Dropboxi teel. Iseseisvad tööd on mõeldud nii õpitu kinnistamiseks kui ka teema laiendamiseks. Teemat laiendavate koduste tööde eesmärgiks on suunata õppijaid keelt kasutama väljaspool tundi ja õppematerjali. Lisaks antakse iseseisvaid tööd, mis eeldavad veebipõhiste keeleõppeprogrammide ning B1 tasemel harjutusvara kasutamist.
 
Õppematerjalid
Koolitus baseerub õppekomplektidel New Inside Out Upper-Intermediate (Sue Kay ja Vaughan Jones, Macmillan Education, 2014 (koolituse moodul 1)), New Cutting Edge Upper-Intermediate 2nd edition (Sarah Cunningham ja Peter Moor, Pearson Education, 2005) (koolituse moodul 2)) ja In Company Upper-Intermediate 2nd edition (Mark Powell, Macmillan Education, 2010) (koolituse moodulid 2-4) ja Folkuniversiteteti jaotmaterjalil (Folkuniversitetet Estonia, 2015).
 
Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid
Kursuse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 70% kontakttundidest ning lõputesti sooritamine tulemusele vähemalt 60%.
Hindamismeetod Hindamiskriteerium
Kombineeritud lõputest Lõputest on sooritatud tulemusele vähemalt 60%.
 
Koolituse läbimisel väljastatav dokument
Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele ja suulise lõputesti tulemusele vähemalt 60% sooritanutele väljastatakse tunnistus.
Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele, kelle lõputesti tulemus on vähem kui 60%, väljastatakse kursusel osalemist kinnitav tõend.
 
Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Koolitajal on inglise filoloogia alane kõrgharidus ja/või inglise keele õpetaja kutse.
 
Õppekava kinnitamise aeg
Kuupäev - 20. 01.2016