Itaalia keel A1

Kursused sügis 2020

Itaalia keel A1

Täienduskoolituse õppekava: Itaalia keele kursus algajatele (A1)
 
Õppekavarühm
Keeleõpe
 
Õppekava koostamise alus
Euroopa keeleõppe raamdokument
 
Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus
Õppe kogumaht on 160 akadeemilist tundi. A1 tase saavutatakse kahe 54-tunnise kursusega, millest 108 akadeemilist tundi on auditoorne töö ning 52 akadeemilist tundi on iseseisev töö või kolme 37-tunnise kursusega, millest 111 ak tundi on auditoorne töö ja 49 akadeemilist tundi iseseisev töö. Ühe kursuse pikkus on 14 õppenädalat.
 
Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Sihtgrupp  - täiskasvanud, kes ei ole varem itaalia keelt õppinud.  Õppe alustamise tingimused  - kursusele registreerumine.
 
Eesmärk
Keeleoskustaseme A1 saavutamine itaalia keeles.
 
Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija:
• mõistab ja oskab kasutada lihtsaid sõnu, väljendeid ja lauseid, mida võib kohata sageli esinevates igapäevaelu situatsioonides
• oskab ennast ja teisi tutvustada, tervitada, viisakalt hüvasti jätta
• suudab moodustada lihtsaid küsimusi ja ise samasugustele vastata
• suudab vestelda  igapäevastel, teda ja ta lähiümbrust puudutavatel teemadel eeldusel, et tema vestluspartner räägib aeglaselt, on aeg-ajalt valmis oma mõtteid aeglaselt ja selgelt ümber sõnastama, aitab tal lauseid moodustada ning on toeks kogu suhtlusprotsessi jooksul
• oskab ilma abita rääkida iseendast, oma elukohast, kirjeldada inimesi, keda ta tunneb
• kirjutamisel oskab koostada väga lihtsaid ja lühikesi kirju (puhkusetervitusi, küllakutseid jne) ja täita lihtsaid blankette personaalse informatsiooniga


Moodul 1
Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad
1) Esmakohtumine: Kes sa oled? Kust sa tuled? Riigid ja rahvused. Numbrid 0-20.
    Funktsionaalne keel: Tervitamine ja enda tutvustamine. Aadressi ja telefoninumbri ütlemine.
    Keeleteadmised:  Isikulised asesõnad, viisakusvorm Lei. Küsisõnad. Tegusõna ´olema´, ´omama´ ja
    ´nimetama´´. Määrav artikkel (il, la). Olevik.
2) Mina ja teised: Isikuandmed. Numbrid 20-100. Keeled. Ametid ja töökohad.
    Funktsionaalne keel: Tutvustamine. Vanuse ütlemine.
    Keeleteadmised:  Tegusõna pööramine (olevik, reeglipärane). Umbmäärane artikkel. Koha-eessõnad.
3) Head isu!: Söök ja jook. Baaris ja restoranis. Menüü.
    Funktsionaalne keel: Hinna küsimine ja ütlemine. Toidu tellimine. Vestlus restoranis. Telefonikõne (laua
    reserveerimine).
    Keeleteadmised: Määrav artikkel (mitmus). Tegusõna pööramine (olevik). Tähestik.
4) Vaba aeg: Igapäevased ja vaba aja tegevused. Nädalapäevad.
    Funktsionaalne keel: Nõustumine ja mittenõustumine. Kellaaja küsimine ja ütlemine.
    Keeleteadmised: Eitus. Sagedusmäärused. Aja- ja kohaeessõnad. Asesõna käänamine.
5) Hotellis: Tuba ja korter. Teenused hotellis. Kuud.
    Funktsionaalne keel: Hotellitoa broneerimine. Probleem ja selle lahendamine. Kuupäeva ütlemine.
    Keeleteadmised: C´é / Ci sono konstruktsioon. Ajamäärus (mis ajani?). Eessõna ja artikli 
     ühildumine (in + la = nella jne). Arvsõnad. Järgarvud.
 
Moodul 2
Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad
1) Reisil: Objektid linnas. Rongijaamas.
    Funktsionaalne keel: Tee juhatamine. Pileti ostmine, vestlus rongijaamas.
    Keeleteadmised: Omadussõna. Määrav artikkel (mitmus). Konstruktsioonid sõnaga ´molto´.
2) Puhkusele!: Juhtumused ja kogemused. Mida teha puhkusel? Ilmakaared ja asukoht. Ilm.
    Funktsionaalne keel: Milline ilm on?
    Keeleteadmised: Ajaväljendid. Minevik (passato prossimo; kogemuste kirjeldamine). Omadussõna ülivõrre
    (bravissimo)
3) Itaalia produktid: Toit ja toiduained. Toidupoes. Aastaajad.
    Funktsionaalne keel: Vestlus toidupoes. Kas ma saaksin retsepti?
    Keeleteadmised: Koguse ja mahu eessõnad. Määrav asesõna (ainsus ja mitmus). Umbisikuline tegumood
    (olevik).
4) Argipäev ja pidupäev: Igapäevategevused. Tööelu. Tüüpiline päev. Rutiin. Itaalia pühad ja pidupäevad.
    Funktsionaalne keel: Õnnitlemine.
    Keeleteadmised: Aja- ja sagedusmäärus. Enesekohased tegusõnad. Sõnamoodustus (omadussõnast    
    määrsõnaks).
5) Pere: Perekond ja sugulased. Minu kalleim vara. Perekonnasündmused.
    Funktsionaalne keel: Ettepanekute tegemine.
    Keeleteadmised: Omastav asesõna. Omadussõna ülivõrre (più bravo). Enesekohaste tegusõnade
    minevik.
 
Õppemeetodid
Koolituse jooksul arendatakse kõiki keeleoskuse aspekte – rääkimis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust, asetades tunnitöös põhirõhu suulise väljendusoskuse arendamisele. Koolitusel luuakse õpikeskkond, kus koolitajal on suunav ja organiseeriv funktsioon ning õppijate kõnemaht ületab õpetaja kõnemahtu. Viimane saavutatakse, eelistades paaris- ja grupitööd frontaaltööle ning kasutades rääkimisharjutusi, mis sisaldavad info- ja/või arvamuslünka. Grammatikat käsitletakse süstemaatiliselt ja integreeritult teiste osaoskustega. Et koolitus vastaks osalejate ootustele, oleks eluline ja motiveeriv, lõimitakse õpitav õppijate igapäeva- ja tööelu, eelnevate teadmiste ja ühiskonnas toimuvaga. Parandamaks õpitavast arusaamist ning materjali omandamist, arvestatakse koolitusel õppijate erinevate õpistiilidega - kasutatakse verbaalset ja mitteverbaalset (pildid, kaardid, pp-esitlused, video- ja online-materjalid) materjali esitlust ning võimalikult mitmekülgseid tegevusi õpitava kinnistamisel. 
 
Õppekeskkond
Õpperuumide (suuruses 20 kuni 33 m2) sisustusse kuuluvad valgetahvlid, korralik valgustus ja U-kujuliselt paigutatud õppelauad-toolid. Kõikides ruumides on CD-makid, DVD-mängija, dataprojektori kasutamise võimalus ja tasuta internetiühendus. Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele.
 
Iseseisva töö kirjeldus
A1 tasemel on enamik koduseid töid harjutuste vormis, keskenduvad eelkõige kirjutamis- ja lugemisoskuse arendamisele ning mõeldud tunnis õpitu kinnistamiseks. Iseseisvat tööd antakse iga kord. Aeg-ajalt antakse ka mahukamaid koduseid ülesandeid nt töö teksti või sõnavaraga. Sõnavara harjutamiseks antakse iseseisvaid tööd, mis eeldavad veebipõhiste keeleõppeprogrammide ning harjutusvara kasutamist.
 
Õppematerjalid
Koolitus baseerub õppekomplektil Nuovo Espresso 1 (Luciana Ziglio ja Giovanna Rizzo, Firenze 2014) ja jaotmaterjalil (Folkuniversitetet Estonia, 2014). 
 
Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid
Kursuse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 70% kontakttundidest ning lõputesti sooritamine tulemusele vähemalt 60%.
Hindamismeetod Hindamiskriteerium
Kirjalik lõputest Lõputest on sooritatud tulemusele vähemalt 60%.
 
Koolituse läbimisel väljastatav dokument
Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele ja kirjaliku lõputesti tulemusele vähemalt 60% sooritanutele väljastatakse tunnistus.
Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele, kelle lõputesti tulemus jääb alla 60% või kes ei ole lõputesti sooritanud, väljastatakse kursusel osalemist kinnitav tõend.
 
Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Koolitajal on kõrgharidus romanistikas ja/või võõrkeeleõpetaja kutse.

Õppekava kinnitamise aeg
Kuupäev - 15.06.2015