Soome keel A1

Kursused sügis 2019

Soome keel A1

Folkuniversitetet Estonia
Täienduskoolituse õppekava: Soome keele kursus algajatele (A1)
 
Õppekavarühm
222-Võõrkeeled ja -kultuurid
 
Õppekava koostamise alus
Euroopa keeleõppe raamdokument
 
Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus
Õppe kogumaht on 160 akadeemilist tundi, millest 108 akadeemilist tundi on auditoorne töö ning 52 akadeemilist tundi on iseseisev töö. A1 tase saavutatakse kahe 54- või kolme 40-tunnise kursusega. Õppetöö toimub kaks korda nädalas kaks akadeemilist või üks kord nädalas kaks astronoomilist tundi korraga. Ühe kursuse pikkus on 14-15 õppenädalat.
 
Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Sihtgrupp  - täiskasvanud, kes ei ole varem soome keelt õppinud.  Õppe alustamise tingimused  - kursusele registreerumine.
 
Eesmärk
Keeleoskustaseme A1 saavutamine soome keeles.
 
Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija:
• mõistab ja oskab kasutada lihtsaid sõnu, väljendeid ja lauseid, mida võib kohata sageli esinevates
  igapäevaelu situatsioonides
• oskab ennast ja teisi tutvustada, tervitada, viisakalt hüvasti jätta
• suudab moodustada lihtsaid küsimusi ja ise samasugustele vastata
• suudab vestelda  igapäevastel, teda ja ta lähiümbrust puudutavatel teemadel eeldusel, et tema
  vestluspartner räägib aeglaselt, on aeg-ajalt valmis oma mõtteid aeglaselt ja selgelt ümber sõnastama,
  aitab tal lauseid moodustada ning on toeks kogu suhtlusprotsessi jooksul
• oskab ilma abita rääkida iseendast, oma elukohast, kirjeldada inimesi, keda ta tunneb
• kirjutamisel oskab koostada väga lihtsaid ja lühikesi kirju (puhkusetervitusi, küllakutseid jne) ja täita lihtsaid
  blankette personaalse informatsiooniga


Õppesisu Moodul 1 (A1.1)
Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad
1) Sina ja mina: Isikuandmed, riigid ja rahvused, perekond.
     Funktsionaalne keel: Tutvumine ja tervitamine, hüvastijätt, tänamine.
     Keeleteadmised: Tähestik, hääldamine, isikuline asesõna, tegusõna olla pööramine.
2) Aeg ja ilm: Nädalapäev, kuu, aastaajad, ilm. Numbrid.
     Funktsionaalne keel: Kellaaja küsimine ja ütlemine, kuupäeva ütlemine.
     Keeleteadmised: Numbrid.
3) Poes: Toidud ja riided. Hind.
     Funktsionaalne keel: Hinna küsimine ja ütlemine.
     Keeleteadmised: Tegusõna pööramine (olevik)
4) Minu päev: Igapäevategevused. Teadmised, oskused, anne.
     Funktsionaalne keel: Oskamise ja soovi küsimine ja väljendamine
     Keeleteadmised: Verbitüübid.
5) Pere: Perekond ja sugulased.
    Keeleteadmised: Nimisõna (omastav ja osastav kääne)
 
 
Õppesisu Moodul 2 (A1.2)
Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad
1) Linnas: Asutused ja objektid linnas.
     Funktsionaalne keel: Tee juhatamine.
2) Töö: Ametid, töökohustused.
     Funktsionaalne keel: Vestluse alustamine. Ametialane telefonikõne.
     Keeleteadmised: Kohustust väljendav tegusõna (täytyy, pitää)
3) Kodu: Elukoht, mööbel.
     Funktsionaalne keel: Õnnitlemine ja õnnitlusele vastamine.
     Keeleteadmised: Nimisõnade käänamine. Astmevaheldus nimisõnades ja 1. tüübi verbides
4) Vaba aeg: Hobid ja huvialad.
     Funktsionaalne keel: Poes ja restoranis. Viisakas palumine/tellimine.
     Keeleteadmised: Nimisõnatüübid
5) Paigad ja inimesed: Elu maal ja linnas. Inimeste kirjeldamine. Omadussõnad.
     Funktsionaalne keel: Viisakas reageerimine igapäevastes situatsioonides.
     Keeleteadmised: omadussõna (ainsus ja mitmus, pööramine).
 
 
Õppemeetodid
Koolituse jooksul arendatakse kõiki keeleoskuse aspekte – rääkimis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust, asetades tunnitöös põhirõhu suulise väljendusoskuse arendamisele. Koolitusel luuakse õpikeskkond, kus koolitajal on suunav ja organiseeriv funktsioon ning õppijate kõnemaht ületab õpetaja kõnemahtu. Viimane saavutatakse, eelistades paaris- ja grupitööd frontaaltööle ning kasutades rääkimisharjutusi, mis sisaldavad info- ja/või arvamuslünka. Grammatikat käsitletakse süstemaatiliselt ja integreeritult teiste osaoskustega. Et koolitus vastaks osalejate ootustele, oleks eluline ja motiveeriv, lõimitakse õpitav õppijate igapäeva- ja tööelu, eelnevate teadmiste ja ühiskonnas toimuvaga. Parandamaks õpitavast arusaamist ning materjali omandamist, arvestatakse koolitusel õppijate erinevate õpistiilidega - kasutatakse verbaalset ja mitteverbaalset (pildid, kaardid, pp-esitlused, video- ja online-materjalid) materjali esitlust ning võimalikult mitmekülgseid tegevusi õpitava kinnistamisel. 
 
Õppekeskkond
Õpperuumide (suuruses 20 kuni 33 m2) sisustusse kuuluvad valgetahvlid, korralik valgustus ja U-kujuliselt paigutatud õppelauad-toolid. Kõikides ruumides on CD-makid, DVD-mängija, dataprojektori kasutamise võimalus ja tasuta internetiühendus. Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele.
 
Iseseisva töö kirjeldus
A1 tasemel on enamik koduseid töid harjutuste vormis, keskenduvad eelkõige kirjutamis- ja lugemisoskuse arendamisele ning mõeldud tunnis õpitu kinnistamiseks. Iseseisvat tööd antakse iga kord. Aeg-ajalt antakse ka mahukamaid koduseid ülesandeid nt töö teksti või sõnavaraga. Sõnavara harjutamiseks antakse iseseisvaid tööd, mis eeldavad veebipõhiste keeleõppeprogrammide ning harjutusvara kasutamist.
 
Õppematerjalid
Koolitus baseerub õppekomplektidel Suomen mestari 1 (Sonja Gehring ja Sanni Heinzmann, Finn Lectura 2015), Hyvä-parempi-paras (Kaare Sark, Iduleht 2014), Hyvin menee! 1 (Satu Heikkilä ja Pirkko Majakangas, Otava 2010) ja jaotmaterjalil (Folkuniversitetet Estonia, 2014).
 
Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid
Kursuse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 70% kontakttundidest ning lõputesti sooritamine tulemusele vähemalt 60%.
Hindamismeetod Hindamiskriteerium
Kirjalik lõputest Lõputest on sooritatud tulemusele vähemalt 60%.
 
Koolituse läbimisel väljastatav dokument
Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele ja kirjaliku lõputesti tulemusele vähemalt 60% sooritanutele väljastatakse tunnistus.
Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele, kelle lõputesti tulemus jääb alla 60% või kes ei ole lõputesti sooritanud, väljastatakse kursusel osalemist kinnitav tõend.
 
Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Koolitajal on soome filoloogia alane kõrgharidus ja/või soome keele õpetaja kutse.

Õppekava kinnitamise aeg
Kuupäev - 04.01.2016