Soome keel A1

Kursused sügis 2020

Soome keel A1

Folkuniversitetet Estonia
Täienduskoolituse õppekava: Soome keele kursus algajatele (A1)
 
Õppekavarühm
Keeleõpe
 
Õppekava koostamise alus
Euroopa keeleõppe raamdokument
 
Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus
Õppe kogumaht on 160 akadeemilist tundi. A1 tase saavutatakse kahe 54-tunnise kursusega, millest 108 akadeemilist tundi on auditoorne töö ning 52 akadeemilist tundi on iseseisev töö või kolme 37-tunnise kursusega, millest 111 ak tundi on auditoorne töö ja 49 akadeemilist tundi iseseisev töö. Ühe kursuse pikkus on 14 õppenädalat.
 
Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Sihtgrupp  - täiskasvanud, kes ei ole varem soome keelt õppinud.  Õppe alustamise tingimused  - kursusele registreerumine.
 
Eesmärk
Keeleoskustaseme A1 saavutamine soome keeles.
 
Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija:
• mõistab ja oskab kasutada lihtsaid sõnu, väljendeid ja lauseid, mida võib kohata sageli esinevates
  igapäevaelu situatsioonides
• oskab ennast ja teisi tutvustada, tervitada, viisakalt hüvasti jätta
• suudab moodustada lihtsaid küsimusi ja ise samasugustele vastata
• suudab vestelda  igapäevastel, teda ja ta lähiümbrust puudutavatel teemadel eeldusel, et tema
  vestluspartner räägib aeglaselt, on aeg-ajalt valmis oma mõtteid aeglaselt ja selgelt ümber sõnastama,
  aitab tal lauseid moodustada ning on toeks kogu suhtlusprotsessi jooksul
• oskab ilma abita rääkida iseendast, oma elukohast, kirjeldada inimesi, keda ta tunneb
• kirjutamisel oskab koostada väga lihtsaid ja lühikesi kirju (puhkusetervitusi, küllakutseid jne) ja täita lihtsaid
  blankette personaalse informatsiooniga


Õppesisu Moodul 1 (A1.1)
Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad
1) Sina ja mina: Isikuandmed, riigid ja rahvused, perekond.
     Funktsionaalne keel: Tutvumine ja tervitamine, hüvastijätt, tänamine.
     Keeleteadmised: Tähestik, hääldamine, isikuline asesõna, tegusõna olla pööramine.
2) Aeg ja ilm: Nädalapäev, kuu, aastaajad, ilm. Numbrid.
     Funktsionaalne keel: Kellaaja küsimine ja ütlemine, kuupäeva ütlemine.
     Keeleteadmised: Numbrid.
3) Poes: Toidud ja riided. Hind.
     Funktsionaalne keel: Hinna küsimine ja ütlemine.
     Keeleteadmised: Tegusõna pööramine (olevik)
4) Minu päev: Igapäevategevused. Teadmised, oskused, anne.
     Funktsionaalne keel: Oskamise ja soovi küsimine ja väljendamine
     Keeleteadmised: Verbitüübid.
5) Pere: Perekond ja sugulased.
    Keeleteadmised: Nimisõna (omastav ja osastav kääne)
 
 
Õppesisu Moodul 2 (A1.2)
Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad
1) Linnas: Asutused ja objektid linnas.
     Funktsionaalne keel: Tee juhatamine.
2) Töö: Ametid, töökohustused.
     Funktsionaalne keel: Vestluse alustamine. Ametialane telefonikõne.
     Keeleteadmised: Kohustust väljendav tegusõna (täytyy, pitää)
3) Kodu: Elukoht, mööbel.
     Funktsionaalne keel: Õnnitlemine ja õnnitlusele vastamine.
     Keeleteadmised: Nimisõnade käänamine. Astmevaheldus nimisõnades ja 1. tüübi verbides
4) Vaba aeg: Hobid ja huvialad.
     Funktsionaalne keel: Poes ja restoranis. Viisakas palumine/tellimine.
     Keeleteadmised: Nimisõnatüübid
5) Paigad ja inimesed: Elu maal ja linnas. Inimeste kirjeldamine. Omadussõnad.
     Funktsionaalne keel: Viisakas reageerimine igapäevastes situatsioonides.
     Keeleteadmised: omadussõna (ainsus ja mitmus, pööramine).
 
 
Õppemeetodid
Koolituse jooksul arendatakse kõiki keeleoskuse aspekte – rääkimis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust, asetades tunnitöös põhirõhu suulise väljendusoskuse arendamisele. Koolitusel luuakse õpikeskkond, kus koolitajal on suunav ja organiseeriv funktsioon ning õppijate kõnemaht ületab õpetaja kõnemahtu. Viimane saavutatakse, eelistades paaris- ja grupitööd frontaaltööle ning kasutades rääkimisharjutusi, mis sisaldavad info- ja/või arvamuslünka. Grammatikat käsitletakse süstemaatiliselt ja integreeritult teiste osaoskustega. Et koolitus vastaks osalejate ootustele, oleks eluline ja motiveeriv, lõimitakse õpitav õppijate igapäeva- ja tööelu, eelnevate teadmiste ja ühiskonnas toimuvaga. Parandamaks õpitavast arusaamist ning materjali omandamist, arvestatakse koolitusel õppijate erinevate õpistiilidega - kasutatakse verbaalset ja mitteverbaalset (pildid, kaardid, pp-esitlused, video- ja online-materjalid) materjali esitlust ning võimalikult mitmekülgseid tegevusi õpitava kinnistamisel. 
 
Õppekeskkond
Õpperuumide (suuruses 20 kuni 33 m2) sisustusse kuuluvad valgetahvlid, korralik valgustus ja U-kujuliselt paigutatud õppelauad-toolid. Kõikides ruumides on CD-makid, DVD-mängija, dataprojektori kasutamise võimalus ja tasuta internetiühendus. Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele.
 
Iseseisva töö kirjeldus
A1 tasemel on enamik koduseid töid harjutuste vormis, keskenduvad eelkõige kirjutamis- ja lugemisoskuse arendamisele ning mõeldud tunnis õpitu kinnistamiseks. Iseseisvat tööd antakse iga kord. Aeg-ajalt antakse ka mahukamaid koduseid ülesandeid nt töö teksti või sõnavaraga. Sõnavara harjutamiseks antakse iseseisvaid tööd, mis eeldavad veebipõhiste keeleõppeprogrammide ning harjutusvara kasutamist.
 
Õppematerjalid
Koolitus baseerub õppekomplektidel Suomen mestari 1 (Sonja Gehring ja Sanni Heinzmann, Finn Lectura 2015), Hyvä-parempi-paras (Kaare Sark, Iduleht 2014), Hyvin menee! 1 (Satu Heikkilä ja Pirkko Majakangas, Otava 2010) ja jaotmaterjalil (Folkuniversitetet Estonia, 2014).
 
Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid
Kursuse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 70% kontakttundidest ning lõputesti sooritamine tulemusele vähemalt 60%.
Hindamismeetod Hindamiskriteerium
Kirjalik lõputest Lõputest on sooritatud tulemusele vähemalt 60%.
 
Koolituse läbimisel väljastatav dokument
Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele ja kirjaliku lõputesti tulemusele vähemalt 60% sooritanutele väljastatakse tunnistus.
Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele, kelle lõputesti tulemus jääb alla 60% või kes ei ole lõputesti sooritanud, väljastatakse kursusel osalemist kinnitav tõend.
 
Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Koolitajal on soome filoloogia alane kõrgharidus ja/või soome keele õpetaja kutse.

Õppekava kinnitamise aeg
Kuupäev - 04.01.2016