Prantsuse keel A1

Kursused sügis 2020

Prantsuse keel A1

Täienduskoolituse õppekava: Prantsuse keele kursus algajatele (A1)
 
Õppekavarühm
Keeleõpe
 
Õppekava koostamise alus
Euroopa keeleõppe raamdokument
 
Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus
Õppe kogumaht on 160 akadeemilist tundi. A1 tase saavutatakse kahe 54-tunnise kursusega, millest 108 akadeemilist tundi on auditoorne töö ning 52 akadeemilist tundi on iseseisev töö või kolme 37-tunnise kursusega, millest 111 ak tundi on auditoorne töö ja 49 akadeemilist tundi iseseisev töö. Ühe kursuse pikkus on 14 õppenädalat.
 
Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Sihtgrupp  - täiskasvanud, kes ei ole varem prantsuse keelt õppinud. Õppe alustamise tingimused  - kursusele registreerumine.
 
Eesmärk
Keeleoskustaseme A1 saavutamine prantsuse keeles.
 
Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija:
•  mõistab ja oskab kasutada lihtsaid sõnu, väljendeid ja lauseid, mida võib kohata sageli esinevates
   igapäevaelu situatsioonides
•  oskab ennast ja teisi tutvustada, tervitada, viisakalt hüvasti jätta
•  suudab moodustada lihtsaid küsimusi ja ise samasugustele vastata
•  suudab vestelda  igapäevastel, teda ja ta lähiümbrust puudutavatel teemadel eeldusel, et tema
   vestluspartner räägib aeglaselt, on aeg-ajalt valmis oma mõtteid aeglaselt ja selgelt ümber sõnastama,
   aitab tal lauseid moodustada ning on toeks kogu suhtlusprotsessi jooksul
•  oskab ilma abita rääkida iseendast, oma elukohast, kirjeldada inimesi, keda ta tunneb
•  kirjutamisel oskab koostada väga lihtsaid ja lühikesi kirju (puhkusetervitusi, küllakutseid jne) ja täita lihtsaid
   blankette personaalse informatsiooniga


Õppesisu Moodul 1
1) Tutvumine: Isikuandmed, riigid ja rahvused. Kontaktandmed.
     Funktsionaalne keel: Tutvumine ja tervitamine, hüvastijätt. Telefoninumbri küsimine ja ütlemine.
     Keeleteadmised: Reeglipärase tegusõna pööramine (olevik). Arvud.
2) Töö: Ametid ja töökohad.
     Funktsionaalne keel: Ameti küsimine ja ütlemine
     Keeleteadmised: Ebareeglipärase tegusõna pööramine (être, avoir, aller, faire). Isikuline asesõna
     (rõhuline ja rõhuta vorm). Omastav asesõna.
3) Minu perekond: Sugulased, perekonnaseis, vanus.
     Funktsionaalne keel: Vanuse küsimine ja ütlemine
     Keeleteadmised: Omadussõna (meessoost ja naissoost vorm)
4) Minu kodukoht: Asutused linnas.
     Funktsionaalne keel: Tee juhatamine (1).
     Keeleteadmised: Nimisõna ainsus ja mitmus. Umbmäärane ja määrav artikkel.
5) Kohvikus.
     Funktsionaalne keel: Hinna küsimine ja ütlemine.
     Keeleteadmised: Küsisõnad quel, où, qui, que, quand, pourquoi.
6) Reisil: hotellis ja raudteejaamas. Kalender ja kell.
     Funktsionaalne keel: toa või pileti broneerimine.
     Keeleteadmised: Konstruktsioon il y a, eessõna kohamääruses
 
Moodul 2
1) Igapäevased tegevused: Hobid ja huvialad, pühad ja tähtpäevad, ajakava.
     Funktsionaalne keel: Sageduse väljendamine, kutsumine, keeldumine ja nõustumine.
     Keeleteadmised: Enesekohased tegusõnad. Minevikuajad imparfait ja passé composé.
2) Sisseostud. Rõivad, värvid, materjalid.
     Funktsionaalne keel: Asjade kirjeldamine, hinna küsimine.
     Keeleteadmised: Määrav, umbmäärane ja partitiivne artikkel. Artikli ärajäämine.
3) Töö ja puhkus. Transpordivahendid. Ilm. Postkaardi kirjutamine.
     Funktsionaalne keel: Inimeste kirjeldamine.
     Keeleteadmised: Näitav omadussõna: ce, cet, cette, ces.
4) Toit ja toiduained. Turul, poes ja restoranis.
     Funktsionaalne keel: Viisakas palumine/tellimine.
     Keeleteadmised: Isikuline asesõna sihitisena. Asesõnad en ja y
5) Arsti juures. Kehaosad. Harjumused ja tervislik toitumine.
     Funktsionaalne keel: Keelud ja käsud.
     Keeleteadmised: Käskiv kõneviis.
6) Elupaika otsimas. Kinnisvarabüroos. Objektid linnas ja maal.
     Funktsionaalne keel: Tee juhatamine (2).
     Keeleteadmised: Siduvad asesõnad qui ja que. Lähitulevik ja –minevik.
 
Õppemeetodid
Koolituse jooksul arendatakse kõiki keeleoskuse aspekte – rääkimis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust, asetades tunnitöös põhirõhu suulise väljendusoskuse arendamisele. Koolitusel luuakse õpikeskkond, kus koolitajal on suunav ja organiseeriv funktsioon ning õppijate kõnemaht ületab õpetaja kõnemahtu. Viimane saavutatakse, eelistades paaris- ja grupitööd frontaaltööle ning kasutades rääkimisharjutusi, mis sisaldavad info- ja/või arvamuslünka. Grammatikat käsitletakse süstemaatiliselt ja integreeritult teiste osaoskustega. Et koolitus vastaks osalejate ootustele, oleks eluline ja motiveeriv, lõimitakse õpitav õppijate igapäeva- ja tööelu, eelnevate teadmiste ja ühiskonnas toimuvaga. Parandamaks õpitavast arusaamist ning materjali omandamist, arvestatakse koolitusel õppijate erinevate õpistiilidega - kasutatakse verbaalset ja mitteverbaalset (pildid, kaardid, pp-esitlused, video- ja online-materjalid) materjali esitlust ning võimalikult mitmekülgseid tegevusi õpitava kinnistamisel. 
 
Õppekeskkond
Õpperuumide (suuruses 20 kuni 33 m2) sisustusse kuuluvad valgetahvlid, korralik valgustus ja U-kujuliselt paigutatud õppelauad-toolid. Kõikides ruumides on CD-makid, DVD-mängija, dataprojektori kasutamise võimalus ja tasuta internetiühendus. Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele.
 
Iseseisva töö kirjeldus
A1 tasemel on enamik koduseid töid harjutuste vormis, keskenduvad eelkõige kirjutamis- ja lugemisoskuse arendamisele ning mõeldud tunnis õpitu kinnistamiseks. Iseseisvat tööd antakse iga kord. Aeg-ajalt antakse ka mahukamaid koduseid ülesandeid nt töö teksti või sõnavaraga. Sõnavara harjutamiseks antakse iseseisvaid tööd, mis eeldavad veebipõhiste keeleõppeprogrammide ning harjutusvara kasutamist.
 
Õppematerjalid
Koolitus baseerub õppekomplektidel Agenda 1 (Hachette, 2011) ning Le Nouveau Taxi ! 1 (Hachette, 2009).
 
Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid
Kursuse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 70% kontakttundidest ning lõputesti sooritamine tulemusele vähemalt 60%.
Hindamismeetod Hindamiskriteerium
Kirjalik lõputest Lõputest on sooritatud tulemusele vähemalt 60%.
 
Koolituse läbimisel väljastatav dokument
Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele ja kirjaliku lõputesti tulemusele vähemalt 60% sooritanutele väljastatakse tunnistus.
Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele, kelle lõputesti tulemus jääb alla 60% või kes ei ole lõputesti sooritanud, väljastatakse kursusel osalemist kinnitav tõend.
 
Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Koolitajal on kõrgharidus romanistikas ja/või võõrkeeleõpetaja kutse.

Õppekava kinnitamise aeg
Kuupäev - 15.06.2015