Vene keel A2

Kursused sügis 2019

Vene keel A2

Folkuniversitetet Estonia
Täienduskoolituse õppekava: Vene keele kursus madalamale kestasemele (A2)
 
Õppekavarühm
222-Võõrkeeled ja -kultuurid
 
Õppekava koostamise alus
Euroopa keeleõppe raamdokument
 
Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus
Õppe kogumaht on 160 akadeemilist tundi, millest 108 akadeemilist tundi on auditoorne töö ning 52 akadeemilist tundi on iseseisev töö.
A2 tase saavutatakse kahe -54-tunnise kursusega või kolme 40-tunnise kursusega. Õppetöö toimub kaks korda nädalas kaks akadeemilist või üks kord nädalas kaks astronoomilist tundi korraga. Ühe kursuse pikkus on 14-15 õppenädalat.
 
Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Sihtgrupp  - Täiskasvanud, kelle vene keele oskus on tasemel A1.  Õppe alustamise tingimused  - kursusele registreerumine, Folkuniversiteteti vene keele testi sooritamine tulemusele 60-84%.
 
Eesmärk
Koolituse tulemusel õppija saavutab vene keeles keeleoskustaseme A2.
 
Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija:
·  saab kuuldes aru selgest kõnest igapäevastel ja talle olulistel teemadel;
·  saab lugedes aru tuttavaid sõnu sisaldavatest tekstidest ning isiklikest kirjadest;
·  oskab vestelda talle tuttavatel ja isiklikku huvi pakkuvatel teemadel, kasutades lihtsat ja enamlevinud
   sõnavara;
·  kasutab vesteldes levinumaid käibefraase ja viisakusväljendeid;
·  oskab lihtlauseid kasutades kirjutada ennast otseselt puudutavast (töö, perekond jmt), koostada lihtsamaid
   tekste ning täita isikuandmeid nõudvaid dokumente.
 
Moodul 1
1) Viisakus: Külaliste vastuvõtt ja võõrustamine.
     Funktsionaalne keel: Viisakusväljendid. Tervitamine, tutvustamine. Vestluse alustamine ja lõpetamine.      
     Palumine ja pakkumine.
     Keeleteadmised: Küsimuste moodustamine. Tegusõna oleviku vormid.
2) Päev: Igapäevased tegevused ja rutiinid.
     Funktsionaalne keel: Käsud ja keelud.
     Keeleteadmised: –ся lõpuga verbid, verbide mineviku ja tuleviku vormid. Käskiv kõneviis.
3) Tööelu: Ametid. Tööülesanded. Tüüpiline tööpäev.
     Funktsionaalne keel: Kutsete esitamine ja neile vastamine.
     Keeleteadmised: Omastav kääne jaatavas ja eitavas lauses. Tegusõna + nimisõna. Tegusõna minevik
4) Tööd otsimas: Haridus ja kvalifikatsioon. Tööintervjuu ja selleks valmistumine. CV koostamine.
     Funktsionaalne keel: Tee küsimine ja juhatamine asutuses.
     Keeleteadmised: Käänded. Eessõnad. Nimisõna + omadussõna.
5) Telefonikeel: Teadete kirjutamine. Instruktsioonide mõistmine.
     Funktsionaalne keel: Viisakusvestlus. Lihtsate telefonikõnede tegemine.
     Keeleteadmised: Tingiv kõneviis
 
Moodul 2
1) Inimesed minu ümber: Perekond, sõbrad, kaaslased. Inimeste kirjeldamine.
     Funktsionaalne keel: Küllakutsed ja neile reageerimine. Ettepanekute tegemine ja neile vastamine.
     Keeleteadmised: grammatika – liikumisverbid, asesõnad, asesõnade käänamine
2) Võõras linnas: Paigad ja inimesed
     Funktsionaalne keel: Tee juhatamine.
     Keeleteadmised:  Sagedust näitavad määrsõnad. Ajamäärused. Sisse-, sees- ja seestütlev kääne.
3) Töötajat otsimas: Tööintervjuu läbiviimine.
     Funktsionaalne keel: Info esitlemine. Vestluse arendamine. Info täpsustamine.
     Keeleteadmised: Tegusõna + nimisõna (kaasaütlev kääne). Arvsõnad, rahaühikud.
4) Reisimine: Lennujaamas, restoranis, hotellis.
     Funktsionaalne keel: Probleemsituatsioonid. Abi küsimine ja pakkumine.
     Keeleteadmised:  Liikumist väljendavad tegusõnad+ nimisõnad sobivas käändes
 
Õppemeetodid
Koolituse jooksul arendatakse kõiki keeleoskuse aspekte – rääkimis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust, asetades tunnitöös põhirõhu suulise väljendusoskuse arendamisele. Koolitusel luuakse õpikeskkond, kus koolitajal on suunav ja organiseeriv funktsioon ning õppijate kõnemaht ületab õpetaja kõnemahtu. Viimane saavutatakse, eelistades paaris- ja grupitööd frontaaltööle ning kasutades rääkimisharjutusi, mis sisaldavad info- ja/või arvamuslünka. Grammatikat käsitletakse süstemaatiliselt ja integreeritult teiste osaoskustega. Et koolitus vastaks osalejate ootustele, oleks eluline ja motiveeriv, lõimitakse õpitav õppijate igapäeva- ja tööelu, eelnevate teadmiste ja ühiskonnas toimuvaga. Parandamaks õpitavast arusaamist ning materjali omandamist, arvestatakse koolitusel õppijate erinevate õpistiilidega - kasutatakse verbaalset ja mitteverbaalset (pildid, kaardid, pp-esitlused, video- ja online-materjalid) materjali esitlust ning võimalikult mitmekülgseid tegevusi õpitava kinnistamisel. 
 
Õppekeskkond
Õpperuumide (suuruses 20 kuni 33 m2) sisustusse kuuluvad valgetahvlid, korralik valgustus ja U-kujuliselt paigutatud õppelauad-toolid. Kõikides ruumides on CD-makid, DVD-mängija, dataprojektori kasutamise võimalus ja tasuta internetiühendus. Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele.
 
Iseseisva töö kirjeldus
A2 tasemel on enamik koduseid töid harjutuste vormis, keskenduvad eelkõige kirjutamis- ja lugemisoskuse arendamisele ning mõeldud tunnis õpitu kinnistamiseks. Iseseisvat tööd antakse iga kord. Aeg-ajalt antakse ka mahukamaid koduseid ülesandeid nt töö teksti või sõnavaraga. Sõnavara harjutamiseks antakse iseseisvaid tööd, mis eeldavad veebipõhiste keeleõppeprogrammide ning harjutusvara kasutamist.

Õppematerjalid
Koolitus baseerub õppekomplektidel  Русский язык: 5 элементов (Tatjana Esmantova, Sankt Peterburg 2008), Vene keele õpik. Algajale ja taasalustajale (Inga Mangus, Tallinn 2014) ja Folkuniversiteteti õppematerjalidel.
 
Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid
Kursuse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 70% kontakttundidest ning lõputesti sooritamine tulemusele vähemalt 60%.
Hindamismeetod Hindamiskriteerium
Kirjalik lõputest Lõputest on sooritatud tulemusele vähemalt 60%.
 
Koolituse läbimisel väljastatav dokument
Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele ja kirjaliku lõputesti tulemusele vähemalt 60% sooritanutele väljastatakse tunnistus.
Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele, kelle lõputesti tulemus jääb alla 60% või kes ei ole lõputesti sooritanud, väljastatakse kursusel osalemist kinnitav tõend.
 
Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Koolitajal on vene filoloogia alane kõrgharidus ja/või vene keele õpetaja kutse.

Õppekava kinnitamise aeg
Kuupäev - 15.06.2015