Hispaania keel A2

Kursused sügis 2020

Hispaania keel A2

Täienduskoolituse õppekava: Hispaania keele kursus algajatele (A2)
 
Õppekavarühm
Keeleõpe
 
Õppekava koostamise alus
Euroopa keeleõppe raamdokument
 
Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus
Õppe kogumaht on 160 akadeemilist tundi. A1 tase saavutatakse kahe 54-tunnise kursusega, millest 108 akadeemilist tundi on auditoorne töö ning 52 akadeemilist tundi on iseseisev töö või kolme 37-tunnise kursusega, millest 111 ak tundi on auditoorne töö ja 49 akadeemilist tundi iseseisev töö. Ühe kursuse pikkus on 14 õppenädalat.
 
Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Sihtgrupp  - Täiskasvanud, kelle hispaania keele oskus on tasemel A1.  Õppe alustamise tingimused  - kursusele registreerumine.
 
Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija:
 • saab kuuldes aru selgest kõnest igapäevastel ja talle olulistel teemadel;
 • saab lugedes aru tuttavaid sõnu sisaldavatest tekstidest ning isiklikest kirjadest;
 • oskab vestelda talle tuttavatel ja isiklikku huvi pakkuvatel teemadel, kasutades lihtsat ja enamlevinud sõnavara;
 • kasutab vesteldes levinumaid käibefraase ja viisakusväljendeid;
 • oskab lihtlauseid kasutades kirjutada ennast otseselt puudutavast (töö, perekond jmt), koostada lihtsamaid tekste ning täita isikuandmeid nõudvaid dokumente.
Moodul 1
Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad
 1. Mina ja hispaania keel: Keeled ja õppimine. Harjumused.
  Funktsionaalne keel: Raskustest rääkimine ja soovituste andmine. Tunnete kirjeldamine.
  Keeleteadmised: Üldolevik. Enesekohased tegusõnad. Eessõnad desde, hace, para, porque.
 2. Hispaania ja Ladina-Ameerika kino: Filmid ja näitlejad. Elulood.
  Funktsionaalne keel: Minevikust rääkimine. Lugude jutustamine. Sündmuste kestusest rääkimine.
  Keeleteadmised: Lihtminevik. Eessõnad desde, durante, hasta. Tegusõnad ir ja irse.
 3. Kodu: Maja ja selle osad. Mööbel ja kodutehnika. Kodu ja tubade kirjeldamine.
  Funktsionaalne keel: Asukoha kirjeldamine. Eelistuste ja arvamuse väljendamine.
  Keeleteadmised: Võrdlemine. Isikulised asesõnad. Eessõnad sin, con, debajo, encima, detras etc. Tegusõnade ser ja estar kasutamine. Tegusõnad gustar,encantar ja preferir.
Moodul 2
Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad
 1. Igapäevane suhtlus: Igapäevastes olukordades reageerimine ja hakkama saamine.
  Funktsionaalne keel: Tervitamine ja hüvastijätt, palvete esitamine, abi palumine, tutvustamine, kutsumine, ettekäänete leidmine ja õigustamine.
  Keeleteadmised: Tingiv kõneviis. Tegusõna estar  ja gerundiiv.
 2. Vaba aeg: Muuseumid, näitused, kontserdid. Reisimine. Kellaaeg ja nädalapäevad.
  Funktsionaalne keel: Vaba aja veetmise viisidest rääkimine. Toimunud reiside kirjeldamine. Tulevikuplaanidest rääkimine.
  Keeleteadmised: Täisminevik. Tuleviku väljendamine tegusõna ir abil. Väljendid ya ja todavía no.
 3. Toit: Toitumisharjumised. Toiduained ja retseptid.
  Funktsionaalne keel: Toitumisest ja tervislikest eluviisidest rääkimine. Retseptide lugemine ja koostamine.
  Keeleteadmised: Umbisikuline teguviis. Sidesõnad y, pero, además. Asesõnad (lo, la, los, las).
Moodul 3
Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad
 1. Huvid ja reisimine.
  Funktsionaalne keel: E-kirja kirjutamine. Kogemustest rääkimine. Inimeste ja asjade hindamine. Soovide väljendamine.
  Keeleteadmised: Täisminevik ja lihtminevik. Hüüdlaused. Tegusõnad gustar ja parecer.
 2. Tervis: Tervis ja tervise probleemid. Sport. Kehaosad.
  Funktsionaalne keel: Enesetunde kirjeldamine. Nõu ja soovituste andmine. Sümptomite ja vaevuste kirjeldamine. Žestide kasutamine kõnelemisel.
  Keeleteadmised: Käskiv kõneviis. Tegusõnad ser, estar ja doler.
 3. Mõeldes minevikule: Enne ja nüüd. Ajaloo põnevaimad perioodid. Leiutised.
  Funktsionaalne keel: Arvamuse ja seisukohtade väljendamine. Minevikusündmuste ja -harjumuste kirjeldamine. Oleviku ja mineviku võrdlemine.
  Keeleteadmised: Kestev minevik (imperfecto).
 4. Erilised hetked: Meeldejäävad hetked ajaloost. Anekdoodid ja legendid.
  Funktsionaalne keel: Minevikust rääkimine. Emotsioonide väljendamine. Anekdootide ja legendide jutustamine.
  Keeleteadmised:  Sidusväljendid. Lihtminevik (indefinido) ja kestev minevik (imperfecto). Tegusõna estar ja gerundiiv minevikus.
 
Õppemeetodid
Koolituse jooksul arendatakse kõiki keeleoskuse aspekte – rääkimis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust, asetades tunnitöös põhirõhu suulise väljendusoskuse arendamisele. Koolitusel luuakse õpikeskkond, kus koolitajal on suunav ja organiseeriv funktsioon ning õppijate kõnemaht ületab õpetaja kõnemahtu. Viimane saavutatakse, eelistades paaris- ja grupitööd frontaaltööle ning kasutades rääkimisharjutusi, mis sisaldavad info- ja/või arvamuslünka. Grammatikat käsitletakse süstemaatiliselt ja integreeritult teiste osaoskustega. Et koolitus vastaks osalejate ootustele, oleks eluline ja motiveeriv, lõimitakse õpitav õppijate igapäeva- ja tööelu, eelnevate teadmiste ja ühiskonnas toimuvaga. Parandamaks õpitavast arusaamist ning materjali omandamist, arvestatakse koolitusel õppijate erinevate õpistiilidega - kasutatakse verbaalset ja mitteverbaalset (pildid, kaardid, pp-esitlused, video- ja online-materjalid) materjali esitlust ning võimalikult mitmekülgseid tegevusi õpitava kinnistamisel. 
 
Õppekeskkond
Õpperuumide (suuruses 20 kuni 33 m2) sisustusse kuuluvad valgetahvlid, korralik valgustus ja U-kujuliselt paigutatud õppelauad-toolid. Kõikides ruumides on CD-makid, DVD-mängija, dataprojektor ja tasuta internetiühendus. Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele.
 
Iseseisva töö kirjeldus
A1 tasemel on enamik koduseid töid harjutuste vormis, keskenduvad eelkõige kirjutamis- ja lugemisoskuse arendamisele ning mõeldud tunnis õpitu kinnistamiseks. Iseseisvat tööd antakse iga kord. Aeg-ajalt antakse ka mahukamaid koduseid ülesandeid nt töö teksti või sõnavaraga. Sõnavara harjutamiseks antakse iseseisvaid tööd, mis eeldavad veebipõhiste keeleõppeprogrammide ning harjutusvara kasutamist.
 
Õppematerjalid
Kursus baseerub õppekomplektidel Aula Internaciaonal 2 ning Folkuniversiteteti õppematerjalidel.
 
Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid
Kursuse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 70% kontakttundidest ning lõputesti sooritamine tulemusele vähemalt 60%.
Hindamismeetod Hindamiskriteerium
Kirjalik lõputest Lõputest on sooritatud tulemusele vähemalt 60%.
 
Koolituse läbimisel väljastatav dokument
Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele ja kirjaliku lõputesti tulemusele vähemalt 60% sooritanutele väljastatakse tunnistus.
Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele, kelle lõputesti tulemus jääb alla 60% või kes ei ole lõputesti sooritanud, väljastatakse kursusel osalemist kinnitav tõend.
 
Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Koolitajal on hispaania filoloogia alane kõrgharidus ja/või hispaania keele õpetaja kutse.

Õppekava kinnitamise aeg
Kuupäev – 01.06.2017