Rootsi keel A2

Kursused sügis 2020

Rootsi keel A2

Folkuniversitetet Estonia
Täienduskoolituse õppekava: Rootsi keele kursus madalamale kestasemele (A2)
 
Õppekavarühm
Keeleõpe
 
Õppekava koostamise alus
Euroopa keeleõppe raamdokument
 
Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus
Õppe kogumaht on 160 akadeemilist tundi. A1 tase saavutatakse kahe 54-tunnise kursusega, millest 108 akadeemilist tundi on auditoorne töö ning 52 akadeemilist tundi on iseseisev töö või kolme 37-tunnise kursusega, millest 111 ak tundi on auditoorne töö ja 49 akadeemilist tundi iseseisev töö. Ühe kursuse pikkus on 14 õppenädalat.
 
Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Sihtgrupp  - Täiskasvanud, kelle rootsi keele oskus on tasemel A1.  Õppe alustamise tingimused  - kursusele registreerumine. Folkuniversiteteti madalama rootsi keele testi sooritamine tulemusele 50 - 65.
 
Eesmärk
Koolituse tulemusel õppija saavutab rootsi keeles keeleoskustaseme A2.
 
Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija:
 • saab kuuldes aru selgest kõnest igapäevastel ja talle olulistel teemadel;
 • saab lugedes aru tuttavaid sõnu sisaldavatest tekstidest ning isiklikest kirjadest;
 • oskab vestelda talle tuttavatel ja isiklikku huvi pakkuvatel teemadel, kasutades lihtsat ja enamlevinud sõnavara;
 • kasutab vesteldes levinumaid käibefraase ja viisakusväljendeid;
 • oskab lihtlauseid kasutades kirjutada ennast otseselt puudutavast (töö, perekond jmt), koostada lihtsamaid tekste ning täita isikuandmeid nõudvaid dokumente.
Moodul 1
Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad
 1. Digimaailm: Ankeedid, blanketid, käsklused, Internet.
  Funktsionaalne keel: Nõustumine ja mittenõustumine
  Keeleteadmised: Sidesõnad ’också/inte heller’. Nimisõna määratud ja määramata vorm. Sõna ’man’ kasutamine.
 2. Mida sööme: Erinevate rahvuste toidud. Restoranis. Rootsi köök.
  Funktsionaalne keel: Lihtsa tabeli kirjeldamine (protsent). Toidu tellimine.
  Keeleteadmised: Sidesõnad. Verbimustrid. Keskvõrre.
 3. Tööelu: Ametid. Tööülesanded. Tööd otsimas.
  Funktsionaalne keel: Kutsete esitamine ja neile vastamine
  Keeleteadmised: Lihtminevik/täisminevik erinevused. Verbimustrite kordamine.
 4. Elu Rootsis: Elustiil, tavad, kombed ja traditsioonid.
  Funktsionaalne keel:. Palved ja neile vastamine.
  Keeleteadmised:  Sõnajärjekord lauses – pealause ja kõrvallause.
 5. Reisimisest: Loodus, vaatamisväärsused ja riided.
  Funktsionaalne keel: Reisibüroos. Asjade ja inimeste kirjeldamine.
  Keeleteadmised:  Omadussõnad. Omastavad asesõnad.
Moodul 2
Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad
 1. Töö ja haridus: minu haridus, tulevikuplaanid, sündmused ja nende kirjeldamine
  Funktsionaalne keel: Lihtsa CV koostamine.
  Keeleteadmised: Tulevik. Eessõnad ajaväljendites. Nimisõnavormide kordamine.
 2. Elukoht: Elukoha tüübid. Elukoha kirjeldamine. Kinnisvara ja kinnisvara kuulutused.
  Funktsionaalne keel: Info esitlemine. Vestluse arendamine.
  Keeleteadmised: Asukohaga seotud eessõnad. Võrdlusastmete kordamine.
 3. Telefoni keel: Teadete kirjutamine. Instruktsioonide mõistmine. Telefoni keel.
  Funktsionaalne keel: Viisakusvestlus. Lihtsate telefonikõnede tegemine.
  Keeleteadmised: Sõnajärjekord küsimuses ja kõrvallauses kordamine.
 4. Elustiil: Tervis. Haigused. Kehaosad. Arsti juures.
  Funktsionaalne keel: Nõu küsima ja nõu andma.
  Keeleteadmised:  Lühivastused. Siduvad asesõnad. Eessõnad ajaväljendites II osa.
 5. Uudised: Uudistekanalid (TV, raadio, Internet). Millest räägitakse. Sündmused.
  Funktsionaalne keel: Juhtunu kirjeldamine.
  Keeleteadmised:  Grammatikateemade kordamine.
Õppemeetodid
Koolituse jooksul arendatakse kõiki keeleoskuse aspekte – rääkimis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust, asetades tunnitöös põhirõhu suulise väljendusoskuse arendamisele. Koolitusel luuakse õpikeskkond, kus koolitajal on suunav ja organiseeriv funktsioon ning õppijate kõnemaht ületab õpetaja kõnemahtu. Viimane saavutatakse, eelistades paaris- ja grupitööd frontaaltööle ning kasutades rääkimisharjutusi, mis sisaldavad info- ja/või arvamuslünka. Grammatikat käsitletakse süstemaatiliselt ja integreeritult teiste osaoskustega. Et koolitus vastaks osalejate ootustele, oleks eluline ja motiveeriv, lõimitakse õpitav õppijate igapäeva- ja tööelu, eelnevate teadmiste ja ühiskonnas toimuvaga. Parandamaks õpitavast arusaamist ning materjali omandamist, arvestatakse koolitusel õppijate erinevate õpistiilidega - kasutatakse verbaalset ja mitteverbaalset (pildid, kaardid, pp-esitlused, video- ja online-materjalid) materjali esitlust ning võimalikult mitmekülgseid tegevusi õpitava kinnistamisel. 
 
Õppekeskkond
Õpperuumide (suuruses 20 kuni 33 m2) sisustusse kuuluvad valgetahvlid, korralik valgustus ja U-kujuliselt paigutatud õppelauad-toolid. Kõikides ruumides on CD-makid, DVD-mängija, dataprojektori kasutamise võimalus ja tasuta internetiühendus. Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele.
 
Iseseisva töö kirjeldus
A2 tasemel on enamik koduseid töid harjutuste vormis, keskenduvad eelkõige kirjutamis- ja lugemisoskuse arendamisele ning mõeldud tunnis õpitu kinnistamiseks. Iseseisvat tööd antakse iga kord. Aeg-ajalt antakse ka mahukamaid koduseid ülesandeid nt töö teksti või sõnavaraga. Sõnavara harjutamiseks antakse iseseisvaid tööd, mis eeldavad veebipõhiste keeleõppeprogrammide ning harjutusvara kasutamist.

Õppematerjalid
Koolitus baseerub õppekomplektil  Rivstart A1 + A2 (Scherrer & Lindemalm, Natur och Kultur 2014) ja Folkuniversiteteti jaotmaterjalil.
 
Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid
Kursuse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 70% kontakttundidest ning lõputesti sooritamine tulemusele vähemalt 60%.
Hindamismeetod Hindamiskriteerium
Kirjalik lõputest Lõputest on sooritatud tulemusele vähemalt 60%.
 
Koolituse läbimisel väljastatav dokument
Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele ja kirjaliku lõputesti tulemusele vähemalt 60% sooritanutele väljastatakse tunnistus.
Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele, kelle lõputesti tulemus jääb alla 60% või kes ei ole lõputesti sooritanud, väljastatakse kursusel osalemist kinnitav tõend.
 
Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Koolitajal on rootsi filoloogia alane kõrgharidus ja/või rootsi keele õpetaja kutse.

Õppekava kinnitamise aeg
Kuupäev - 15.06.2015