Tasuta eesti keele kursused

Folkuniversitetet/Projektid/Tasuta eesti keele kursused

Tasuta eesti keele kursused

projekti “Eesti keele kursused” raames

Projekti eesmärk:

Projekti eesmärgiks on tõsta Eestis elavate vähemate võimalustega Euroopa kolmandate riikide kodanike (sh määratlemata kodakondsusega inimeste) eesti keele oskus madalamalt kesktasemelt kesktasemele, suurendada nende teadmisi Eesti ühiskonna- ja kultuurielus toimuvast ning aidata neil valmistuda riiklikuks B1-taseme tasemeeksamiks. Lisaks on eesmärgiks kaasa aidata sihtrühma püüdlustele töökoha leidmisel ja suurendada nende kaasatust Eesti ühiskonnas toimuvasse.

Projekti tegevused:

Eesmärkide elluviimiseks korraldati 2013.aastal ja 2014.a. kevadel eesti keele kursused, et tõsta kokku 200 õppija keeleoskuse tase kursuste lõpuks madalamalt kesktasemelt (A2) kesktasemele (B1). 120 akadeemilise tunni jooksul tegeleti eesti keele suulise ning kirjaliku väljendusoskuse arendamisega, et anda kursuse läbinutele vahend edukamaks toimetulekuks töö- ja igapäevases elus. Tähelepanu pöörati lisaks keeleoskuse parandamisele ka õppija ühiskonna- ja kultuuriteadlikkuse tõstmisele, et anda võimalus ühiskonnas aktiivsemalt osaleda. Samuti valmistuti kursusel riiklikuks B1-taseme eksamiks.
Kursuse ühe osana viidi läbi õppekäik keelekeskkonda, mis annab osalejatele võimaluse rakendada kursuse jooksul saadud teadmisi reaalsetes suhtlussituatsioonides ning tutvuda ühe ajalooliselt ja kultuuriliselt põneva Eesti paigaga. Olulise osa kursusest moodustab iseseisev töö, mille abil üritatakse sihtrühmas tekitada huvi eesti kultuuri ja ühiskonnas toimuva vastu.

Kursustel said osaleda inimesed, kes:

  • omavad määramata kodakondsust või on Euroopa kolmandate riikide kodanikud
  • on materiaalselt vähekindlustad (nt registreeritud või registreerimata töötud, väikese sissetulekuga isikud, pensionärid, üksikvanemad, noored emad, hooldajad, puudega isikud jne)
  • oskavad eesti keelt juba tasemel A2 (madalam kesktase

Projektijuht:

Aile Lehtse, e-post projekt@folkuniversitetet.ee

Projekti toetavad Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fond, Kultuuriministeerium ning Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed.