Hispaania keel A2

Hispaania keel A2

Täienduskoolituse õppekava: Hispaania keele kursus madalamale kesktasemele (A2)

Õppekavarühm
Keeleõpe

Õppekava koostamise alus
Euroopa keeleõppe raamdokument

Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus
Õppe kogumaht on 160 akadeemilist tundi. A2 tase saavutatakse kolme 37-tunnise kursusega (st 111 ak tundi auditoorset tööd, millele lisandub 49 akadeemilist tundi iseseisvat tööd). Ühe kursuse pikkus on 14 õppenädalat.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Sihtgrupp – täiskasvanud, kelle hispaania keele oskus on tasemel A1.  Õppe alustamise tingimused – kursusele registreerumine.

Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija:

 • saab kuuldes aru selgest kõnest igapäevastel ja talle olulistel teemadel;
 • saab lugedes aru tuttavaid sõnu sisaldavatest tekstidest ning isiklikest kirjadest;
 • oskab vestelda talle tuttavatel ja isiklikku huvi pakkuvatel teemadel, kasutades lihtsat ja enamlevinud sõnavara;
 • kasutab vesteldes levinumaid käibefraase ja viisakusväljendeid;
 • oskab lihtlauseid kasutades kirjutada ennast otseselt puudutavast (töö, perekond jmt), koostada lihtsamaid tekste ning täita isikuandmeid nõudvaid dokumente.

Moodul 1
Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad

 1. Mina ja hispaania keel: Keeled ja õppimine. Harjumused.
  Funktsionaalne keel: Raskustest rääkimine ja soovituste andmine. Tunnete kirjeldamine.
  Keeleteadmised: Üldolevik. Enesekohased tegusõnad. Eessõnad desde, hace, para, porque.
 2. Hispaania ja Ladina-Ameerika kino: Filmid ja näitlejad. Elulood.
  Funktsionaalne keel: Minevikust rääkimine. Lugude jutustamine. Sündmuste kestusest rääkimine.
  Keeleteadmised: Lihtminevik. Eessõnad desde, durante, hasta. Tegusõnad ir ja irse.
 3. Kodu: Maja ja selle osad. Mööbel ja kodutehnika. Kodu ja tubade kirjeldamine.
  Funktsionaalne keel: Asukoha kirjeldamine. Eelistuste ja arvamuse väljendamine.
  Keeleteadmised: Võrdlemine. Isikulised asesõnad. Eessõnad sin, con, debajo, encima, detras etc. Tegusõnade ser ja estar kasutamine. Tegusõnad gustar,encantar ja preferir.

Moodul 2
Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad

 1. Igapäevane suhtlus: Igapäevastes olukordades reageerimine ja hakkama saamine.
  Funktsionaalne keel: Tervitamine ja hüvastijätt, palvete esitamine, abi palumine, tutvustamine, kutsumine, ettekäänete leidmine ja õigustamine.
  Keeleteadmised: Tingiv kõneviis. Tegusõna estar  ja gerundiiv.
 2. Vaba aeg: Muuseumid, näitused, kontserdid. Reisimine. Kellaaeg ja nädalapäevad.
  Funktsionaalne keel: Vaba aja veetmise viisidest rääkimine. Toimunud reiside kirjeldamine. Tulevikuplaanidest rääkimine.
  Keeleteadmised: Täisminevik. Tuleviku väljendamine tegusõna ir abil. Väljendid ya ja todavía no.
 3. Toit: Toitumisharjumised. Toiduained ja retseptid.
  Funktsionaalne keel: Toitumisest ja tervislikest eluviisidest rääkimine. Retseptide lugemine ja koostamine.
  Keeleteadmised: Umbisikuline teguviis. Sidesõnad y, pero, además. Asesõnad (lo, la, los, las).

Moodul 3
Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad

 1. Huvid ja reisimine.
  Funktsionaalne keel: E-kirja kirjutamine. Kogemustest rääkimine. Inimeste ja asjade hindamine. Soovide väljendamine.
  Keeleteadmised: Täisminevik ja lihtminevik. Hüüdlaused. Tegusõnad gustar ja parecer.
 2. Tervis: Tervis ja tervise probleemid. Sport. Kehaosad.
  Funktsionaalne keel: Enesetunde kirjeldamine. Nõu ja soovituste andmine. Sümptomite ja vaevuste kirjeldamine. Žestide kasutamine kõnelemisel.
  Keeleteadmised: Käskiv kõneviis. Tegusõnad ser, estar ja doler.
 3. Mõeldes minevikule: Enne ja nüüd. Ajaloo põnevaimad perioodid. Leiutised.
  Funktsionaalne keel: Arvamuse ja seisukohtade väljendamine. Minevikusündmuste ja -harjumuste kirjeldamine. Oleviku ja mineviku võrdlemine.
  Keeleteadmised: Kestev minevik (imperfecto).
 4. Erilised hetked: Meeldejäävad hetked ajaloost. Anekdoodid ja legendid.
  Funktsionaalne keel: Minevikust rääkimine. Emotsioonide väljendamine. Anekdootide ja legendide jutustamine.
  Keeleteadmised:  Sidusväljendid. Lihtminevik (indefinido) ja kestev minevik (imperfecto). Tegusõna estar ja gerundiiv minevikus.

Õppemeetodid
Koolituse jooksul arendatakse kõiki keeleoskuse aspekte – rääkimis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust, asetades tunnitöös põhirõhu suulise väljendusoskuse arendamisele. Koolitusel luuakse õpikeskkond, kus koolitajal on suunav ja organiseeriv funktsioon ning õppijate kõnemaht ületab õpetaja kõnemahtu. Viimane saavutatakse, eelistades paaris- ja grupitööd frontaaltööle ning kasutades rääkimisharjutusi, mis sisaldavad info- ja/või arvamuslünka. Grammatikat käsitletakse süstemaatiliselt ja integreeritult teiste osaoskustega. Et koolitus vastaks osalejate ootustele, oleks eluline ja motiveeriv, lõimitakse õpitav õppijate igapäeva- ja tööelu, eelnevate teadmiste ja ühiskonnas toimuvaga. Parandamaks õpitavast arusaamist ning materjali omandamist, arvestatakse koolitusel õppijate erinevate õpistiilidega – kasutatakse verbaalset ja mitteverbaalset (pildid, kaardid, pp-esitlused, video- ja online-materjalid) materjali esitlust ning võimalikult mitmekülgseid tegevusi õpitava kinnistamisel. 

Õppekeskkond
Õpperuumide (suuruses 20 kuni 33 m2) sisustusse kuuluvad valgetahvlid, korralik valgustus ja U-kujuliselt paigutatud õppelauad-toolid. Kõikides ruumides on arvutid ja dataprojektorid ning tasuta internetiühendus. Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele.

Iseseisva töö kirjeldus
A2 tasemel on enamik koduseid töid harjutuste vormis, keskenduvad eelkõige kirjutamis- ja lugemisoskuse arendamisele ning mõeldud tunnis õpitu kinnistamiseks. Iseseisvat tööd antakse iga kord. Aeg-ajalt antakse ka mahukamaid koduseid ülesandeid nt töö teksti või sõnavaraga. Sõnavara harjutamiseks antakse iseseisvaid tööd, mis eeldavad veebipõhiste keeleõppeprogrammide ning harjutusvara kasutamist.

Õppematerjalid
Kursus baseerub õppekomplektidel Aula Internacional 2 ning Folkuniversiteteti õppematerjalidel.

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid
Kursuse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 70% kontakttundidest ning lõputesti sooritamine tulemusele vähemalt 60%.
Hindamismeetod: Kombineeritud lõputest
Hindamiskriteerium: Lõputest on sooritatud tulemusele vähemalt 60%.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument
Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele ja kirjaliku lõputesti tulemusele vähemalt 60% sooritanutele väljastatakse tunnistus. Tõend täienduskoolituses osalemise kohta väljastatakse juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui õppija ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid. Tõendil kajastatakse tundide arv, milles õppija osales.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Koolitajal on hispaania filoloogia alane kõrgharidus ja/või hispaania keele õpetaja kutse.

Õppekava kinnitamise aeg
Kuupäev – 01.06.2017