Hispaania keel B1

Hispaania keel B1

Täienduskoolituse õppekava: Hispaania keele kursus kesktasemele (B1)

Õppekavarühm
Keeleõpe

Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus
Õppe kogumaht on 240 akadeemilist tundi, millest 162 akadeemilist tundi on auditoorne õpe ning 78 akadeemilist tundi on iseseisev töö. B1 tase saavutatakse kolme 54-tunnise kursusega (sh 162 akadeemilist tundi auditoorset ja 78 akadeemilist tundi iseseisvat tööd) või nelja 37-tunnise kursusega (sh 148 akadeemilist tundi auditoorset ja 92 akadeemilist tundi iseseisvat tööd). Ühe kursuse pikkus on 14 õppenädalat.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Sihtgrupp – täiskasvanud, kelle hispaania keele oskus on tasemel A2.
Õppe alustamise tingimused – kursusele registreerumine. Folkuniversiteteti hispaania keele testi sooritamine tulemusele vähemalt 90%.

Eesmärk
Koolituse tulemusel õppija saavutab hispaania keeles keeleoskustaseme B1.

Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija:
· saab kuulamisel aru tuttavate ja teda huvitavate teemade põhisisust ja olulisematest üksikasjadest, raadio- ja telesaadete ning telefonikõnede põhisisust;
· saab lugedes aru sageli esinevatest sõnadest koosnevast või tema töö või huvidega seotud tekstist ning isiklikust kirjast;
· suudab lugeda lühikesi tekste võõramatel teemadel (uudised, manuaalid, ilukirjandus);
· vestleb ettevalmistuseta talle tuttaval või olulisel teemal, kasutades liitlauseid ning ma seisukohti selgitades ning põhjendades;
· oskab kirjutada lihtsamat seostatud teksti talle tuttaval või huvipakkuval teemal ning oma kogemusi ja muljeid kirjeldades.

Õppesisu B1 Moodul I
Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad ning keeleteadmised:

 1. Uued algused: Igapäevaelu sündmused. Töötaja. Töökoht ja töötingimused.
  Funktsionaalne keel: Eelistuse väljendamine. Aktiivne kuulamine.
  Keeleteadmised: Tegusõna mustrid (perífrasis). Täisminevik (pretérito perfecto) ja lihtminevik (pretérito indefinido). Tegevuste alguse, kestvuse ja lõpu väljendamine (desde, desde hace etc.)
 2. Homne päev: Milline on maailm aastate pärast? Muutuv maailm ja tulevikuprognoosid. Tulevikuplaanid.
  Funktsionaalne keel: Isiklike tulevikuplaanide kirjeldamine. Oletuste tegemine.
  Keeleteadmised: Lihttulevik (futuro imperfecto), sellega seotud keelekonstruktsioonid; tingimuslaused (si, depende de), hüpoteesid tulevikusündmuste kohta.
 3. Tavad ja kombed: Tavad, kombed, normid ja kirjutamata reeglid Hispaanias. 
  Funktsionaalne keel: Keeldude ja kohustuste väljendamine.
  Keeleteadmised: Umbisikuline tegumood, määrsõnad (la mayoría, nadie, algún, ningún etc.), tegusõna soler.

Õppesisu B1 Moodul II
Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad ning keeleteadmised:

 1. Meedia: Film, kirjandus ja televisioon meie igapäevaelus.
  Funktsionaalne keel: Lugude jutustamine. Kokkuvõtete tegemine.
  Keeleteadmised: Otsene- ja kaudne sihitis. Teksti sidumine tervikuks (conectores)
 2. Reklaam meie elus: Hüüdlaused. Viisakad palved.
  Funktsionaalne keel: Soovituste andmine, instruktsioonid. Käsud ja palved.
  Keeleteadmised: Käskiv kõneviis.
 3. Ühiskond: Probleemid meie ümber. Võimalikud lahendused.
  Funktsionaalne keel: Soovid. Kuidas väljendada nõudmisi ja vajadusi. Lahenduste pakkumine.
  Keeleteadmised: Oleviku konjunktiivi moodustamine ja kasutamine (el presente de subjuntivo)

Õppesisu B1 Moodul III
Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad ning keeleteadmised:

 1. Sõnum: Sõnumid. Memod. Teated ja teadaanded.
  Funktsionaalne keel: Telefonikõned. Käskude ja nõuannete edastamine.
  Keeleteadmised:
  Kaudne kõne. Kaudsed tegusõnad (õnnitlema, kutsuma, tänama).
 2. Reisime: Ärpardused, probleemid ja seiklused
  Funktsionaalne keel: Käsud, soovid ja nõuanded. Kuidas rääkida lugu?
  Keeleteadmised: Enneminevik, ajamäärused.
 3. Peame rääkima: Suhted, huvid ja tunded.
  Funktsionaalne keel: Kuidas väljendada rahulolematust ja viisakalt ei öelda.
  Keeleteadmised: Subjuntivo

Õppemeetodid
Koolituse jooksul arendatakse kõiki keeleoskuse aspekte – rääkimis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust, asetades tunnitöös põhirõhu suulise väljendusoskuse arendamisele. Koolitusel luuakse õpikeskkond, kus koolitajal on suunav ja organiseeriv funktsioon ning õppijate kõnemaht ületab õpetaja kõnemahtu. Viimane saavutatakse, eelistades paaris- ja grupitööd frontaaltööle ning kasutades rääkimisharjutusi, mis sisaldavad info- ja/või arvamuslünka. Grammatikat käsitletakse süstemaatiliselt ja integreeritult teiste osaoskustega. Et koolitus vastaks osalejate ootustele, oleks eluline ja motiveeriv, lõimitakse õpitav õppijate igapäeva- ja tööelu, eelnevate teadmiste ja ühiskonnas toimuvaga. Parandamaks õpitavast arusaamist ning materjali omandamist, arvestatakse koolitusel õppijate erinevate õpistiilidega – kasutatakse verbaalset ja mitteverbaalset (pildid, kaardid, pp-esitlused, video- ja online-materjalid) materjali esitlust ning võimalikult mitmekülgseid tegevusi õpitava kinnistamisel. 

Õppekeskkond
Õpperuumide (suuruses 20 kuni 33 m2) sisustusse kuuluvad valgetahvlid, korralik valgustus ja U-kujuliselt paigutatud õppelauad-toolid. Kõikides ruumides on arvutid ja dataprojektorid ning tasuta internetiühendus. Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele.

Iseseisva töö kirjeldus
Iseseisvaid töid antakse õppijatele iga kord ning need keskenduvad kirjutamis-, lugemis- ja kuulamisoskuse arendamisele. Kuulamisülesandeid saadetakse õppijatele Dropboxi teel. Iseseisvad tööd on mõeldud nii õpitu kinnistamiseks kui ka teema laiendamiseks. Teemat laiendavate koduste tööde eesmärgiks on suunata õppijaid keelt kasutama väljaspool tundi ja õppematerjali. Lisaks antakse iseseisvaid tööd, mis eeldavad veebipõhiste keeleõppeprogrammide ning B1 tasemel harjutusvara kasutamist.

Õppematerjalid
Kursus baseerub õppematerjalil Aula Internacional 3 ning Folkuniversiteteti õppematerjalidel.

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid
Kursuse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 70% kontakttundidest ning lõputesti sooritamine tulemusele vähemalt 60%.
Hindamismeetod: Kombineeritud lõputest
Hindamiskriteerium: Lõputest on sooritatud tulemusele vähemalt 60%.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument
Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele ja lõputesti tulemusele vähemalt 60% sooritanutele väljastatakse tunnistus. Tõend täienduskoolituses osalemise kohta väljastatakse juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui õppija ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid. Tõendil kajastatakse tundide arv, milles õppija osales.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Koolitajal on hispaania filoloogia alane kõrgharidus ja/või hispaania keele õpetaja kutse.

Õppekava kinnitamise aeg
Kuupäev – 10.08.2020