Kvaliteedi tagamine

Folkuniversitetet/Üldinfo/Kvaliteedi tagamine

Koolituste kvaliteedi tagamise alused

 1. Üldsätted
  1.1 MTÜ Folkuniversitetet Estonia (80037230) kvaliteedi tagamise alused on koostatud lähtudes Täiskasvanute koolituse seadusest (2015), asutuse põhikirjast, õppekorralduse alustest ja teistest asutuse siseseks kasutamiseks mõeldud dokumentidest.
  1.2 Folkuniversitetet korraldab täiendusõpet järgmistest valdkondades:
  a) Keeleõpe
  b) Haridus: õpetajakoolitus ja kasvatusteadused
 2. Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
  2.1 Täienduskoolituse alusdokumendiks on täienduskoolituse õppekava.
  2.2 Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, Haridus- ja Teadusministeeriumi soovitatud juhendmaterjalist ja sihtgrupi vajadustest, jälgides, et kõik koolitused oleks praktilise suunitlusega ning võimaldaksid koolitataval õppe-eesmärgid saavutada.
  2.3 Koolituskeskuse õppekavas sätestatakse vähemalt järgmised andmed
  1) õppekava nimetus
  2) õppekavarühm;
  3) õppe eesmärk;
  4) õpiväljundid;
  5) õppekava koostamise alus;
  6) sihtgrupp;
  7) õpingute alustamise tingimused;
  8) õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
  9) õppe sisu;
  10) õppekeskkonna kirjeldus;
  11) õppemeetod;
  12) õppematerjalide loend
  13) nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid;
  14) koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.
  2.4 Kõik avatud koolituste kinnitatud õppekavad avalikustatakse Folkuniversiteteti kodulehel.
 3. Koolituse läbimisel väljastatavad dokumendid
  3.1 Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele ja lõputesti tulemusele vähemalt 60% sooritanutele väljastatakse Folkuniversiteteti tunnistus.
  3.2 Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele, kelle lõputesti tulemus on vähem kui 60% või kes lõputesti ei soorita, väljastatakse kursusel osalemist kinnitav tõend.
 4. Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
  4.1 Kõigil Folkuniversiteteti koolitajatel on filoloogiaalane kõrgharidus ja/või õpetaja kutse ning neil on õpetamise kogemus.
  4.2 Kõigi avatud koolituste raames õpetavate koolitajate kvalifikatsioon ja õpi- või töökogemus on kirjeldatud Folkuniversiteteti kodulehel.
  3.2 Koolitajate tööd hinnatakse koolitusel osalejate suulise ja kirjaliku tagasiside põhjal.
 5. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
  5.1 Kõik kursused avalikustatakse kodulehel olevas koolituste kalendris vähemalt kaks kuud enne kursuste algust. Koolitusele saab registreeruda, kas registreerumisvormi täites kodulehel www.folkuniversitetet.ee või Folkuniversitetetis kohapeal: Lai 30, Tartu.
  5.2 Koolitusgrupid püütakse komplekteerida võimalikult sarnaste eelteadmiste ja oskustega õppijatest. Selle saavutamiseks suunatakse õppijad enne kursustele registreerumist oma keeleoskustaset Folkuniversiteteti kodulehel testima.
  5.3 Kõik koolitusele registreerunud saavad paar päeva enne kursuse algust SMSi meeldetuletusega koolituse alguse kohta.
  5.4 Koolituse jooksul püütakse luua võimalikult õppimist toetav keskkond, kasutades selleks erinevaid toetusmehhanisme.
  5.5 Folkuniversiteteti ruumid asuvad Tartus aadressil Lai 30, kus Folkuniversiteteti käsutuses on kuus õpperuumi suuruses 25 kuni 33 m2 ja kontor. Õpperuumide sisustusse kuuluvad valgetahvlid, korralik valgustus ja U-kujuliselt paigutatud õppelauad-toolid. Koolituste läbiviimiseks ja materjalide ettevalmistamiseks on võimalik kasutada printimis-, paljundamis, köitmis- ja esitlusvahendeid. Kõikides ruumides on dataprojektor, arvuti ja tasuta internetiühendus. Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele.
  5.6 Väljaspool Lai 30 ruume toimuvad koolitused viiakse läbi samadele tingimustele vastavates õpperuumides, kasutades koostööpartnerite õppeklasse.
  5.7 Kõikide koolituste tarvis on õppijatele ette nähtud kompendiumid ja muu vajaminev õppematerjal. Õppematerjali hind sisaldub koolituse maksumuses. Veebis toimuvate koolituste puhul saadetakse õppijatele online materjalid, mida nad soovi korral võivad ise välja printida. Õppepäevade puhul sisaldab koolitustasu ka kohvi- või lõunapausi.
  5.8 Koolitusgruppide suurused on erinevad, sõltudes koolituse sisust ja eesmärgist. Keskmiselt on avatud kursuste puhul grupi suuruseks 8 inimest.
 6. Tagasiside kogumine
  6.1 Iga esmase koolituse lõpus saadetakse osalejatele online tagasiside küsimustik, kus osalejad annavad hinnangu kursuse sisule, koolitaja tegevusele ja kursuse korraldusele ning saavad teha ettepanekuid kursuse paremaks muutmisel. Jätkukoolitustel osalejatelt küsitakse tagasisidet pisteliselt.
  6.2. Tagasisideküsimustike koondkokkuvõtteid esitletakse koolitajatele. Koos koolitajatega analüüsitakse saadud tagasisidet ning vajadusel tehakse muudatusi ja parandusi koolituste läbiviimisel või korralduses.
  6.3 Kool kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon ja isikukood. Isikukood on vajalik tunnistuse jaoks. Isikuandmeid töödeldakse isikuandmete kaitse seaduse § 6 alusel.