Itaalia keel B1

Täienduskoolituse õppekava: Itaalia keele kursus kesktasemele (B1.1)

Õppekavarühm
Keeleõpe

Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus
Õppe kogumaht on 120 akadeemilist tundi, millest 74 akadeemilist tundi on auditoorne õpe ning 46 akadeemilist tundi on iseseisev töö. B1.1 tase saavutatakse kahe 37-tunnise kursusega (st 74 akadeemilist tundi auditoorset tööd, millele lisandub 46 akadeemilist tundi iseseisvat tööd). Ühe kursuse pikkus on 14 õppenädalat.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Sihtgrupp – täiskasvanud, kelle itaalia keele oskus on tasemel A2.
Õppe alustamise tingimused – kursusele registreerumine. Folkuniversiteteti itaalia keele testi sooritamine tulemusele 85% või rohkem.

Eesmärk
Koolituse tulemusel õppija saavutab itaalia keeles keeleoskustaseme B1.1.

Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija:
· saab kuulamisel aru tuttavate ja teda huvitavate teemade põhisisust ja olulisematest üksikasjadest, raadio-  ja telesaadete ning telefonikõnede põhisisust;
· saab lugedes aru sageli esinevatest sõnadest koosnevast või tema töö või huvidega seotud tekstist ning isiklikust kirjast;
· suudab lugeda lühikesi tekste võõramatel teemadel (uudised, manuaalid, ilukirjandus);
· vestleb ettevalmistuseta talle tuttaval või olulisel teemal, kasutades liitlauseid ning ma seisukohti selgitades ning põhjendades;
· oskab kirjutada lihtsamat seostatud teksti talle tuttaval või huvipakkuval teemal ning oma kogemusi ja muljeid kirjeldades.

Moodul I
Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad

 1. Kohtumine itaallastega!: Millised on itaallased? Kuidas elavad ja mida mõtlevad itaallased? Stereotüübid itaallaste kohta.
  Funktsionaalne keel: Kuidas väljendada vajadusi, arvamusi, soove. Kuidas võrrelda.
  Keeleteadmised:  Kesk ja ülivõrre. Oleviku konjunktiiv kõige levinumate tegusõnadega. Mitmus naissoost sõnadega.
 2. Itaallased tööl: Tööd otsimas. Töökohale kandideerimine. Töövestlus. Töökuulutused.
  Funktsionaalne keel: Emotsioonide väljendamine. Oletuste tegemine.
  Keeleteadmised: Subjunktiiv. Tingimuslaused.
 3. Emotsioonid: Armastus, sõprus, viha, hirm. Kuidas emotsioonidega toime tulla?  
  Funktsionaalne keel: Kuidas väljendada kiindumust, sõprust, armastust, vihkamist, ärritust, hirmu. Kuidas väljendada soove viisakalt. Kuidas õnnitleda ja avaldada kaastunnet.
  Keeleteadmised: Tegusõnad ’conoscere’ e ’sapere’. Tulevikuajad. Rektsioon.
 4. Igapäevaelu probleemid: Probleemidega tegelemine. Instruktsioonid. Stressiga toimetulek.

Moodul II
Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad

 1. Made in Italy: Tuntud itaalia tooted ja objektid. Asjade ja objektide kirjeldamine.
  Funktsionaalne keel: Kartuse väljendamine, kaebuste esitamine, vabandamine, süüdistamine ja õigustamine.
  Keeleteadmised: congiuntivo (olevik ja minevik), suffiks –accio, väljendid a patto che, purchè, a condizione che, määrsõnad.
 2. Pühad ja kingitused: Kavatsused ja lubadused. Piinlikud olukorrad. Kuidas keerulises olukorras käituda? Nali ja iroonia. Eeldus ja reaalsus.
  Funktsionaalne keel: Kavatsuste ja vastuväidete väljendamine, soovituste tegemine, oletamine.
  Keeleteadmised:  määrsõna mica, tingiv kõneviis minevikus, tingimuslaused.
 3. Itaallased ajaloos: Tuntud itaallased ajaloos. Reisimine.
  Funktsionaalne keel: Üllatuse väljendamine. Rääkija viisakas katkestamine.
  Keeleteadmised:  gerundium, omadusõnad –bile lõpuga. 
 4. Tänapäeva itaalia keel: Keel ja vead. Kuidas keeli õppida? 
  Funktsionaalne keel: Vestluse meeleolu pehmendamine. Mittenõustumise väljendamine. Oletuste tegemine.
  Keeleteadmised:  umbisikuline tegumood, congiuntivo trapassato, gerundium minevikus, määrsõnad.

Moodul III
Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad

 1. Linn: Kus sa elad? Kodulinna kirjeldamine, linnaelu plussid ja miinused. Funktsionaalne keel: Abi palumine, keeldumine, julgustamine jne.
  Keeleteadmised: Tingiv kõneviis minevikus, ci ja ne kasutusvõimalused, enesekohased tegusõnad.
 2. Sotsiaalmeedia ja suhtlemine: Traditsioonilised ja digitaalsed suhtlusviisid.
  Funktsionaalne keel: Telefonikõned. Kokkulepete tegemine.
  Keeleteadmised: Konstruktsioon come se + congiuntivo, congiuntivo imperfetto.
 3. Lugemisoovitus: Milliseid raamatuid loed? Raamatute tüübid ja kirjeldamine, loetu soovitamine.
  Funktsionaalne keel: Huvi väljendamine, hinnangu põhjendamine ja soovituste andmine.
  Keeleteadmised: Mineviku vormid, aegade ühildumine, tegusõna passiivne vorm, konstruktsioon che io sappia.

Õppemeetodid
Koolituse jooksul arendatakse kõiki keeleoskuse aspekte – rääkimis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust, asetades tunnitöös põhirõhu suulise väljendusoskuse arendamisele. Koolitusel luuakse õpikeskkond, kus koolitajal on suunav ja organiseeriv funktsioon ning õppijate kõnemaht ületab õpetaja kõnemahtu. Viimane saavutatakse, eelistades paaris- ja grupitööd frontaaltööle ning kasutades rääkimisharjutusi, mis sisaldavad info- ja/või arvamuslünka. Grammatikat käsitletakse süstemaatiliselt ja integreeritult teiste osaoskustega. Et koolitus vastaks osalejate ootustele, oleks eluline ja motiveeriv, lõimitakse õpitav õppijate igapäeva- ja tööelu, eelnevate teadmiste ja ühiskonnas toimuvaga. Parandamaks õpitavast arusaamist ning materjali omandamist, arvestatakse koolitusel õppijate erinevate õpistiilidega – kasutatakse verbaalset ja mitteverbaalset (pildid, kaardid, pp-esitlused, video- ja online-materjalid) materjali esitlust ning võimalikult mitmekülgseid tegevusi õpitava kinnistamisel. 

Õppekeskkond
Õpperuumide (suuruses 20 kuni 33 m2) sisustusse kuuluvad valgetahvlid, korralik valgustus ja U-kujuliselt paigutatud õppelauad-toolid. Kõikides ruumides on arvutid ja dataprojektorid ning tasuta internetiühendus. Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele.


Iseseisva töö kirjeldus
Iseseisvaid töid antakse õppijatele iga kord ning need keskenduvad kirjutamis-, lugemis- ja kuulamisoskuse arendamisele. Iseseisvat tööd, sh kuulamisülesandeid tehakse Folkuniversiteteti e-õppe rakenduses. Iseseisvad tööd on mõeldud nii õpitu kinnistamiseks kui ka teema laiendamiseks. Teemat laiendavate koduste tööde eesmärgiks on suunata õppijaid keelt kasutama väljaspool tundi ja õppematerjali. Lisaks antakse iseseisvaid tööd, mis eeldavad veebipõhiste keeleõppeprogrammide ning B1 tasemel harjutusvara kasutamist.


Õppematerjalid
Koolitus baseerub õppekomplektidel Il Balboni B-Uno (P. E. Balboni, 2017), Nuovo Espresso 3 (M. Bali, L. Ziglio, 2015) ja Folkuniversiteteti jaotmaterjalil.

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid
Kursuse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 70% kontakttundidest ning lõputesti sooritamine tulemusele vähemalt 60%.
Hindamismeetod: Kombineeritud lõputest
Hindamiskriteerium: Lõputest on sooritatud tulemusele vähemalt 60%.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument
Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele ja lõputesti tulemusele vähemalt 60% sooritanutele väljastatakse tunnistus. Tõend täienduskoolituses osalemise kohta väljastatakse juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui õppija ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid. Tõendil kajastatakse tundide arv, milles õppija osales.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Koolitajal on vene filoloogia alane kõrgharidus ja/või vene keele õpetaja kutse.

Õppekava kinnitamise aeg
Kuupäev – 29.05.2023