Soome keel A2

Täienduskoolituse õppekava: Soome keele kursus madalamale kestasemele (A2)

Õppekavarühm
Keeleõpe

Õppekava koostamise alus
Euroopa keeleõppe raamdokument

Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus
Õppe kogumaht on 160 akadeemilist tundi. A2 tase saavutatakse kolme 37-tunnise kursusega (st 111 ak tundi auditoorset tööd, millele lisandub 49 akadeemilist tundi iseseisvat tööd). Ühe kursuse pikkus on 14 õppenädalat.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Sihtgrupp – täiskasvanud, kelle soome keele oskus on tasemel A1.  Õppe alustamise tingimused – kursusele registreerumine. Folkuniversiteteti soome keele testi sooritamine tulemusele 60-79.

Eesmärk
Koolituse tulemusel õppija saavutab soome keeles keeleoskustaseme A2.

Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija:

 • saab kuuldes aru selgest kõnest igapäevastel ja talle olulistel teemadel;
 • saab lugedes aru tuttavaid sõnu sisaldavatest tekstidest ning isiklikest kirjadest;
 • oskab vestelda talle tuttavatel ja isiklikku huvi pakkuvatel teemadel, kasutades lihtsat ja enamlevinud sõnavara;
 • kasutab vesteldes levinumaid käibefraase ja viisakusväljendeid;
 • oskab lihtlauseid kasutades kirjutada ennast otseselt puudutavast (töö, perekond jmt), koostada lihtsamaid tekste ning täita isikuandmeid nõudvaid dokumente.

Moodul 1
Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad

 1. Igapäevaelu: Igapäevased ja vaba aja tegevused. Hobid. Spordialad. Riided. Stress ja tervislikud eluviisid.
  Funktsionaalne keel: Kellaaja küsimine ja ütlemine. Suhtlus riidepoes.
  Keeleteadmised: Tegusõnade pööramine (olevik, jaatav ja eitav; astmevaheldusega tegusõnad).
 2. Mida sööme: Toiduained. Baaris ja restoranis. Toidupoes.
  Funktsionaalne keel: Toidu tellimine.
  Keeleteadmised: Tegusõnade pööramine (nähdä, tehdä, saada)
 3. Maal või linnas?: Elada maal või linnas? Kohad, hooned ja asutused linnas.
  Funktsionaalne keel: Tee küsimine ja juhatamine. Info küsimine (ühistransport).
  Keeleteadmised: Käänamine (keda? mida?). Mõni, palju, mitu.
 4. Lähme külla!: Maja ja korteri kirjeldamine. Mööbel ja kodutehnika.
  Funktsionaalne keel: Küllakutse.
  Keeleteadmised: Astmevaheldus (-e, -as/äs/-is ja -in lõpulised sõnad).
 5. Reisimine: Puhkus. Reisisihtkohad. Tegevused reisil.
  Funktsionaalne keel: Lennujaamas.
  Keeleteadmised:  kus? kuhu?

Moodul 2
Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad

 1. Saame kokku!: Nädalaplaan.  
  Funktsionaalne keel: Kokkusaamiste kokku leppimine. Telefonikõned.
  Keeleteadmised: Mis kellast mis kellani?
 2. Tervis: Välimus ja iseloom. Kehaosad. Haigused.
  Funktsionaalne keel: Arsti juures. Soovitamine ja soovitusele reageerimine.
  Keeleteadmised: Käsud ja keelud.
 3. Puhkus: Kus puhkad, mida puhkuse ajal teed? Kogemused.
  Funktsionaalne keel: Mida nädalavahetusel tegid?
  Keeleteadmised: Lihtminevik (jaatav ja eitav).
 4. Turvalisus: Liikluses. Hajameelsus. Olme.
  Funktsionaalne keel: Ajalehekuulutus.
  Keeleteadmised:  Nimisõna käänamine (mitmus).
 5. Kultuur: Raamat, film, muusika, teater. Televisioon. Uudised.
  Funktsionaalne keel: Raamatu ja filmi kirjeldamine.
  Keeleteadmised: Omadussõna võrdlusastmed.

Õppemeetodid
Koolituse jooksul arendatakse kõiki keeleoskuse aspekte – rääkimis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust, asetades tunnitöös põhirõhu suulise väljendusoskuse arendamisele. Koolitusel luuakse õpikeskkond, kus koolitajal on suunav ja organiseeriv funktsioon ning õppijate kõnemaht ületab õpetaja kõnemahtu. Viimane saavutatakse, eelistades paaris- ja grupitööd frontaaltööle ning kasutades rääkimisharjutusi, mis sisaldavad info- ja/või arvamuslünka. Grammatikat käsitletakse süstemaatiliselt ja integreeritult teiste osaoskustega. Et koolitus vastaks osalejate ootustele, oleks eluline ja motiveeriv, lõimitakse õpitav õppijate igapäeva- ja tööelu, eelnevate teadmiste ja ühiskonnas toimuvaga. Parandamaks õpitavast arusaamist ning materjali omandamist, arvestatakse koolitusel õppijate erinevate õpistiilidega – kasutatakse verbaalset ja mitteverbaalset (pildid, kaardid, pp-esitlused, video- ja online-materjalid) materjali esitlust ning võimalikult mitmekülgseid tegevusi õpitava kinnistamisel. 

Õppekeskkond
Õpperuumide (suuruses 20 kuni 33 m2) sisustusse kuuluvad valgetahvlid, korralik valgustus ja U-kujuliselt paigutatud õppelauad-toolid. Kõikides ruumides on arvutid ja dataprojektorid ning tasuta internetiühendus. Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele.

Iseseisva töö kirjeldus
A2 tasemel on enamik koduseid töid harjutuste vormis, keskenduvad eelkõige kirjutamis- ja lugemisoskuse arendamisele ning mõeldud tunnis õpitu kinnistamiseks. Iseseisvat tööd antakse iga kord. Aeg-ajalt antakse ka mahukamaid koduseid ülesandeid nt töö teksti või sõnavaraga. Sõnavara harjutamiseks antakse iseseisvaid tööd, mis eeldavad veebipõhiste keeleõppeprogrammide ning harjutusvara kasutamist.

Õppematerjalid
Koolitus baseerub õppekomplektil  Hyvä-parempi-paras (K. Sark, 2014), veebi- ja videomaterjalil „Supisuomea“ ja Folkuniversiteteti jaotmaterjalil.

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid
Kursuse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 70% kontakttundidest ning lõputesti sooritamine tulemusele vähemalt 60%.
Hindamismeetod: Kombineeritud lõputest
Hindamiskriteerium: Lõputest on sooritatud tulemusele vähemalt 60%.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument
Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele ja kirjaliku lõputesti tulemusele vähemalt 60% sooritanutele väljastatakse tunnistus. Tõend täienduskoolituses osalemise kohta väljastatakse juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui õppija ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid. Tõendil kajastatakse tundide arv, milles õppija osales.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Koolitajal on soome filoloogia alane kõrgharidus ja/või soome keele õpetaja kutse.

Õppekava kinnitamise aeg
Kuupäev – 31.05.2022