Itaalia keel A1

Itaalia keel A1

Täienduskoolituse õppekava: Itaalia keele kursus algajatele (A1)

Õppekavarühm
Keeleõpe

Õppekava koostamise alus
Euroopa keeleõppe raamdokument

Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus
Õppe kogumaht on 160 akadeemilist tundi. A1 tase saavutatakse kolme 37-tunnise kursusega (st 111 ak tundi auditoorset tööd, millele lisandub 49 akadeemilist tundi iseseisvat tööd). Ühe kursuse pikkus on 14 õppenädalat.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Sihtgrupp – täiskasvanud, kes ei ole varem itaalia keelt õppinud.  Õppe alustamise tingimused – kursusele registreerumine.

Eesmärk
Keeleoskustaseme A1 saavutamine itaalia keeles.

Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija:
• mõistab ja oskab kasutada lihtsaid sõnu, väljendeid ja lauseid, mida võib kohata sageli esinevates igapäevaelu situatsioonides
• oskab ennast ja teisi tutvustada, tervitada, viisakalt hüvasti jätta
• suudab moodustada lihtsaid küsimusi ja ise samasugustele vastata
• suudab vestelda  igapäevastel, teda ja ta lähiümbrust puudutavatel teemadel eeldusel, et tema vestluspartner räägib aeglaselt, on aeg-ajalt valmis oma mõtteid aeglaselt ja selgelt ümber sõnastama, aitab tal lauseid moodustada ning on toeks kogu suhtlusprotsessi jooksul
• oskab ilma abita rääkida iseendast, oma elukohast, kirjeldada inimesi, keda ta tunneb
• kirjutamisel oskab koostada väga lihtsaid ja lühikesi kirju (puhkusetervitusi, küllakutseid jne) ja täita lihtsaid blankette personaalse informatsiooniga

Moodul 1
Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad
1) Esmakohtumine: Kes sa oled? Kust sa tuled? Riigid ja rahvused. Numbrid 0–20.
    Funktsionaalne keel: Tervitamine ja enda tutvustamine. Aadressi ja telefoninumbri ütlemine.
    Keeleteadmised:  Isikulised asesõnad, viisakusvorm Lei. Küsisõnad. Tegusõna ´olema´, ´omama´ ja
    ´nimetama´´. Määrav artikkel (il, la). Olevik.
2) Mina ja teised: Isikuandmed. Numbrid 20-100. Keeled. Ametid ja töökohad.
    Funktsionaalne keel: Tutvustamine. Vanuse ütlemine.
    Keeleteadmised:  Tegusõna pööramine (olevik, reeglipärane). Umbmäärane artikkel. Koha-eessõnad.
3) Head isu!: Söök ja jook. Baaris ja restoranis. Menüü.
    Funktsionaalne keel: Hinna küsimine ja ütlemine. Toidu tellimine. Vestlus restoranis. Telefonikõne (laua
    reserveerimine).
    Keeleteadmised: Määrav artikkel (mitmus). Tegusõna pööramine (olevik). Tähestik.
4) Vaba aeg: Igapäevased ja vaba aja tegevused. Nädalapäevad.
    Funktsionaalne keel: Nõustumine ja mittenõustumine. Kellaaja küsimine ja ütlemine.
    Keeleteadmised: Eitus. Sagedusmäärused. Aja- ja kohaeessõnad. Asesõna käänamine.
5) Hotellis: Tuba ja korter. Teenused hotellis. Kuud.
    Funktsionaalne keel: Hotellitoa broneerimine. Probleem ja selle lahendamine. Kuupäeva ütlemine.
    KeeleteadmisedC´é / Ci sono konstruktsioon. Ajamäärus (mis ajani?). Eessõna ja artikli 
     ühildumine (in + la = nella jne). Arvsõnad. Järgarvud.

Moodul 2
Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad
1) Reisil: Objektid linnas. Rongijaamas.
    Funktsionaalne keel: Tee juhatamine. Pileti ostmine, vestlus rongijaamas.
    Keeleteadmised: Omadussõna. Määrav artikkel (mitmus). Konstruktsioonid sõnaga ´molto´.
2) Puhkusele!: Juhtumused ja kogemused. Mida teha puhkusel? Ilmakaared ja asukoht. Ilm.
    Funktsionaalne keel: Milline ilm on?
    Keeleteadmised: Ajaväljendid. Minevik (passato prossimo; kogemuste kirjeldamine). Omadussõna ülivõrre
    (bravissimo)
3) Itaalia produktid: Toit ja toiduained. Toidupoes. Aastaajad.
    Funktsionaalne keel: Vestlus toidupoes. Kas ma saaksin retsepti?
    Keeleteadmised: Koguse ja mahu eessõnad. Määrav asesõna (ainsus ja mitmus). Umbisikuline tegumood
    (olevik).
4) Argipäev ja pidupäev: Igapäevategevused. Tööelu. Tüüpiline päev. Rutiin. Itaalia pühad ja pidupäevad.
    Funktsionaalne keel: Õnnitlemine.
    Keeleteadmised: Aja- ja sagedusmäärus. Enesekohased tegusõnad. Sõnamoodustus (omadussõnast    
    määrsõnaks).
5) Pere: Perekond ja sugulased. Minu kalleim vara. Perekonnasündmused.
    Funktsionaalne keel: Ettepanekute tegemine.
    Keeleteadmised: Omastav asesõna. Omadussõna ülivõrre (più bravo). Enesekohaste tegusõnade
    minevik.

Õppemeetodid
Koolituse jooksul arendatakse kõiki keeleoskuse aspekte – rääkimis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust, asetades tunnitöös põhirõhu suulise väljendusoskuse arendamisele. Koolitusel luuakse õpikeskkond, kus koolitajal on suunav ja organiseeriv funktsioon ning õppijate kõnemaht ületab õpetaja kõnemahtu. Viimane saavutatakse, eelistades paaris- ja grupitööd frontaaltööle ning kasutades rääkimisharjutusi, mis sisaldavad info- ja/või arvamuslünka. Grammatikat käsitletakse süstemaatiliselt ja integreeritult teiste osaoskustega. Et koolitus vastaks osalejate ootustele, oleks eluline ja motiveeriv, lõimitakse õpitav õppijate igapäeva- ja tööelu, eelnevate teadmiste ja ühiskonnas toimuvaga. Parandamaks õpitavast arusaamist ning materjali omandamist, arvestatakse koolitusel õppijate erinevate õpistiilidega – kasutatakse verbaalset ja mitteverbaalset (pildid, kaardid, pp-esitlused, video- ja online-materjalid) materjali esitlust ning võimalikult mitmekülgseid tegevusi õpitava kinnistamisel. 

Õppekeskkond
Õpperuumide (suuruses 20 kuni 33 m2) sisustusse kuuluvad valgetahvlid, korralik valgustus ja U-kujuliselt paigutatud õppelauad-toolid. Kõikides ruumides on arvutid ja dataprojektorid ning tasuta internetiühendus. Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele.

Iseseisva töö kirjeldus
A1 tasemel on enamik koduseid töid harjutuste vormis, keskenduvad eelkõige kirjutamis- ja lugemisoskuse arendamisele ning mõeldud tunnis õpitu kinnistamiseks. Iseseisvat tööd antakse iga kord. Aeg-ajalt antakse ka mahukamaid koduseid ülesandeid nt töö teksti või sõnavaraga. Sõnavara harjutamiseks antakse iseseisvaid tööd, mis eeldavad veebipõhiste keeleõppeprogrammide ning harjutusvara kasutamist.

Õppematerjalid
Koolitus baseerub õppekomplektil NuovoEspresso 1 (Luciana Ziglio ja Giovanna Rizzo, Firenze 2014) ja jaotmaterjalil (Folkuniversitetet Estonia, 2014). 

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid
Kursuse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 70% kontakttundidest ning lõputesti sooritamine tulemusele vähemalt 60%.
Hindamismeetod: Kombineeritud lõputest
Hindamiskriteerium: Lõputest on sooritatud tulemusele vähemalt 60%.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument
Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele ja kirjaliku lõputesti tulemusele vähemalt 60% sooritanutele väljastatakse tunnistus. Tõend täienduskoolituses osalemise kohta väljastatakse juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui õppija ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid. Tõendil kajastatakse tundide arv, milles õppija osales.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Koolitajal on kõrgharidus romanistikas ja/või võõrkeeleõpetaja kutse.

Õppekava kinnitamise aeg
Kuupäev – 15.06.2015