Inglise keel B1

Inglise keel B1

Täienduskoolituse õppekava: Inglise keele kursus kesktasemele (B1)

Õppekavarühm
Keeleõpe

Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus
Õppe kogumaht on 240 akadeemilist tundi, millest 162 akadeemilist tundi on auditoorne õpe ning 78 akadeemilist tundi on iseseisev töö. B1 tase saavutatakse kolme 54-tunnise kursusega. Õppetöö toimub kaks korda nädalas kaks akadeemilist tundi korraga. Ühe kursuse pikkus 14 õppenädalat.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Sihtgrupp – täiskasvanud, kelle inglise keele oskus on tasemel A2.
Õppe alustamise tingimused – kursusele registreerumine. Folkuniversiteteti inglise keele kõrgema testi sooritamine tulemusele 60–67.

Eesmärk
Koolituse tulemusel õppija saavutab inglise keeles keeleoskustaseme B1.

Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija:
· saab kuulamisel aru tuttavate ja teda huvitavate teemade põhisisust ja olulisematest üksikasjadest, raadio-
  ja telesaadete ning telefonikõnede põhisisust;
· saab lugedes aru sageli esinevatest sõnadest koosnevast või tema töö või huvidega seotud tekstist ning
  isiklikust kirjast;
· suudab lugeda lühikesi tekste võõramatel teemadel (uudised, manuaalid, ilukirjandus);
· vestleb ettevalmistuseta talle tuttaval või olulisel teemal, kasutades liitlauseid ning ma seisukohti selgitades
  ning põhjendades;
· oskab kirjutada lihtsamat seostatud teksti talle tuttaval või huvipakkuval teemal ning oma kogemusi ja
  muljeid kirjeldades.

Õppesisu B1 Moodul I (baasmaterjaliks Speakout 2nd edition)
Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad ning keeleteadmised
1) Identiteet: Mina ja mind ümbritsevad inimesed. Sarnasused ja erinevused. Võõrkeelte õppimine.  
Funktsionaalne keel: Viisakas vestlus.
Keeleteadmised: Küsimuste moodustamine. Eessõnaga lõppev küsimus. Ajavormid (Present/Past Simple/Continuous).
2) Lood elust enesest: Film ja uudised. Hädavale. Jutuvestmise kunst.
Funktsionaalne keel: Huvi väljendamine.
Keeleteadmised: Minevikuajad (Past Simple, Past Continuous ja Past Perfect). Eessõnad.
3) Tulevikuplaanid: Plaanid ja ennustused. Tegutseda või edasi lükata? Suhtlemine ja tehnoloogia.
Funktsionaalne keel: Arusaamatuste lahendamine. Mõtte ümber sõnastamine.
Keeleteadmised: Tuleviku ajavormid (Future Simple (will), might, going to, Present Continuous) ja ajaväljendid.
4) Tööelu: Isikuomadused. Unistuste ametid. Ettevõtte loomine.
Funktsionaalne keel: Arvamuse avaldamine. Kokkulepped.
Keeleteadmised: Tavade ja kommete väljendamine (used to, would)

Õppesisu B1 Moodul II (baasmaterjaliks  Speakout 2nd edition ja New Inside Out)
Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad ning keeleteadmised
1) Probleem ja lahendus: Nutikad lahendused. Ekspert annab nõu. Edukas probleemide lahendaja.
Funktsionaalne keel: Viisakad palved ja neile reageerimine.
Keeleteadmised: Võrdlemine. Ülivõrde kasutamine. Sõnamoodustus: omadussõna.
2) Emotsioonid: Tunded. Mälestusväärsed hetked. Kuidas stressiga toime tulla? Oled sa optimist või pessimist?
Funktsionaalne keel: Uudistele reageerimine. Mida sa teeksid, kui…?
Keeleteadmised: Tingimuslaused. Ühendtegusõnad.
3) Aeg ja aja planeerimine: Kalender. Ajaväljendid. Tähtaeg. Aja planeerimise võtteid.
Funktsionaalne keel: Viisakas vestlus.
Keeleteadmised: Kohustust väljendavad modaalverbid (must, should, have to, jne)
4) Uudised: Teemad uudistes. Kuritegu ja karistus. Ajalehekeel. Kollokatsioonid (say vs tell)
Funktsionaalne keel: Isiklikud uudised ja nendele reageerimine.
Keeleteadmised: Umbisikuline tegumood.

Õppesisu B1 Moodul III (baasmaterjaliks In Company Intermediate)
Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad ning keeleteadmised
1) Suhtlemisest: Vestluse alustamine. Kontaktide loomine. Välimuse ja ümbritseva kirjeldamine.
    Funktsionaalne keel: Viisaka vestluse alustamine ja lõpetamine.
    Keeleteadmised: Eessõnad välimuse ja asukoha kirjeldamiseks. Ajavormid (present tenses).
2) Ärireisil: Lennujaamas. Näpunäiteid reisijale. Töö ja elu suurlinnas.
    Funktsionaalne keel: Vestlusi lennujaamas. Viisakad küsimused ja palved ning neile
    reageerimine.
    Keeleteadmised: Tegusõna mustrid (verb + -ing, verb + to + infinitive). Kaudsed
    küsimused.
3) Telefonikeel: Arvud ja numbrid. Telefon kui töövahend.
    Funktsionaalne keel: Telefonikõne vabamas ja ametlikumas olukorras. Info täpsustamine.
    Keeleteadmised: Lihtmineviku ajaväljendid.
4) Koosolek ja kohtumine: Koosolekute tüübid ja nende juhtimise võtted. Ametialased kohtumised
    erinevates kultuuriruumides.
    Funktsionaalne keel: Vestlusesse/Kõnesse sekkumine ja sellele reageerimine.
    Keeleteadmised: Kohustust väljendavad modaalverbid (ought to/should, have to / must jne)
5) (Äri)lõuna: Menüü, toidu ja toidukoha kirjeldamine. Kuidas toidust ja veinist rääkides intelligentselt
    kõlada?
    Funktsionaalne keel: Arvamuse avaldamine ja kommenteerimine.
    Keeleteadmised: Umbisikuline tegumood.

Õppesisu B1 Moodul IV (baasmaterjaliks In Company Intermediate ja Market Leader)
Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad ning keeleteadmised
1) Kultuurid: Kultuuriteadlikkus. Tavad ja kombed.
    Funktsionaalne keel: Viisakusväljendid suhtlussituatsioonides.
    Keeleteadmised: Nõuandeid ja kohustust väljendavad modaalverbid. Sõnamoodustus järelliite abil (-ness,
    -ity, -tion
 jne)
2) Töö: Töö ja töötaja otsinguil. Motivatsioon. Iseloom.
    Funktsionaalne keel: Koosoleku või vestluse juhtimine. Arvamuse avaldamine, sellega
    nõustumine või mittenõustumine.
    Keeleteadmised: Kaudsed küsimused.
3) Probleem ja lahendus: Levinumad probleemsituatsioonid ja nende lahendamine. Personal,
    tooted ja teenused.
    Funktsionaalne keel: Soovituste tegemine ja neile reageerimine.
    Keeleteadmised: Sõnamoodustus eesliite abil (un-, in-, im-, ir- jne). Tingimuslaused (Zero, First,
   Second, Third & Mixed Conditionals)

4) Suhtlemisest: Diplomaatilisus ja Small Talk. Kollokatsioonid (omadussõna + nimisõna).
    Funktsionaalne keel: Info täpsustamine. Aktiivne kuulamine.
    Keeleteadmised: Ühendtegusõna (cut downput up jne)
5) Stereotüübid: Soost ja east tulenevad tarbimis- ja käitumisharjumused. Trendide ja statistika
    kirjeldamine.
    Funktsionaalne keel: Arvamuse avaldamine, sellega nõustumine ja vastu vaidlemine.
    Keeleteadmised: Kaudne kõne (aegade ühilduvus)

Õppesisu B1 Moodul V (baasmaterjaliks Cutting Edge)
Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad ning keeleteadmised
1) Kas mäletad?: Mälu ja mälestus. Mäletamine ja unustamine.
    Funktsionaalne keel: Info täpsustamine. Arvamuse avaldamine.
    Keeleteadmised: Mineviku ajavormid (Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, used to).
    Lühiküsimused (Do they? Did she? jne).
2) Ümber ilma: Põnevad paigad ja objektid. Elu suurlinnas.
    Funktsionaalne keel: Tee küsimine ja juhatamine.
    Keeleteadmised: Omadussõna võrdlusastmed. Sõnamoodustus (nimisõnaàomadussõna)
3) Edu valem: Kuidas olla edukas? Töö, ametid ja töökohustused. Ebatavalised karjäärivalikud.
    Funktsionaalne keel: Ametialane telefonikõne.
    Keeleteadmised: Tuleviku ajavormid. Tingimuslaused (First Conditional).
4) Meedia: Teler ja raadio. Teemad uudistes. Kuritegu ja karistus. Film, muusika, kirjandus.
    Funktsionaalne keel: Oletamine, oletustele reageerimine.
    Keeleteadmised: Umbisikuline tegumood. Omadussõna –ed ja –ing vormi erinevus. Rõhulised
    omadussõnad (surprised vs astonished)
5) Suhtlemisest: Käitumine ja suhtlemine erineva kultuuritaustaga inimestega. Kollokatsioonid
    (go & get).
    Funktsionaalne keel: Palve ja sellele reageerimine. Üldistuste tegemine. Kokkusaamiste
    organiseerimine.
    Keeleteadmised: Kaudsed küsimused. Tulevikuvormi kasutamine pakkumiste ja hetkeotsuste
    tegemisel (will).

Õppesisu B1 Moodul VI (baasmaterjaliks Cutting Edge)
Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad ning keeleteadmised
1) Argipäev: Igapäevategevused ja -kohustused. Inimesed meie ümber. Vaba aeg.
    Kollokatsioonid (have & take).
    Funktsionaalne keel: Arvamuse avaldamine ja sellele reageerimine.
    Keeleteadmised: Kinnitavad lühiküsimused (You live here, don´t you?)
2) Tulevikuühiskond: Muutused ja trendid ühiskonnas. Kollokatsioonid (make & do).
    Funktsionaalne keel: Oletuste tegemine. Viisakusväljendid.
    Keeleteadmised: Tingimuslaused (Zero, First & Second Conditional)
3) Vabadus ja vastutus: Õigustest ja kohustustest. Tarbijaõigustest. Õnnetusjuhtum.
    Kollokatsioonid (say & tell).
    Funktsionaalne keel: Nõuanne ja sellele reageerimine.
    Keeleteadmised: Kohustust väljendavad modaaltegusõnad olevikud ja minevikus (must, had to
    jne). Täiendamine, vastandamine (furthermorehowever jne)
4) Dilemma: Probleem ja lahendus. Väljakutsed ja kannapöörded. Kollokatsioonid (think)
    Funktsionaalne keel: Vestluse alustamine ja lõpetamine.
    Keeleteadmised: Tingimuslaused (Third & Mixed Conditionals). Kriitikat väljendavad
    modaalverbid (should have).


Õppemeetodid
Koolituse jooksul arendatakse kõiki keeleoskuse aspekte – rääkimis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust, asetades tunnitöös põhirõhu suulise väljendusoskuse arendamisele. Koolitusel luuakse õpikeskkond, kus koolitajal on suunav ja organiseeriv funktsioon ning õppijate kõnemaht ületab õpetaja kõnemahtu. Viimane saavutatakse, eelistades paaris- ja grupitööd frontaaltööle ning kasutades rääkimisharjutusi, mis sisaldavad info- ja/või arvamuslünka. Grammatikat käsitletakse süstemaatiliselt ja integreeritult teiste osaoskustega. Et koolitus vastaks osalejate ootustele, oleks eluline ja motiveeriv, lõimitakse õpitav õppijate igapäeva- ja tööelu, eelnevate teadmiste ja ühiskonnas toimuvaga. Parandamaks õpitavast arusaamist ning materjali omandamist, arvestatakse koolitusel õppijate erinevate õpistiilidega – kasutatakse verbaalset ja mitteverbaalset (pildid, kaardid, pp-esitlused, video- ja online-materjalid) materjali esitlust ning võimalikult mitmekülgseid tegevusi õpitava kinnistamisel. 

Õppekeskkond
Õpperuumide (suuruses 20 kuni 33 m2) sisustusse kuuluvad valgetahvlid, korralik valgustus ja U-kujuliselt paigutatud õppelauad-toolid. Kõikides ruumides on arvutid ja dataprojektorid ning tasuta internetiühendus. Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele.


Iseseisva töö kirjeldus
Iseseisvaid töid antakse õppijatele iga kord ning need keskenduvad kirjutamis-, lugemis- ja kuulamisoskuse arendamisele. Kuulamisülesandeid saadetakse õppijatele Dropboxi teel. Iseseisvad tööd on mõeldud nii õpitu kinnistamiseks kui ka teema laiendamiseks. Teemat laiendavate koduste tööde eesmärgiks on suunata õppijaid keelt kasutama väljaspool tundi ja õppematerjali. Lisaks antakse iseseisvaid tööd, mis eeldavad veebipõhiste keeleõppeprogrammide ning B1 tasemel harjutusvara kasutamist.


Õppematerjalid
Koolitus baseerub õppekomplektidel Speakout Intermediate 2nd edition (Antonia Clare ja J.J Wilson, Pearson Education, 2017 (koolituse moodul 1)), New Inside Out Intermediate (Sue Kay ja Vaughan Jones, Macmillan Education, 2013 (koolituse moodul 2)), In Company Intermediate 2nd edition (Mark Powell, Macmillan Education, 2013) ja Market Leader Intermediate 2nd edition (David Cotton, David Falvey ja Simon Kent, Pearson Education, 2005) (koolituse moodulid 3–4) või New Cutting Edge Intermediate 4th edition (Sarah Cunningham ja Peter Moor, Pearson Education, 2007 (koolituse moodulid 5–6))  ja Folkuniversiteteti jaotmaterjalil (Folkuniversitetet Estonia, 2015).

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid
Kursuse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 70% kontakttundidest ning lõputesti sooritamine tulemusele vähemalt 60%.
Hindamismeetod: Kombineeritud lõputest
Hindamiskriteerium: Lõputest on sooritatud tulemusele vähemalt 60%.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument
Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele ja lõputesti tulemusele vähemalt 60% sooritanutele väljastatakse tunnistus. Tõend täienduskoolituses osalemise kohta väljastatakse juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui õppija ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid. Tõendil kajastatakse tundide arv, milles õppija osales.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Koolitajal on inglise filoloogia alane kõrgharidus ja/või inglise keele õpetaja kutse.

Õppekava kinnitamise aeg
Kuupäev – 10.06.2021