Isikuandmete kaitse

Folkuniversitetet/Üldinfo/Isikuandmete kaitse

Isikuandmete kaitse

MTÜ Folkuniversitetet Estonia isikuandmete töötlemise üldpõhimõtted

 • Isikuandmete kogumisel lähtume õigusaktidest ning kogume ainult neid andmeid, mis on vajalikud õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks, lepingute sõlmimiseks ja täitmiseks.   
 • Rakendame erinevaid organisatsioonilisi ja tehnilisi meetmeid isikuandmete turvalise töötlemise tagamiseks.
 • Meie töötajad on teadlikud isikuandmete kaitse põhimõtetest.
 • Me ei väljasta isikuandmeid teistele isikutele, välja arvatud juhul kui andmete väljastamise kohustus tuleneb seadusest või andmete väljastamiseks on isiku nõusolek.
 • Igal inimesel on õigus pääseda ligi oma isikuandmetele ning nõuda oma isikuandmete parandamist, kui andmed on muutunud või muul põhjusel ebatäpsed.

Küsimuste korral andmete töötlemise osas, helistage meile telefonil 7441480 või saatke kiri e-posti aadressile info@folkuniversitetet.ee.

Kogume järgmisi isikuandmeid:

 • Me küsime oma klientidelt järgmisi andmeid: ees- ja perekonnanimi, isikukood ja kontaktandmed (telefon, e-posti aadress, elukoha aadress).
 • Tulenevalt täiskasvanute koolituse seadusest väljastame edukalt keelekoolituse läbinule tunnistuse või tõendi, millele läheb lisaks koolitusel osalenud isiku nimele ka isikukood.
 • Et eraisikud saaksid koolituskulu tulust maha arvata, esitame Maksu- ja Tolliametile andmed (nimi ja isikukood) inimeste poolt tasutud koolituskulude kohta. 
 • Andmeid kasutame ka selleks, et edastada koolitatavale koolitusega seotud korralduslikku infot ja koolitusmaterjale, küsida osalemise kohta kinnitust, saata arveid ning soovijatele koolituse läbimisel väljastatav dokument.
 • Maksuseadustest tulenevalt vajame kliendi nime ja aadressi arvete koostamiseks.
 • E-posti aadressi kasutame ka kord aastas enne uut õppeaastat saadetava infokirja edastamiseks. Kliendil on igal ajal õigus keelduda infokirjast, teavitades meid sellest.

Töötleme järgmiseid klientide isikuandmeid:

 • Koolituse nimetus, millele õppija meie kontoris või kodulehel on registreerinud;
 • Õppija poolt läbitud varasemad koolitused, et näha, kas õppijal on õigus soodustusele.
 • Õppijatele väljastatud tunnistused ja tõendid. Kord aastas esitame tegevusnäitajad Eesti Hariduse Infosüsteemi.
 • Andmed koolitusel osalemise kohta. Informatsioonist sõltub, kas meil on õigus väljastada õppijale koolituse läbimist tõendav dokument või mitte (alus: täiskasvanute koolitamise seadus).
 • Kursusetasud, et esitada Maksu- ja tolliametile andmed füüsiliste isikute poolt tasutud koolituskulude kohta.

Kellega me isikuandmeid jagame?

 • Õppija nime ja e-posti aadressi edastame koolitust läbiviivale koolitajale. Koolitaja peab märkima koolitusel kohalolijad ja puudujad. E-posti aadresse kasutab koolitaja õppijatele koduste tööde saatmiseks.
 • Kui õppija koolituse eest tasujaks on asutus, siis edastame tellijale info õppija osalusprotsendi ja testitulemuse kohta.
 • Klientidele postisaadetiste edastamiseks kasutame erinevaid posti ja kullerteenuse pakkujaid, kellele edastame seetõttu kliendi nime, aadressi ja vajadusel ka telefoninumbri.
 • Seadusest tulenevalt peame oma klientide kohta esitama andmeid järelevalve- ja korrakaitseasutustele, kui meilt mingil põhjusel ja seaduslikul alusel selliseid andmeid nõutakse.

Isikuandmete hoidmine ja säilitamine

 • Kasutame andmete säilitamiseks ja asjaajamise korraldamiseks infohaldussüsteemi, mis vastab Isikuandmete kaitse üldmäärusele (GDPR) ja teistele andmekaitsealastele ja infoturvet puudutavatele õigusaktidele.
 • Isikuandmete, sealhulgas isikuandmeid sisaldavate dokumentide säilitamisel lähtume põhimõttest, et andmeid säilitame seni, kuni see on vajalik või seni, kuni andmete säilitamine on seadusest tulenevalt kohustuslik.