Rootsi keel A2

Rootsi keel A2

Täienduskoolituse õppekava: Rootsi keele kursus madalamale kestasemele (A2)

Õppekavarühm
Keeleõpe

Õppekava koostamise alus
Euroopa keeleõppe raamdokument

Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus
Õppe kogumaht on 160 akadeemilist tundi. A2 tase saavutatakse kolme 37-tunnise kursusega (st 111 ak tundi auditoorset tööd, millele lisandub 49 akadeemilist tundi iseseisvat tööd). Ühe kursuse pikkus on 14 õppenädalat.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Sihtgrupp – täiskasvanud, kelle rootsi keele oskus on tasemel A1.  Õppe alustamise tingimused – kursusele registreerumine. Folkuniversiteteti madalama rootsi keele testi sooritamine tulemusele 50–65.

Eesmärk
Koolituse tulemusel õppija saavutab rootsi keeles keeleoskustaseme A2.

Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija:

 • saab kuuldes aru selgest kõnest igapäevastel ja talle olulistel teemadel;
 • saab lugedes aru tuttavaid sõnu sisaldavatest tekstidest ning isiklikest kirjadest;
 • oskab vestelda talle tuttavatel ja isiklikku huvi pakkuvatel teemadel, kasutades lihtsat ja enamlevinud sõnavara;
 • kasutab vesteldes levinumaid käibefraase ja viisakusväljendeid;
 • oskab lihtlauseid kasutades kirjutada ennast otseselt puudutavast (töö, perekond jmt), koostada lihtsamaid tekste ning täita isikuandmeid nõudvaid dokumente.

Moodul 1
Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad

 1. Digimaailm: Ankeedid, blanketid, käsklused, Internet.
  Funktsionaalne keel: Nõustumine ja mittenõustumine
  Keeleteadmised: Sidesõnad ’också/inte heller’. Nimisõna määratud ja määramata vorm. Sõna ’man’ kasutamine.
 2. Mida sööme: Erinevate rahvuste toidud. Restoranis. Rootsi köök.
  Funktsionaalne keel: Lihtsa tabeli kirjeldamine (protsent). Toidu tellimine.
  Keeleteadmised: Sidesõnad. Verbimustrid. Keskvõrre.
 3. Tööelu: Ametid. Tööülesanded. Tööd otsimas.
  Funktsionaalne keel: Kutsete esitamine ja neile vastamine
  Keeleteadmised: Lihtminevik/täisminevik erinevused. Verbimustrite kordamine.
 4. Elu Rootsis: Elustiil, tavad, kombed ja traditsioonid.
  Funktsionaalne keel:. Palved ja neile vastamine.
  Keeleteadmised:  Sõnajärjekord lauses – pealause ja kõrvallause.
 5. Reisimisest: Loodus, vaatamisväärsused ja riided.
  Funktsionaalne keel: Reisibüroos. Asjade ja inimeste kirjeldamine.
  Keeleteadmised:  Omadussõnad. Omastavad asesõnad.

Moodul 2
Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad

 1. Töö ja haridus: minu haridus, tulevikuplaanid, sündmused ja nende kirjeldamine
  Funktsionaalne keel: Lihtsa CV koostamine.
  Keeleteadmised: Tulevik. Eessõnad ajaväljendites. Nimisõnavormide kordamine.
 2. Elukoht: Elukoha tüübid. Elukoha kirjeldamine. Kinnisvara ja kinnisvara kuulutused.
  Funktsionaalne keel: Info esitlemine. Vestluse arendamine.
  Keeleteadmised: Asukohaga seotud eessõnad. Võrdlusastmete kordamine.
 3. Telefoni keel: Teadete kirjutamine. Instruktsioonide mõistmine. Telefoni keel.
  Funktsionaalne keel: Viisakusvestlus. Lihtsate telefonikõnede tegemine.
  Keeleteadmised: Sõnajärjekord küsimuses ja kõrvallauses kordamine.
 4. Elustiil: Tervis. Haigused. Kehaosad. Arsti juures.
  Funktsionaalne keel: Nõu küsima ja nõu andma.
  Keeleteadmised:  Lühivastused. Siduvad asesõnad. Eessõnad ajaväljendites II osa.
 5. Uudised: Uudistekanalid (TV, raadio, Internet). Millest räägitakse. Sündmused.
  Funktsionaalne keel: Juhtunu kirjeldamine.
  Keeleteadmised:  Grammatikateemade kordamine.

Õppemeetodid
Koolituse jooksul arendatakse kõiki keeleoskuse aspekte – rääkimis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust, asetades tunnitöös põhirõhu suulise väljendusoskuse arendamisele. Koolitusel luuakse õpikeskkond, kus koolitajal on suunav ja organiseeriv funktsioon ning õppijate kõnemaht ületab õpetaja kõnemahtu. Viimane saavutatakse, eelistades paaris- ja grupitööd frontaaltööle ning kasutades rääkimisharjutusi, mis sisaldavad info- ja/või arvamuslünka. Grammatikat käsitletakse süstemaatiliselt ja integreeritult teiste osaoskustega. Et koolitus vastaks osalejate ootustele, oleks eluline ja motiveeriv, lõimitakse õpitav õppijate igapäeva- ja tööelu, eelnevate teadmiste ja ühiskonnas toimuvaga. Parandamaks õpitavast arusaamist ning materjali omandamist, arvestatakse koolitusel õppijate erinevate õpistiilidega – kasutatakse verbaalset ja mitteverbaalset (pildid, kaardid, pp-esitlused, video- ja online-materjalid) materjali esitlust ning võimalikult mitmekülgseid tegevusi õpitava kinnistamisel. 

Õppekeskkond
Õpperuumide (suuruses 20 kuni 33 m2) sisustusse kuuluvad valgetahvlid, korralik valgustus ja U-kujuliselt paigutatud õppelauad-toolid. Kõikides ruumides on arvutid ja dataprojektorid ning tasuta internetiühendus. Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele.

Iseseisva töö kirjeldus
A2 tasemel on enamik koduseid töid harjutuste vormis, keskenduvad eelkõige kirjutamis- ja lugemisoskuse arendamisele ning mõeldud tunnis õpitu kinnistamiseks. Iseseisvat tööd antakse iga kord. Aeg-ajalt antakse ka mahukamaid koduseid ülesandeid nt töö teksti või sõnavaraga. Sõnavara harjutamiseks antakse iseseisvaid tööd, mis eeldavad veebipõhiste keeleõppeprogrammide ning harjutusvara kasutamist.

Õppematerjalid
Koolitus baseerub õppekomplektil  Rivstart A1 + A2 (Scherrer & Lindemalm, Natur och Kultur 2014) ja Folkuniversiteteti jaotmaterjalil.

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid
Kursuse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 70% kontakttundidest ning lõputesti sooritamine tulemusele vähemalt 60%.
Hindamismeetod: Kombineeritud lõputest
Hindamiskriteerium: Lõputest on sooritatud tulemusele vähemalt 60%.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument
Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele ja kirjaliku lõputesti tulemusele vähemalt 60% sooritanutele väljastatakse tunnistus. Tõend täienduskoolituses osalemise kohta väljastatakse juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui õppija ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid. Tõendil kajastatakse tundide arv, milles õppija osales.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Koolitajal on rootsi filoloogia alane kõrgharidus ja/või rootsi keele õpetaja kutse.

Õppekava kinnitamise aeg
Kuupäev – 15.06.2015