Rootsi keel A2

Rootsi keel A2

Täienduskoolituse õppekava: Rootsi keel A2

Õppekavarühm
Keeleõpe

Õppekava koostamise alus
Euroopa keeleõppe raamdokument

Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus
Õppe kogumaht on 160 akadeemilist tundi. A2 tase saavutatakse kolme 37-tunnise kursusega (st 111 ak tundi auditoorset tööd, millele lisandub 49 akadeemilist tundi iseseisvat tööd). Kogu koolituse pikkus on 42 õppenädalat (ühe kursuse pikkus on 14 õppenädalat).

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Sihtgrupp – täiskasvanud, kelle rootsi keele oskus on tasemel A1.  Õppe alustamise tingimused – kursusele registreerumine. Folkuniversiteteti rootsi keele testi sooritamine tulemusele 50–65.

Eesmärk
Koolituse tulemusel õppija saavutab rootsi keeles keeleoskustaseme A2.

Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija:
– Saab aru selgest kõnest igapäevastel ja talle olulistel teemadel (nt isikuandmed ja perekond, sisseostud, elu- ja töökoht).
– Saab aru lihtsatest tarbetekstidest (nt sõiduplaanid, menüüd, lihtsad teated ja kuulutused) ja isiklikest kirjadest.
– Oskab vestelda talle tuttavatel ja isiklikku huvi pakkuvatel teemadel (nt vaba aeg, huvialad, toit, ilm, tervis), kasutades lihtsat ja enamlevinud sõnavara.
– Oskab lihtsal viisil kirjeldada ja tutvustada inimesi, elu- ja töötingimusi ning igapäevatoiminguid.
– Oskab sõnastada, mis meeldib, mis mitte jne, kasutades selleks lihtsaid sidesõnadega seotud väljendeid ja lauseid.
– Kasutab vesteldes levinumaid käibefraase ja sobivaid viisakusväljendeid.
– Oskab lihtlauseid kasutades kirjutada ennast otseselt puudutavast, koostada lihtsat e-kirja ning täita isikuandmeid nõudvaid dokumente.

Moodul 1
Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad

 1. Transport: Transpordivahendid. Kohad linnas. Teated ja teadaanded.
  Funktsionaalne keel: Viisakusväljendid (tutvumine ja tutvustamine). Rongi-, lennu- ja bussijaamas teadetest arusaamine ja info küsimine, piletite ostmine. Asukoha küsimine ja juhatamine.
  Keeleteadmised: Tegusõnad går või åker kasutamine. Osastavad isikulised asesõnad.
 2. Kommunikatsioon: Rootsi linnad – Malmö. Lühisõnumite saatmine ja neile vastamine.
  Funktsionaalne keel: Plaanide tegemine. Kutsete esitamine ja neile vastamine.
  Keeleteadmised: Eessõnad (i ja på). Ajamäärused.
 3. Rootsi: Faktid. Põnev ja veider Rootsis. Kuulsad rootslased. Pereliikmed.
  Funktsionaalne keel: Arvamuse avaldamine. Nõustumine ja mitte nõustumine. Lihtsate tabelite kirjeldamine.
  Keeleteadmised: Võrdlemine.
 4. Reisimisest: Loodus, vaatamisväärsused ja riided. Reisipakkumised.
  Funktsionaalne keel: Reisibüroos. Asjade ja inimeste kirjeldamine.
  Keeleteadmised:  Omadussõnad. Omastavad asesõnad.

Moodul 2
Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad

 1. Suhtlus digimaailmas: Huvialad. Profiil. Ankeedid, blanketid. Instruktsioonid. Internet.
  Funktsionaalne keel: Nõustumine ja mittenõustumine. Blankettide täitmine, lihtsate teadete kirjutamine.
  Keeleteadmised: Sidesõnad ’också/inte heller’. Nimisõna määratud ja määramata vorm. Sõna ’man’ kasutamine.
 2. Mida sööme: Toit ja toiduained. Rootsi köök. Erinevate rahvuste toidud. Restoranis.
  Funktsionaalne keel: Eelistuste kirjeldamine. Arvamuse avaldamine. Restoranis toidu tellimine.
  Keeleteadmised: Rahvuste omadussõnad. Sidesõnad. Verbimustrid. Keskvõrre.
 3. Tööelu: Ametid. Tööülesanded. Tööpäev. Tööd otsimas. Kuulutused.
  Funktsionaalne keel: Tööpäeva kirjeldamine. Lühikese e-kirja kirjutamine.
  Keeleteadmised: Lihtminevik/täisminevik erinevused. Kohamäärused.
 4. Elu maal: Tegevused suvel maal. Pidu. Tavad ja kombed.
  Funktsionaalne keel: Viisakusväljendid (külaskäik). Lihtsa kutse kirjutamine ja sellele vastamine.
  Keeleteadmised:  Sõnajärjekord lauses – pealause ja kõrvallause.

Moodul 3
Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad

 1. Ilmastik: Riided. Ilm Rootsis. Aastaajad. Keskmine rootslane.
  Funktsionaalne keel: Lihtsate tarbetekstide lugemine.
  Keeleteadmised: Enesekohased asesõnad.
 2. Töö ja haridus: Minu haridus, tulevikuplaanid, sündmused ja nende kirjeldamine.
  Funktsionaalne keel: Lihtsa CV koostamine.
  Keeleteadmised: Tulevik. Eessõnad ajaväljendites. Nimisõnavormide kordamine.
 3. Elukoht: Elukoha tüübid. Elukoha kirjeldamine. Mööbel. Kinnisvara kuulutused.
  Funktsionaalne keel: Info esitlemine. Vestluse arendamine.
  Keeleteadmised: Asukohaga seotud eessõnad. Võrdlusastmete kordamine.
 4. Kohvipaus: Kohvipausi (fika) traditsioon. Teadete kirjutamine. Instruktsioonide mõistmine.
  Funktsionaalne keel: Viisakusvestlus. Lihtsate telefonikõnede tegemine.
  Keeleteadmised: Sõnajärjekord küsimuses ja kõrvallauses.
 5. Elustiil: Tervis. Haigused. Kehaosad. Välimus ja välimuse kirjeldamine. Arsti juures.
  Funktsionaalne keel: Nõu küsimine ja andmine.
  Keeleteadmised:  Lühivastused. Siduvad asesõnad. Eessõnad ajaväljendites II osa.

Õppemeetodid
Koolituse jooksul arendatakse kõiki keeleoskuse aspekte – rääkimis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust. Kuna suhtluspädevus on ainuke keeleoskuse aspekt, mida ei saa iseseisvalt arendada, on tunnitöös põhirõhk suulise väljendusoskuse arendamisel. Koolitusel luuakse õpikeskkond, kus koolitajal on suunav ja organiseeriv funktsioon ning õppijate kõnemaht ületab õpetaja kõnemahtu. Viimane saavutatakse, eelistades paaris- ja grupitööd frontaaltööle ning kasutades rääkimisharjutusi, mis sisaldavad info- ja/või arvamuslünka. Grammatikat käsitletakse süstemaatiliselt ja integreeritult teiste osaoskustega. Et koolitus vastaks osalejate ootustele, oleks eluline ja motiveeriv, lõimitakse õpitav õppijate igapäeva- ja tööelu, eelnevate teadmiste ja ühiskonnas toimuvaga. Parandamaks õpitavast arusaamist ning materjali omandamist, arvestatakse koolitusel õppijate erinevate õpistiilidega – kasutatakse verbaalset ja mitteverbaalset (pildid, kaardid, pp-esitlused, video- ja online-materjalid) materjali esitlust ning võimalikult mitmekülgseid tegevusi õpitava kinnistamisel. Valdav osa tunnist toimub sihtkeeles.

Õppekeskkond
Veebikursused viiakse läbi veebikeskkonnas Zoom, kasutades Pro Zoom lahendust. Keskkond võimaldab koolitajal jagada ekraani ja materjale, kasutada tahvli funktsiooni, teha paaris- ja grupitööd eraldi virtuaalruumides, teha kuulamisülesandeid ja vaadata videoid. Õppijatele saadetakse enne kursuste algust juhend kursusega liitumiseks, soovitused edukaks veebiõppes osalemiseks ja link koolitusmaterjalidele. Tundides saab osaleda erinevate tehniliste seadmete (arvuti, mobiiltelefon, tahvelarvuti) vahendusel.
Õpperuumide (suuruses 20 kuni 33 m2) sisustusse kuuluvad valgetahvlid, korralik valgustus ja U-kujuliselt paigutatud õppelauad-toolid. Kõikides ruumides on arvutid ja dataprojektorid ning tasuta internetiühendus. Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele.

Iseseisva töö kirjeldus
Et koolitus toimub üks kord nädalas, eeldab kursus lisaks kontakttundides osalemisele vähemalt tund aega iseseisvat õpet iga nädal. Kuulamisoskuse ja sõnavara harjutamiseks antakse regulaarselt iseseisvaid töid, mis eeldavad veebipõhiste keeleõppeprogrammide ning harjutusvara kasutamist. Veebirakenduste kasutamine iseseisva töö tegemiseks annab võimaluse ja vabaduse iseseisvalt keeleõppega tegeleda sobival ajahetkel ning mahus. Iseseisva töö eesmärk on kinnistada tunnis õpitut ning ette valmistuda tunnis toimuvateks suhtlusülesanneteks. Lähtutakse põhimõttest, et iseseisvalt saab arendada nii kuulamis-, lugemis- kui ka kirjutamisoskust, kuid suhtlusoskust on enamikel õppijatel regulaarselt võimalik arendada ainult tundides. Suurem osa koduseid töid keskenduvad kuulamis- ja lugemisoskuse arendamisele, kuid aeg-ajalt antakse ka ülesandeid, mis eeldavad lihtsa kirjaliku teksti loomet. Iseseisvat tööd antakse iga kord.

Õppematerjalid
Rivstart A1 + A2 (Scherrer & Lindemalm, Natur och Kultur 2014), Rivstart digimaterjalid digital.nok.se keskkonnas ja Folkuniversiteteti jaotmaterjal.

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid
Kursuse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 70% kontakttundidest ning lõputesti sooritamine tulemusele vähemalt 60%.
Hindamismeetod: Kombineeritud lõputest.
Hindamiskriteerium: Lõputest on sooritatud tulemusele vähemalt 60%.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument
Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele ja kirjaliku lõputesti tulemusele vähemalt 60% sooritanutele väljastatakse tunnistus. Tõend täienduskoolituses osalemise kohta väljastatakse juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui õppija ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid. Tõendil kajastatakse tundide arv, milles õppija osales.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Koolitajal on rootsi filoloogia alane kõrgharidus ja/või rootsi keele õpetaja kutse.

Õppekava kinnitamise aeg
Kuupäev – 09.10.2023