Vene keel A1

Vene keel A1

Täienduskoolituse õppekava: Vene keele kursus algajatele (A1)

Õppekavarühm
Keeleõpe

Õppekava koostamise alus
Euroopa keeleõppe raamdokument

Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus
Õppe kogumaht on 160 akadeemilist tundi. A1 tase saavutatakse kolme 37-tunnise kursusega (st 111 ak tundi auditoorset tööd, millele lisandub 49 akadeemilist tundi iseseisvat tööd). Ühe kursuse pikkus on 14 õppenädalat.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Sihtgrupp – täiskasvanud, kes ei ole varem vene keelt õppinud.  Õppe alustamise tingimused – kursusele registreerumine.

Eesmärk
Keeleoskustaseme A1 saavutamine vene keeles.

Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija:

 • mõistab ja oskab kasutada lihtsaid sõnu, väljendeid ja lauseid, mida võib kohata sageli esinevates igapäevaelu situatsioonides;
 • oskab ennast ja teisi tutvustada, tervitada, viisakalt hüvasti jätta;
 • suudab moodustada lihtsaid küsimusi ja ise samasugustele vastata;
 • suudab vestelda  igapäevastel, teda ja ta lähiümbrust puudutavatel teemadel eeldusel, et tema; vestluspartner räägib aeglaselt, on aeg-ajalt valmis oma mõtteid aeglaselt ja selgelt ümber sõnastama, aitab tal lauseid moodustada ning on toeks kogu suhtlusprotsessi jooksul;
 • oskab ilma abita rääkida iseendast, oma elukohast, kirjeldada inimesi, keda ta tunneb;
 • oskab lugeda lihtsamaid tekste ja täita kõige lihtsamaid blankette isiklike andmetega.

Õppesisu – Moodul 1 (A1.1)
Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad

 1. Sina ja mina: isiku- ja kontaktandmed, riigid ja rahvused, vanus, ametid ja töökohad.
  Funktsionaalne keel: Tutvumine ja tervitamine, hüvastijätt. Kuidas läheb?
  Keeleteadmised: Isikulised asesõnad, arvsõnad, kust?, nimisõna sugu, omastavad asesõnad, küsimused.
 2. Pere: perekonnaliikmed, igapäevased tegevused.
  Funktsionaalne keel: Kust te pärit olete?  Käsud ja keelud.
  Keeleteadmised: Verbide pööramine, nimisõna mitmus.
 3. Linnas: paigad ja asutused linnas; riigid, pealinnad ja keeled; nädalapäevad, kuud ja aastaajad; ilm.
  Funktsionaalne keel: Kuidas abi paluda ja pakkuda? Tee juhatamine.
  Keeleteadmised: Modaalverbid (võib, saab / ei või, ei saa, ei tohi), käskiv kõneviis, minevik, enesekohased verbid (-ся), ajamäärsõnad (millal?).
 4. Minu päev: igapäevased ja vaba aja tegevused; huvid ja hobid; riided, värvid ja omadused.
  Funktsionaalne keel: Mis kell on? Riidepoes.
  Keeleteadmised: Sagedusmäärsõnad (kui tihti?), omadussõnade käänamine, tulevik, verbid (pidama, tahtma, saama).

Õppesisu – Moodul 2 (A1.2)
Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad

 1. Kodu ja kodukoht: Elukoht ja tuba. Asjad kodus. Omadused.
  Funktsionaalne keel: Korteri ostmine.
  Keeleteadmised: Kus?, keda/mida?, omadussõna keskvõrre, omadussõna käänamine.
 2. Töö: Ametid, töökohad ja –kohustused. Tööpäev. Edu- ja elulood.
  Funktsionaalne keel: Kuupäevade ja aastaarvude ütlemine.
  Keeleteadmised: Kellena?, aja- ja hulgamäärused.
 3. Poes ja restoranis: Toiduained. Kohvikus ja restoranis. Esmatarbekaubad ja poed. Raha.
  Funktsionaalne keel: Poes ja restoranis. Hinna küsimine ja ütlemine. Viisakas palumine/tellimine.
  Keeleteadmised: Omadussõna ülivõrre, millega?
 4. Puhkusel ja reisil: Transport. Objektid ja üritused linnas.
  Funktsionaalne keel: Kuidas küsida ja anda nõu?
  Keeleteadmised: Liikumisverbide pööramine, kuhu? miks/milleks?

Õppemeetodid
Koolituse jooksul arendatakse kõiki keeleoskuse aspekte – rääkimis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust, asetades tunnitöös põhirõhu suulise väljendusoskuse arendamisele. Koolitusel luuakse õpikeskkond, kus koolitajal on suunav ja organiseeriv funktsioon ning õppijate kõnemaht ületab õpetaja kõnemahtu. Viimane saavutatakse, eelistades paaris- ja grupitööd frontaaltööle ning kasutades rääkimisharjutusi, mis sisaldavad info- ja/või arvamuslünka. Grammatikat käsitletakse süstemaatiliselt ja integreeritult teiste osaoskustega. Et koolitus vastaks osalejate ootustele, oleks eluline ja motiveeriv, lõimitakse õpitav õppijate igapäeva- ja tööelu, eelnevate teadmiste ja ühiskonnas toimuvaga. Parandamaks õpitavast arusaamist ning materjali omandamist, arvestatakse koolitusel õppijate erinevate õpistiilidega – kasutatakse verbaalset ja mitteverbaalset (pildid, kaardid, pp-esitlused, video- ja online-materjalid) materjali esitlust ning võimalikult mitmekülgseid tegevusi õpitava kinnistamisel. 

Õppekeskkond
Õpperuumide (suuruses 20 kuni 33 m2) sisustusse kuuluvad valgetahvlid, korralik valgustus ja U-kujuliselt paigutatud õppelauad-toolid. Kõikides ruumides on arvutid ja dataprojektorid ning tasuta internetiühendus. Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele.

Iseseisva töö kirjeldus
A1 tasemel on enamik koduseid töid harjutuste vormis, keskenduvad eelkõige kirjutamis- ja lugemisoskuse arendamisele ning mõeldud tunnis õpitu kinnistamiseks. Iseseisvat tööd antakse iga kord. Aeg-ajalt antakse ka mahukamaid koduseid ülesandeid nt töö teksti või sõnavaraga. Sõnavara harjutamiseks antakse iseseisvaid tööd, mis eeldavad veebipõhiste keeleõppeprogrammide ning harjutusvara kasutamist.

Õppematerjalid
Koolitus baseerub õppekomplektil Pojehali (2019) ja jaotmaterjalil.

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid
Kursuse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 70% kontakttundidest ning lõputesti sooritamine tulemusele vähemalt 60%.
Hindamismeetod: Kombineeritud lõputest
Hindamiskriteerium: Lõputest on sooritatud tulemusele vähemalt 60%.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument
Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele ja kirjaliku lõputesti tulemusele vähemalt 60% sooritanutele väljastatakse tunnistus. Tõend täienduskoolituses osalemise kohta väljastatakse juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui õppija ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid. Tõendil kajastatakse tundide arv, milles õppija osales.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Koolitajal on vene filoloogia alane kõrgharidus ja/või vene keele õpetaja kutse.

Õppekava kinnitamise aeg
Kuupäev – 01.08.2019