Inglise keel A1

Inglise keel A1

Täienduskoolituse õppekava: Inglise keel A1

Õppekavarühm
Keeleõpe

Õppekava koostamise alus
Euroopa keeleõppe raamdokument

Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus
Õppe kogumaht on 160 akadeemilist tundi. A1 saavutatakse kahe 50-tunnise kursusega (100 ak tundi auditoorset tööd, millele lisandub ning 60 ak tundi iseseisvat tööd) või kolme 37-tunnise kursusega (111 ak tundi auditoorset tööd, millele lisanduba 49 ak tundi iseseisvat tööd). Ühe kursuse pikkus on 14 õppenädalat.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Sihtgrupp – täiskasvanud, kes ei ole varem inglise keelt õppinud.  Õppe alustamise tingimused – kursusele registreerumine.

Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija:

 • mõistab ja oskab kasutada lihtsaid sõnu, väljendeid ja lauseid, mida võib kohata sageli esinevates igapäevaelu situatsioonides;
 • oskab ennast ja teisi tutvustada, tervitada, viisakalt hüvasti jätta;
 • suudab moodustada lihtsaid küsimusi ja ise samasugustele vastata;
 • suudab vestelda  igapäevastel, teda ja ta lähiümbrust puudutavatel teemadel eeldusel, et tema; vestluspartner räägib aeglaselt, on aeg-ajalt valmis oma mõtteid aeglaselt ja selgelt ümber sõnastama, aitab tal lauseid moodustada ning on toeks kogu suhtlusprotsessi jooksul;
 • oskab ilma abita rääkida iseendast, oma elukohast, kirjeldada inimesi, keda ta tunneb;
 • kirjutamisel oskab koostada väga lihtsaid ja lühikesi kirju (puhkusetervitusi, küllakutseid jne) ja täita lihtsaid blankette personaalse informatsiooniga.

Õppesisu (Moodul 1)
Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad

 • Sina ja mina: isikuandmed, riigid ja rahvused, perekond.
  Funktsionaalne keel: Tutvumine ja tervitamine, hüvastijätt.
  Keeleteadmised: Tähestik, üldolevik (be), isikuline ja omastav asesõna, nimisõna ainsus ja mitmus, umbmäärane artikkel, omadussõna (good, big, jt), numbrid, telefoninumbrid.
 • Ametid: Ametid ja töökohad, igapäevased tegevused.
  Funktsionaalne keel: Kellaaja küsimine ja ütlemine
  Keeleteadmised: Üldolevik (ainsus)
 • Töö ja puhkus: Päev, nädal, kuu. Vaba aeg. Huvid ja hobid.
  Funktsionaalne keel: Kuidas abi paluda ja pakkuda?
  Keeleteadmised: Üldolevik (mitmus), sagedusmäärsõna, küsisõna, eessõna ajamääruses (on).
 • Kodu: Mööbliesemed. Eluruumid. Ruumide kirjeldamine.
  Funktsionaalne keel: Asukoha kirjeldamine. Üürikuulutus.
  KeeleteadmisedThere is/are konstruktsioon, eessõna kohamääruses (in, on, near jt).
 • Linn: Asutused linnas. Linna ja hoonete kirjeldamine. Arvud, hinnad.
  Funktsionaalne keel: Hinna küsimine ja ütlemine. Tee juhatamine.
  Keeleteadmised: Määrsõna ja omadussõna.

Õppesisu (Moodul 2)
Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad

 • Talent: Teadmised, oskused, anne. Eile ja täna.
  Funktsionaalne keel: Soovide avaldamine.
  KeeleteadmisedCan/can´t, lihtminevik (was/were, could), määrsõna, eessõna fikseeritud väljendis (listen to, married to, speak to jt).
 • Elu: Edu- ja elulood. Tunded. Oluline ja ebaoluline.
  Funktsionaalne keel: Kuupäevade ütlemine.
  Keeleteadmised: Lihtminevik (reeglipärane ja ebareeglipärane), eessõnata ajamäärus, omadussõnad asjade ja tunnete kirjeldamiseks (-ed, -ing).
 • Erilised hetked: Pühad ja tähtpäevad, nende tähistamine.
  Funktsionaalne keel: Õnnitlemine ja õnnitlusele reageerimine.
  Keeleteadmised: Tegusõna ja määrsõna kombinatsioonid (come quickly jne).
 • Sündmused: Leiutised. Minu lapse- ja koolipõlv.
  Funktsionaalne keel: Viisakusväljendid. Räägime ilmast.
  Keeleteadmised: Lihtminevik (ebareeglipärane, küsimuste ja eituste moodustamine), eessõna ajamääruses.
 • Toit: Toiduained. Kohvikus ja restoranis.
  Funktsionaalne keel: Poes ja restoranis. Viisakas palumine/tellimine.
  Keeleteadmised: Loendatav ja loendamatu nimisõna, hulgamäärus (some, any, much, many), I like vs I´d like.

Õppemeetodid
Koolituse jooksul arendatakse kõiki keeleoskuse aspekte – rääkimis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust, asetades tunnitöös põhirõhu suulise väljendusoskuse arendamisele. Koolitusel luuakse õpikeskkond, kus koolitajal on suunav ja organiseeriv funktsioon ning õppijate kõnemaht ületab õpetaja kõnemahtu. Viimane saavutatakse, eelistades paaris- ja grupitööd frontaaltööle ning kasutades rääkimisharjutusi, mis sisaldavad info- ja/või arvamuslünka. Grammatikat käsitletakse süstemaatiliselt ja integreeritult teiste osaoskustega. Et koolitus vastaks osalejate ootustele, oleks eluline ja motiveeriv, lõimitakse õpitav õppijate igapäeva- ja tööelu, eelnevate teadmiste ja ühiskonnas toimuvaga. Parandamaks õpitavast arusaamist ning materjali omandamist, arvestatakse koolitusel õppijate erinevate õpistiilidega – kasutatakse verbaalset ja mitteverbaalset (pildid, kaardid, pp-esitlused, video- ja online-materjalid) materjali esitlust ning võimalikult mitmekülgseid tegevusi õpitava kinnistamisel. 

Õppekeskkond
Õpperuumide (suuruses 20 kuni 33 m2) sisustusse kuuluvad valgetahvlid, korralik valgustus ja U-kujuliselt paigutatud õppelauad-toolid. Kõikides ruumides on dataprojektorid ja tasuta internetiühendus. Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele.

Iseseisva töö kirjeldus
A1 tasemel on enamik koduseid töid harjutuste vormis, keskenduvad eelkõige kirjutamis- ja lugemisoskuse arendamisele ning mõeldud tunnis õpitu kinnistamiseks. Iseseisvat tööd antakse iga kord. Aeg-ajalt antakse ka mahukamaid koduseid ülesandeid nt töö teksti või sõnavaraga. Sõnavara harjutamiseks antakse iseseisvaid tööd, mis eeldavad veebipõhiste keeleõppeprogrammide ning harjutusvara kasutamist.

Õppematerjalid
Koolitus baseerub õppekomplektil New Headway Elementary 4th edition (Liz ja John Soars, Oxford University Press 2015) ja jaotmaterjalil (Folkuniversitetet Estonia, 2016).

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid
Kursuse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 70% kontakttundidest ning lõputesti sooritamine tulemusele vähemalt 60%.
Hindamismeetod: Kombineeritud lõputest
Hindamiskriteerium: Lõputest on sooritatud tulemusele vähemalt 60%.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument
Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele ja kirjaliku lõputesti tulemusele vähemalt 60% sooritanutele väljastatakse tunnistus. Tõend täienduskoolituses osalemise kohta väljastatakse juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui õppija ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid. Tõendil kajastatakse tundide arv, milles õppija osales.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Koolitajal on inglise filoloogia alane kõrgharidus ja/või inglise keele õpetaja kutse.

Õppekava kinnitamise aeg
Kuupäev – 20.03.2023