Rootsi keel A1

Rootsi keel A1

Täienduskoolituse õppekava: Rootsi keel A1

Õppekavarühm
Keeleõpe

Õppekava koostamise alus
Euroopa keeleõppe raamdokument

Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus
Õppe kogumaht on 120 akadeemilist tundi. A1 tase saavutatakse kahe 37-tunnise kursusega (st 74 ak tundi auditoorset tööd, millele lisandub 46 akadeemilist tundi iseseisvat tööd). Kogu koolituse pikkus on 28 õppenädalat (ühe kursuse pikkus on 14 õppenädalat).

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Sihtgrupp – täiskasvanud, kes ei ole varem rootsi keelt õppinud.  Õppe alustamise tingimused – kursusele registreerumine.

Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija:

 • mõistab ja oskab kasutada lihtsaid sõnu, väljendeid ja lauseid, mida võib kohata sageli esinevates igapäevaelu situatsioonides;
 • oskab ennast ja teisi tutvustada, tervitada, viisakalt hüvasti jätta;
 • suudab moodustada lihtsaid küsimusi ja ise samasugustele vastata;
 • suudab vestelda  igapäevastel, teda ja ta lähiümbrust puudutavatel teemadel eeldusel, et tema; vestluspartner räägib aeglaselt, on aeg-ajalt valmis oma mõtteid aeglaselt ja selgelt ümber sõnastama, aitab tal lauseid moodustada ning on toeks kogu suhtlusprotsessi jooksul;
 • oskab ilma abita rääkida iseendast, oma elukohast, kirjeldada inimesi, keda ta tunneb;
 • kirjutamisel oskab koostada väga lihtsaid ja lühikesi tekste ning täita lihtsaid blankette personaalse informatsiooniga.

Moodul 1
Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad

 1. Sina ja mina: Kes sa oled? Kust sa tuled? Kus sa elad? Riigid ja keeled. Lähimad pereliikmed.
  Funktsionaalne keel: Tervitamine. Klassiruumi viisakus. Lihtsatele isikukohastele küsimustele vastamine.
  Keeleteadmised:  Tegusõna ´olema´. Olevik. Isikulised asesõnad. Küsisõnad.
 2. Ametid: Kus sa töötad? Kus sa õpid? Igapäevased tegevused.
  Funktsionaalne keel: Tervitamine ja hüvastijätt. Tutvumine ja tutvustamine. Viisakas vestlus.
  Keeleteadmised:  Nimisõna määramata vorm: en ja ett sõnad. Küsisõnad. Sõnajärjekord.
 3. Minu päev: Igapäevased rutiinid. Päevaosad. Aeg.
  Funktsionaalne keel: Aadressi, vanuse, hinna ja telefoninumbrite ütlemine. Kellaaja küsimine ja ütlemine.
  Keeleteadmised:  Arvsõnad. Nimisõna määratud vorm. Sõnajärjekord.
 4. Igapäevased ostud: Toit ja toiduained. Poes ja turul. Kohvikus ja kioskis. Menüü.
  Funktsionaalne keel: Piletite ostmine (metroos, kinos, bussijaamas jne). Kohvikus tellimine.
  Keeleteadmised: Nimisõna mitmus. Isikulised asesõnad.  Modaalverbid + infinitiiv.

Moodul 2
Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad

 1. Linnas: Vaba aja tegevused. Meelelahutus. Huvid ja hobid. Nädalapäevad. Rahvused.
  Funktsionaalne keel: Ettepanekute tegemine. Kohtumiste kokkuleppimine.
  Keeleteadmised:  Sagedusmäärsõnad. Modaalverbid + infinitiiv.
 2. Perekond: Perekond ja sugulased. Elulugu. Aastaajad.
  Funktsionaalne keel: Nõustumine. Aktiivne kuulamine.
  Keeleteadmised: Ajamäärused. Lihtminevik. Omastav asesõna ja omadussõna.
 3. Sisseostude tegemine: Esmatarbekaubad ja toiduained. Riideesemed. Kogus ja kaal. Lemmiksöök.
  Funktsionaalne keel: Kontakti loomine. Viisakad küsimused. Asukoha ütlemine. Poes.
  Keeleteadmised: Eessõnad. Nimisõna määratud vorm mitmuses. Keskvõrre.
 4. Reisil: Reisidest ja reisimisest. Rootsi. Vaba aeg. Ilm. Lihtne e-kiri.
  Funktsionaalne keel: Kuupäevade ütlemine. Broneeringute tegemine.
  Keeleteadmised: Lihtminevik ja täisminevik. Modaalverbid. Järgarvud.

Õppemeetodid
Koolituse jooksul arendatakse kõiki keeleoskuse aspekte – rääkimis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust. Kuna suhtluspädevus on ainuke keeleoskuse aspekt, mida ei saa iseseisvalt arendada, on tunnitöös põhirõhk suulise väljendusoskuse arendamisel. Koolitusel luuakse õpikeskkond, kus koolitajal on suunav ja organiseeriv funktsioon ning õppijate kõnemaht ületab õpetaja kõnemahtu. Viimane saavutatakse, eelistades paaris- ja grupitööd frontaaltööle ning kasutades rääkimisharjutusi, mis sisaldavad info- ja/või arvamuslünka. Grammatikat käsitletakse süstemaatiliselt ja integreeritult teiste osaoskustega. Et koolitus vastaks osalejate ootustele, oleks eluline ja motiveeriv, lõimitakse õpitav õppijate igapäeva- ja tööelu, eelnevate teadmiste ja ühiskonnas toimuvaga. Parandamaks õpitavast arusaamist ning materjali omandamist, arvestatakse koolitusel õppijate erinevate õpistiilidega – kasutatakse verbaalset ja mitteverbaalset (pildid, kaardid, pp-esitlused, video- ja online-materjalid) materjali esitlust ning võimalikult mitmekülgseid tegevusi õpitava kinnistamisel. 

Õppekeskkond
Veebikursused viiakse läbi kursused veebikeskkonnas Zoom, kasutades Pro Zoom lahendust, mis võimaldab tundides osaleda erinevate tehniliste seadmete (arvuti, mobiiltelefon, tahvelarvuti) vahendusel. Keskkond võimaldab koolitajal ekraani ja materjale jagada, kasutada tahvli funktsiooni, teha paaris- ja grupitööd eraldi virtuaalruumides, teha kuulamisülesandeid ja vaadata videoid. Õppijatele saadetakse enne kursuste algust juhend kursusega liitumiseks, soovitused edukaks veebiõppes osalemiseks ja link koolitusmaterjalidele.
Õpperuumide (suuruses 20 kuni 33 m2) sisustusse kuuluvad valgetahvlid, korralik valgustus ja U-kujuliselt paigutatud õppelauad-toolid. Kõikides ruumides on arvutid ja dataprojektorid ning tasuta internetiühendus. Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele.

Iseseisva töö kirjeldus
Et koolitus toimub üks kord nädalas, eeldab kursus lisaks kontakttundides osalemisele vähemalt tund aega iseseisvat õpet. Kuulamisoskuse ja sõnavara harjutamiseks antakse regulaarselt iseseisvaid töid, mis eeldavad veebipõhiste keeleõppeprogrammide ning harjutusvara kasutamist. Veebirakenduste kasutamine iseseisva töö tegemiseks annab võimaluse ja vabaduse iseseisvalt keeleõppega tegeleda sobival ajahetkel ning vastuvõetavas mahus. Iseseisva töö eesmärk on kinnistada tunnis õpitut ning ette valmistuda tunnis toimuvateks suhtlusülesanneteks. Lähtutakse põhimõttest, et iseseisvalt saab arendada nii kuulamis-, lugemis- kui ka kirjutamisoskust. Enamik koduseid töid keskenduvad kuulamis- ja lugemisoskuse arendamisele, kuid aeg-ajalt antakse ka ülesandeid, mis eeldavad lihtsa kirjaliku teksti loomet. Iseseisvat tööd antakse iga kord.

Õppematerjalid
Koolitus baseerub õppekomplektil  Rivstart A1 + A2 (Scherrer & Lindemalm, Natur och Kultur 2014) ja Folkuniversiteteti jaotmaterjalil.
Digimaterjalid digital.nok.se keskkonnas.

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid
Kursuse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 70% kontakttundidest ning lõputesti sooritamine tulemusele vähemalt 60%.
Hindamismeetod: Kombineeritud lõputest.
Hindamiskriteerium: Lõputest on sooritatud tulemusele vähemalt 60%.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument
Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele ja kirjaliku lõputesti tulemusele vähemalt 60% sooritanutele väljastatakse tunnistus. Tõend täienduskoolituses osalemise kohta väljastatakse juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui õppija ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid. Tõendil kajastatakse tundide arv, milles õppija osales.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Koolitajal on rootsi filoloogia alane kõrgharidus ja/või rootsi keele õpetaja kutse.

Õppekava kinnitamise aeg
Kuupäev – 20.06.2023