Inglise keel A2

Inglise keel A2

Täienduskoolituse õppekava: Inglise keel A2

Õppekavarühm
Keeleõpe

Õppekava koostamise alus
Euroopa keeleõppe raamdokument

Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus
Õppe kogumaht on 160 akadeemilist tundi. A2 tase saavutatakse kahe 50-tunnise kursusega (100 ak tundi auditoorset tööd, millele lisandub ning 60 ak tundi iseseisvat tööd) või kolme 37-tunnise kursusega (111 ak tundi auditoorset tööd, millele lisanduba 49 ak tundi iseseisvat tööd). Ühe kursuse pikkus on 14 õppenädalat.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Sihtgrupp – täiskasvanud, kelle inglise keele oskus on tasemel A1.  Õppe alustamise tingimused – kursusele registreerumine. Folkuniversiteteti madalama inglise keele testi sooritamine tulemusele 59–75.

Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija:

 • saab kuuldes aru selgest kõnest igapäevastel ja talle olulistel teemadel;
 • saab lugedes aru tuttavaid sõnu sisaldavatest tekstidest ning isiklikest kirjadest;
 • oskab vestelda talle tuttavatel ja isiklikku huvi pakkuvatel teemadel, kasutades lihtsat ja enamlevinud sõnavara;
 • kasutab vesteldes levinumaid käibefraase ja viisakusväljendeid;
 • oskab lihtlauseid kasutades kirjutada ennast otseselt puudutavast (töö, perekond jmt), koostada lihtsamaid tekste ning täita isikuandmeid nõudvaid dokumente.

Õppesisu (Moodul 1)

Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad

 • Poes ja kohvikus: Esmatarbekaubad ja poed.
  Funktsionaalne keel: Sisseostude tegemine. Palved, info täpsustamine. Viisakad pöördumised.
  Keeleteadmised: Modaalverbid (can/could).
 • Elu linnas: Suurlinnad. Objektid linnas ja maal.
  Funktsionaalne keel: Tee juhatamine.
  Keeleteadmised: Omadussõna võrdlusastmed, eessõnad tee juhatamiseks.
 • Paigad ja inimesed: Paikade ja inimeste kirjeldamine. Omadussõnad.
  Funktsionaalne keel: Viisakas reageerimine igapäevastes situatsioonides.
  Keeleteadmised: Eessõna kohamääruses, kestev olevik.
 • Olen käinud: Reisimine ja transport. Kogemuste kirjeldamine.
  Funktsionaalne keel: Suhtlemine rongi- ja lennujaamas.
  Keeleteadmised: Sissejuhatus täisminevikku (Present Perfect).

Õppesisu (Moodul 2)

Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad

 • Elu: Kuidas sa end tunned? Vaba aeg. Õnne valem.
  Funktsionaalne keel: Küsimuste moodustamine. Vestlusteemad. Vestluse arendamine.
  Keeleteadmised: Lihtminevik. -ed lõpuliste tegusõnade hääldamine.
 • Töö ja ametid: Ametid. Töökogemus. Mis motiveerib? Ohtlikud ametid. Töö ja puhkus.
  Funktsionaalne keel: Tervitamine. Viisakusväljendid. Kuidas näidata huvi üles.
  Keeleteadmised: Sagedusmäärused (once in a while, occasionally, rarely, etc). Mis meeldib ja mis mitte (dis)like + ing. Olevikuajad: Present Simple vs Present Continuous)
 • Aeg puhata: Mida teha Londonis? Muusika, kujutav kunst, teater ja kino.
  Funktsionaalne keel: Lihtsate telefonikõnede tegemine. Arusaamise kontrollimine.
  Keeleteadmised: Küsimuste moodustamine. Alusküsimused. Tulevikuplaanid (I’m going to see a film) ja kokkulepped (I’m seeing my dentist)
 • Meie varjatud võimed: Kes mida oskab ja suudab (make & do). Kool ja intelligentsus.
  Funktsionaalne keel: Kuidas anda nõu ja reageerida nõuannetele (modaalverb should)
  Keeleteadmised: Verbivormid. Täisminevik (Present Perfect + ever/never). Ajaväljendid. Kohustused (modaalverbid must/have to)
 • Reisimisest: Transport. Räägime reisidest. Mida kaasa võtta? Reisinõuanded.
  Funktsionaalne keel: Tee juhatamine, kasutades ühistransporti või jalgsi liikudes.
  Keeleteadmised: Minevikuajad (Past simple & Past Continuous). Tegusõna mustrid (verb + -ing, verb + infinitive with to)
 • Elustiil: Toidu roll meie elus. Liikuda või mitte liikuda. Igapäevased harjumused.
  Funktsionaalne keel: Eelistuste väljendamine. Tõenäosus (may, might, will)
  Keeleteadmised: Täisminevik (Present perfect + for/since).

Õppesisu (Moodul 3 Vestluskursus)

Kõnearendus-, lugemis-, ja kuulamisteemad

 • Töö ja puhkus: Igapäevategevused. Ametid ja töökohustused. Uni ja unistus.
  Funktsionaalne keel: Soovituste tegemine.
  Keeleteadmised: Kohustused ja soovitused (have to, should, jne).
 • Algused ja lõpud: Millal sa esimest korda …? Millal sa viimati …? Kuidas sa end tunned?
  Funktsionaalne keel: Info täpsustamine.
  Keeleteadmised: Ajaväljendid. Eessõnad.
 • Reisimine: Erinevat tüüpi reisid. Reisi planeerimine ja kirjeldamine.
  Funktsionaalne keel: Palved ja neile vastamine. Plaanid ja kavatsused.
  Keeleteadmised: will plaanide ja oletuste väljendamiseks.
 • Saavutused ja ambitsioonid: Internetiajastu head ja vead. Räägime eesmärkidest.
  Funktsionaalne keel: Eelistused.
  Keeleteadmised: Past Simple vs Present Perfect tehtu ja kogetu kirjeldamiseks.

Õppemeetodid
Koolituse jooksul arendatakse kõiki keeleoskuse aspekte – rääkimis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust, asetades tunnitöös põhirõhu suulise väljendusoskuse arendamisele. Koolitusel luuakse õpikeskkond, kus koolitajal on suunav ja organiseeriv funktsioon ning õppijate kõnemaht ületab õpetaja kõnemahtu. Viimane saavutatakse, eelistades paaris- ja grupitööd frontaaltööle ning kasutades rääkimisharjutusi, mis sisaldavad info- ja/või arvamuslünka. Grammatikat käsitletakse süstemaatiliselt ja integreeritult teiste osaoskustega. Et koolitus vastaks osalejate ootustele, oleks eluline ja motiveeriv, lõimitakse õpitav õppijate igapäeva- ja tööelu, eelnevate teadmiste ja ühiskonnas toimuvaga. Parandamaks õpitavast arusaamist ning materjali omandamist, arvestatakse koolitusel õppijate erinevate õpistiilidega – kasutatakse verbaalset ja mitteverbaalset (pildid, kaardid, pp-esitlused, video- ja online-materjalid) materjali esitlust ning võimalikult mitmekülgseid tegevusi õpitava kinnistamisel. 

Õppekeskkond
Õpperuumide (suuruses 20 kuni 33 m2) sisustusse kuuluvad valgetahvlid, korralik valgustus ja U-kujuliselt paigutatud õppelauad-toolid. Kõikides ruumides on arvutid ja dataprojektorid ning tasuta internetiühendus. Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele.

Iseseisva töö kirjeldus
A2 tasemel on enamik koduseid töid harjutuste vormis, keskenduvad eelkõige kirjutamis- ja lugemisoskuse arendamisele ning mõeldud tunnis õpitu kinnistamiseks. Iseseisvat tööd antakse iga kord. Aeg-ajalt antakse ka mahukamaid koduseid ülesandeid nt töö teksti või sõnavaraga. Sõnavara harjutamiseks antakse iseseisvaid tööd, mis eeldavad veebipõhiste keeleõppeprogrammide ning harjutusvara kasutamist.

Õppematerjalid
Koolitus baseerub õppekomplektidel New Headway Elementary 4th edition (Liz ja John Soars, Oxford University Press 2015), Speakout 2nd edition (Jenny Parsons, Pearson Education, 2017), Cutting Edge 3rd edition (Sarah Cunningham, Peter Moor & Araminta Crace, Pearson Education, 2014) ja jaotmaterjalil (Folkuniversitetet Estonia, 2015).

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid
Kursuse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 70% kontakttundidest ning lõputesti sooritamine tulemusele vähemalt 60%.
Hindamismeetod: Kombineeritud lõputest
Hindamiskriteerium: Lõputest on sooritatud tulemusele vähemalt 60%.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument
Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele ja kirjaliku lõputesti tulemusele vähemalt 60% sooritanutele väljastatakse tunnistus. Tõend täienduskoolituses osalemise kohta väljastatakse juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui õppija ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid. Tõendil kajastatakse tundide arv, milles õppija osales.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Koolitajal on inglise filoloogia alane kõrgharidus ja/või inglise keele õpetaja kutse.

Õppekava kinnitamise aeg
Kuupäev – 20.03.2023