Inglise keel B2

Inglise keel B2

Täienduskoolituse õppekava: Inglise keel B2

Õppekavarühm
Keeleõpe

Õppekava koostamise alus
Euroopa keeleõppe raamdokument

Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus
Õppe kogumaht on 300 akadeemilist tundi, millest 185 akadeemilist tundi on auditoorne õpe ning 115 akadeemilist tundi on iseseisev töö. B2 tase saavutatakse viie 60-tunnise kursusega (37 ak tundi kontaktõpet ja 23 ak t iseseisvat tööd). Õppetöö toimub üks kord nädalas 2 2/3 akadeemilist tundi korraga. Ühe kursuse pikkus on 14 õppenädalat.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Sihtgrupp – täiskasvanud, kelle inglise keele oskus on tasemel B1. Õppe alustamise tingimused – kursusele registreerumine. Folkuniversiteteti inglise keele kõrgema testi sooritamine tulemusele 75–85.

Eesmärk
Koolituse tulemusel õppija saavutab inglise keeles keeleoskustaseme B2.

Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija:
· saab aru pikkadest kõnedest ja ettekannetest.
· mõistab enamiku telesaadete, filmide ja taskuhäälingute sisu üldjoontes, tuttava teema puhul saab aru ka detailidest.
· saab aru kindlaid seisukohti väljendavatest artiklitest ja tänapäeva ilukirjandusest.
· vestleb spontaanselt ja ladusalt, väljendades ja põhjendades seisukohti.
· on võimeline vestluses aktiivselt osalema ühiskonnas aktuaalsetel teemadel (nt kultuur, elukestev õpe, uudised, keskkond jne).
· on võimeline aktiivselt tööalases vestluses osalema, mõistma vestluse nüansse ja nende üle arutlema.
· oskab teksti suuliselt ette kanda, peatudes üksikasjadel, selgitades üksikasju ning tuues välja poolt- ja vastuargumendid.
· saab hakkama erinevas formaadis selgete ja detailsete tekstide koostamisega talle tuttavas ja huvi pakkuvas teemaderingis.

Moodul 1
Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad ning keeleteadmised

 1. Kord nii, kord naa: Tasakaal ja õnne valem. Emotsioonid ja nendega toimetulek. Video “Õnne valem”.
  Funktsionaalne keel: Emotsioonide kirjeldamine. Kuidas teha kokkuvõtteid. Kokkuvõtte kirjutamine.
  Keeleteadmised: Sõnade moodustamine, kasutades ees- ja järelliiteid.
 2. Kõigiga juhtub. Seigad ja juhtumised. Kuritöö ja karistus. Uudised ja pealkirjad.
  Funktsionaalne keel: Argumenteerimine. Loo rääkimine.
  Keeleteadmised: Mineviku ajavormid. Määrused lauses (Ironically, eventually, etc).
 3. Mõistus: Isiksuse tüübid. IQ. Inimvõimed ja selle piirid. Kuidas õppida? Iseloomuomadused. Stereotüübid.
  Funktsionaalne keel: Põhjendamine, veenmine ja otsustamine.
  Keeleteadmised: Umbisikuline tegumood (have/get done). 
 4. Veider, aga võimalik: Ekstreemsed loodusnähtused. Kummalised juhtumised ja maailmaimed (Stonehenge).
  Funktsionaalne keel: Arusaamise kontrollimine. Diagrammi kirjeldamine suuliselt ja kirjalikult.
  Keeleteadmised: Oletamine modaalverbe kasutades. Tõenäosus.

Moodul 2
Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad ning keeleteadmised

 1. Õige või vale?: Käitumine ohuolukorras. Toimetulek keerulistes oludes.
  Funktsionaalne keel: Rõhutamine. Nõuanded ja neile reageerimine.
  Keeleteadmised: Artiklid (umbmäärane ja määrav, artiklita nimisõna).
 2. Meedia: Teleprogrammid. Mis uudist? Kes millist meediat ja kuidas tarbib?
  Funktsionaalne keel: Täpsustavad küsimused. Kokkuvõtete tegemine.
  Keeleteadmised: Kaudne kõne. Tegusõnad info edastamiseks.
 3. Probleem ja lahendus: Ühiskondlikud probleemid. Kohalikud kangelased. Tehnoloogia.
  Funktsionaalne keel: Arvamused. Esitluste tegemine.
  Keeleteadmised: Oleviku ajavormid, umbisikuline tegumood.
 4. Aeg maha: Kuidas aega maha võtta? Võimed ja oskused. Õnne retsept.
  Funktsionaalne keel: Protseduuride kirjeldamine. Peegeldamine. Harjumused.
  Keeleteadmised: Sidesõnad (although, while, etc.). Tuleviku ajavormid.

Moodul 3
Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad ning keeleteadmised

 1. Geenius: Muutused ja nendega kohanemine. Reklaam. Geniaalsed ideed.
  Funktsionaalne keel: Kuidas ideid ja mõtteid välja pakkuda? Kahtluse väljendamine.
  Keeleteadmised: Artiklid. Tingimuslaused. Sõnamoodustus.
 2. Suhete loomine: Esmamuljed ja nende olulisus, suhete korraldamine. Seltskondlik vestlus.
  Funktsionaalne keel: Vestluse alustamine, lõpetamine ja arendamine. Külaskäik kolleegi koju.
  Keeleteadmised: Tegusõnafraasid öeldu sisu edastamiseks (avoid doing, refuse to do jne).
 3. Tähelepanu!: Kõned ja ettekanded. Visuaalsete vahendid. Nixon vs Kennedy. Ettekanded.
  Funktsionaalne keel: Kritiseerimine, spekuleerimine. Statistiliste andmete põhjal teksti loomine.
  Keeleteadmised: Modaalverbid (kritiseerimine ja oletamine, minevik).
 4. Töö või puhkus?: Külalislahkus ärimaailmas. Erinevad üritused.
  Funktsionaalne keel: Kuidas ´ei´ ütlemata ära öelda? Komplimendid. Reklaamteksti loomine.
  Keeleteadmised: Oleviku ja mineviku ajavormid.

Moodul 4
Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad ning keeleteadmised

 1. Suhtlusviisid: E-kiri, telefonikõne, sõnum. E-kirja stiil, keel ja lühendid. Suurimad vead e-kirjades.
  Funktsionaalne keel: Kuidas muuta e-mail personaalsemaks? Erinevas registris e-kirjade kirjutamine.
  Keeleteadmised: Eessõnu sisaldavad väljendid (get back to, go down, at present jne)
 2. Tööreis: Reisid, kohtumised ja kokkusaamised. Ärilõuna.
  Funktsionaalne keel: Kuidas vestlust alustada, üleval hoida, teemat muuta?
  Keeleteadmised: Rõhku lisavad määrsõnad (bitterly, utterly, thoroughly jne).
 3. Otsuste langetamine: Otsused kriitilises olukorras. Kriisisituatsioonid. Kõhklus ja otsustusvõime.
  Funktsionaalne keel: Nõuanded ja soovitused. Lühisõnumite kirjutamine.
  Keeleteadmised: Artiklite kasutamine. Tõenäosuse väljendamine.
 4. Enesejuhtimine: Mida sa loed ja usud? Erinevat tüüpi raamatud. Moesõnad.
  Funktsionaalne keel: Info täpsustamine.
  Keeleteadmised: Idiomaatilised väljendid (I couldn’t say, I wouldn’t say that jne).

Moodul 5
Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad ning keeleteadmised

 1. Probleemid on lahendamiseks: Probleemide tekitajad ja lahendajad. Telefonietikett.
  Funktsionaalne keel: Probleemide lahendamine. Arvamuse avaldamine.
  Keeleteadmised: Kaudsed küsimused. Eessõnafraasid.
 2. Meeskond: Meeskonnamängijad. Muutused töökohal. Motivatsioon ja stress.
  Funktsionaalne keel: Spekuleerimine. Kutse kirjutamine meeskonnaüritusele.
  Keeleteadmised: Sõnamoodustus ees- ja järelliidete abil (mis-, fore-,ish, -able jne).
 3. Töö ja rahulolu: Ametinimetused ja tiitlid. Töö ja puhkeaja tasakaal. Avalik esinemine.
  Funktsionaalne keel: Diplomaatiline keel. Kuidas edastada halba uudist?
  Keeleteadmised: Umbisikuline tegumood. Sõnamoodustus ees- ja järelliidete abil (mis-, fore-, -ish, -able jne).
 4.  Infoajastu: Faktid, müüdid, kuulujutud – tänapäeva ajakirjandus. Meedia. Informeeritus ja liigne informeeritus.
  Funktsionaalne keel: Statistika. Diagrammi kirjeldamine.
  Keeleteadmised: Keel ajalehepealkirjades.

Õppemeetodid
Koolituse jooksul arendatakse kõiki keeleoskuse aspekte – rääkimis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust. Kuna suhtluspädevus on ainuke keeleoskuse aspekt, mida ei saa iseseisvalt arendada, on tunnitöös põhirõhk suulise väljendusoskuse arendamisel. Koolitusel luuakse õpikeskkond, kus koolitajal on suunav ja organiseeriv funktsioon ning õppijate kõnemaht ületab õpetaja kõnemahtu. Viimane saavutatakse, eelistades paaris- ja grupitööd frontaaltööle ning kasutades rääkimisharjutusi, mis sisaldavad info- ja/või arvamuslünka. Grammatikat käsitletakse süstemaatiliselt ja integreeritult teiste osaoskustega. Et koolitus vastaks osalejate ootustele, oleks eluline ja motiveeriv, lõimitakse õpitav õppijate igapäeva- ja tööelu, eelnevate teadmiste ja ühiskonnas toimuvaga. B2-taseme kursustel kasutatakse väga palju autentset õppematerjali.
Õppetöös kasutatakse ümberpööratud klassiruumi meetodi elemente. See tähendab, et õppijad saavad kodus õpetaja saadetud videoid vaadata, kuulamistekste kuulata, sõnavara ja keele kasutust harjutada ning klassiruumis saab keskenduda peamiselt suhtlemisele, arutlemisele ja koos tegutsemisele.

Õppekeskkond
Veebikursused viiakse läbi veebikeskkonnas Zoom, kasutades Pro Zoom lahendust. Keskkond võimaldab koolitajal ekraani ja materjale jagada, kasutada tahvli funktsiooni, teha paaris- ja grupitööd eraldi virtuaalruumides, teha kuulamisülesandeid ja vaadata videoid. Õppijatele saadetakse enne kursuste algust juhend kursusega liitumiseks, link veebivarale ja soovitused edukaks veebiõppes osalemiseks. Veebitundides saab osaleda erinevate tehniliste seadmete (arvuti, mobiiltelefon, tahvelarvuti) vahendusel.
Õpperuumide (suuruses 20 kuni 33 m2) sisustusse kuuluvad valgetahvlid, korralik valgustus ja U-kujuliselt paigutatud õppelauad-toolid. Kõikides ruumides on arvutid ja dataprojektorid ning tasuta internetiühendus. Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele.

Iseseisva töö kirjeldus
Et koolitus toimub üks kord nädalas, eeldab kursus lisaks kontakttundides osalemisele vähemalt tund aega iseseisvat õpet iga nädal. Kuulamisoskuse ja sõnavara harjutamiseks antakse regulaarselt iseseisvaid töid, mis eeldavad veebipõhiste keeleõppeprogrammide ning harjutusvara kasutamist. Veebirakenduste kasutamine iseseisva töö tegemiseks annab võimaluse ja vabaduse iseseisvalt keeleõppega tegeleda sobival ajahetkel ning mahus. Iseseisva töö eesmärk on kinnistada tunnis õpitut ning ette valmistuda tunnis toimuvateks suhtlusülesanneteks. Lähtutakse põhimõttest, et iseseisvalt saab arendada nii kuulamis-, lugemis- kui ka kirjutamisoskust, kuid suhtlusoskust on enamikel õppijatel regulaarselt võimalik arendada ainult tundides. Suurem osa koduseid töid keskenduvad kuulamis- ja lugemisoskuse arendamisele, kuid aeg-ajalt antakse ka ülesandeid, mis eeldavad lihtsa kirjaliku teksti loomet. Iseseisvat tööd antakse iga kord.

Õppematerjalid
In Company Upper-Intermediate 3rd ed (Macmillan Education)
New Cutting Edge Upper-Intermediate 3rd ed (Pearson Education)
Onestopenglish (Macmillan Education website)
British Council Learn English website
TED Talks Education website
BBC learning English website
Cambridge Dictionary (Learner’s Dictionary)
Folkuniversiteteti jaotmaterjal (Folkuniversitetet Estonia, 2021).
Folkuniversiteteti e-õppekeskkonda loodud kursust täiendav veebivara iseseisva õppe jaoks.

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid
Kursuse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 70% kontakttundidest ning lõputesti sooritamine tulemusele vähemalt 60%.
Hindamismeetod: Kombineeritud lõputest.
Hindamiskriteerium: Lõputest on sooritatud tulemusele vähemalt 60%.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument
Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele ja suulise lõputesti tulemusele vähemalt 60% sooritanutele väljastatakse tunnistus. Tõend täienduskoolituses osalemise kohta väljastatakse juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui õppija ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid. Tõendil kajastatakse tundide arv, milles õppija osales.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Koolitajal on inglise filoloogia alane kõrgharidus ja/või inglise keele õpetaja kutse.

Õppekava kinnitamise aeg
Kuupäev – 10.10.2023