Itaalia keel A2

Itaalia keel A2

Täienduskoolituse õppekava: Itaalia keele kursus madalamale kesktasemele (A2)

Õppekavarühm
Keeleõpe

Õppekava koostamise alus
Euroopa keeleõppe raamdokument

Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus
Õppe kogumaht on 160 akadeemilist tundi. A2 tase saavutatakse kolme 37-tunnise kursusega (st 111 ak tundi auditoorset tööd, millele lisandub 49 akadeemilist tundi iseseisvat tööd). Ühe kursuse pikkus on 14 õppenädalat.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Sihtgrupp  – Täiskasvanud, kelle itaalia keele oskus on tasemel A1.  Õppe alustamise tingimused  – kursusele registreerumine.

Eesmärk
Koolituse tulemusel õppija saavutab itaalia keeles keeleoskustaseme A2.

Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija:

 • saab kuuldes aru selgest kõnest igapäevastel ja talle olulistel teemadel;
 • saab lugedes aru tuttavaid sõnu sisaldavatest tekstidest ning isiklikest kirjadest;
 • oskab vestelda talle tuttavatel ja isiklikku huvi pakkuvatel teemadel, kasutades lihtsat ja enamlevinud sõnavara;
 • kasutab vesteldes levinumaid käibefraase ja viisakusväljendeid;
 • oskab lihtlauseid kasutades kirjutada ennast otseselt puudutavast (töö, perekond jmt), koostada lihtsamaid tekste ning täita isikuandmeid nõudvaid dokumente.

Moodul 1
Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad

 1. Sõbrad ja tuttavad: Välimus ja iseloom. Oskused. Õhtu sõpradega.
  Funktsionaalne keel: Oletuste ja ettepanekute tegemine, nõusoleku väljendamine. Soovi väljendamine.
  Keeleteadmised:  Võrdlemine quanto/come kasutades. Qualcuno/Nessuno. Tingiv kõneviis (olevik).
 2. Kes minevikku ei mäleta: Lapsepõlv. Lemmikloomad. Mälestused.
  Funktsionaalne keel: Poolt ja vastu argumenteerimine.
  Keeleteadmised: Minevikuajad. Ajaväljendid (minevik). Järelliited –ino ja -one
 3. Saame kokku!: Vaba aja tegevused. Teater, kontsert, muuseum. Kombed.
  Funktsionaalne keel: Kokkusaamise kokkuleppimine. Ettepanekute tegemine. Telefonikeel.
  Keeleteadmised:  Kestev olevik. Sõnajärg. Siduvad asesõnad che ja cui. Mineviku kesksõna.
 4. Head reisi!: Reisimine ja puhkus. Majutusasutused. Reisibüroos.
  Funktsionaalne keel: Viisakas soov. Meeldiv ja ebameeldiv üllatus. Hinna ja ajakava täpsustamine.
  Keeleteadmised:  Modaalverbid (soov ja kohustus). Minevikuajad.

Moodul 2
Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad

 1. Head isu!: Toidukultuur siin ja seal. Tervislikud eluviisid.
  Funktsionaalne keel: Vajaduse ja eelistuse väljendamine.
  Keeleteadmised:  Käskiv kõneviis (ebareeglipärane, ainsus). Sõnajärg käskivas kõneviisis.
 2. Kuidas läheb?: Kehaosad. Haigused. Tervisesport.
  Funktsionaalne keel: Soovitamine ja soovitusele reageerimine.
  Keeleteadmised:  Käskiv kõneviis (mitmus, viisakusvorm). Omadussõna ja määrsõna kesk- ja ülivõrre. Tegijanimi (-tore, -ista).
 3. Tööelu: Tööpakkumine ja CV. Töötingimused ja –kohustused. Töötamine välismaal.
  Funktsionaalne keel: Plaanid ja kavatsused. Oletuste tegemine.
  Keeleteadmised: Tuleviku ajavormid ja -väljendid. Tegusõna ühildumine artikliga. Tingimuslaused (olevik ja tulevik).
 4. Kohtumised: Hämmastavad juhtumised, huvitavad kokkusattumused. Etikett.
  Funktsionaalne keel: Vabandamine. Vestluse alustamine ja lõpetamine. Eeliste, puuduste ja pettumuse väljendamine.
  Keeleteadmised:  Kestev minevik ja ajaväljendid. Modaalverbid (minevik). Sidesõnad (però, quindi, mentre jne)
 5. Kodu: Korter. Korteri sisustus. Uue kodu otsinguil. Elukeskkond.
  Funktsionaalne keel: Vajadus ja soov. Poolt ja vastu argumenteerimine.
  Keeleteadmised:  Tingimuslaused (olevik). Koha-eessõnad (davanti, dietro, sopra jne).

Moodul 3
Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad

 1. Muusika mu kõrvadele: Erinevad huvid, erinevad maitsed. Kuidas keeli õppida?
  Funktsionaalne keel: Info küsimine ja täpsustamine.
  Keeleteadmised:  Küsimuste moodustamine.
 2. Sellised me oleme: Iseloom ja emotsioonid. Igapäevaelu Itaalias. Milleta sina elada ei saaks? Funktsionaalne keel: Arvamuse avaldamine, sellele reageerimine. Probleemi kirjeldamine.
  Keeleteadmised:  Ühendtegusõna. Mineviku väljendamise võimalusi. Konstruktsioon ce + asesõna.
 3. Heaoluühiskond?: Kuidas aega hallata. Pikaealisuse saladused. Vahemere köök.
  Funktsionaalne keel: Nõu küsimine ja andmine. Oletuste tegemine.
  Keeleteadmised: Tuleviku väljendamise võimalusi. Tingiv kõneviis (olevik).
 4. Osta või mitte osta?: Poeskäik. Tarbe- ja moeesemed. Netikaubandus. Suunamudija päev.
  Funktsionaalne keel: Eelistuse väljendamine. Käsud ja keelud. Kokkuvõtte tegemine.
  Keeleteadmised: Omadussõna (kesk- ja ülivõrre). Che ja cui sidesõnana.

Õppemeetodid
Koolituse jooksul arendatakse kõiki keeleoskuse aspekte – rääkimis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust, asetades tunnitöös põhirõhu suulise väljendusoskuse arendamisele. Koolitusel luuakse õpikeskkond, kus koolitajal on suunav ja organiseeriv funktsioon ning õppijate kõnemaht ületab õpetaja kõnemahtu. Viimane saavutatakse, eelistades paaris- ja grupitööd frontaaltööle ning kasutades rääkimisharjutusi, mis sisaldavad info- ja/või arvamuslünka. Grammatikat käsitletakse süstemaatiliselt ja integreeritult teiste osaoskustega. Et koolitus vastaks osalejate ootustele, oleks eluline ja motiveeriv, lõimitakse õpitav õppijate igapäeva- ja tööelu, eelnevate teadmiste ja ühiskonnas toimuvaga. Parandamaks õpitavast arusaamist ning materjali omandamist, arvestatakse koolitusel õppijate erinevate õpistiilidega – kasutatakse verbaalset ja mitteverbaalset (pildid, kaardid, pp-esitlused, video- ja online-materjalid) materjali esitlust ning võimalikult mitmekülgseid tegevusi õpitava kinnistamisel. 

Õppekeskkond
Õpperuumide (suuruses 20 kuni 33 m2) sisustusse kuuluvad valgetahvlid, korralik valgustus ja U-kujuliselt paigutatud õppelauad-toolid. Kõikides ruumides on CD-makid, DVD-mängija, dataprojektori kasutamise võimalus ja tasuta internetiühendus. Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele.

Iseseisva töö kirjeldus
A2 tasemel on enamik koduseid töid harjutuste vormis, keskenduvad eelkõige kirjutamis- ja lugemisoskuse arendamisele ning mõeldud tunnis õpitu kinnistamiseks. Iseseisvat tööd antakse iga kord. Aeg-ajalt antakse ka mahukamaid koduseid ülesandeid nt töö teksti või sõnavaraga. Sõnavara harjutamiseks antakse iseseisvaid tööd, mis eeldavad veebipõhiste keeleõppeprogrammide ning harjutusvara kasutamist.

Õppematerjalid
Koolitus baseerub õppekomplektidel Nuovo Espresso 2 (Maria Bali ja Giovanna Rizzo, Firenze 2014), Al dente 2 (Marilisa Birello, Simone Bonafaccia, Franca Bosc, Giada Licastro, Albert Vilagrasa, Klett Sprachen GmbH 2019) ja Folkuniversiteteti jaotmaterjalil.

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid
Kursuse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 70% kontakttundidest ning lõputesti sooritamine tulemusele vähemalt 60%.
Hindamismeetod: Kombineeritud lõputest
Hindamiskriteerium: Lõputest on sooritatud tulemusele vähemalt 60%.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument
Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele ja kirjaliku lõputesti tulemusele vähemalt 60% sooritanutele väljastatakse tunnistus. Tõend täienduskoolituses osalemise kohta väljastatakse juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui õppija ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid. Tõendil kajastatakse tundide arv, milles õppija osales.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Koolitajal on kõrgharidus romanistikas ja/või võõrkeeleõpetaja kutse.

Õppekava kinnitamise aeg
Kuupäev – 15.06.2021