Õppekorralduse alused

Folkuniversitetet/Üldinfo/Õppekorralduse alused
 1. Üldsätted
  1.1 MTÜ Folkuniversitetet Estonia (80037230) õppekorralduse alused on koostatud lähtudes asutuse põhikirjast, Täiskasvanute koolituse seadusest (2015) ja teistest õigusaktides sätestatud põhimõtetest.
  1.2 Folkuniversitetet korraldab täiendusõpet järgmistest valdkondades:
  a) Humanitaaria ja kunstid: võõrkeeled ja –kultuurid, emakeel.
  b) Haridus: õpetajakoolitus ja kasvatusteadused.
  1.3 Õppetöö vormid:
  a) Avatud koolitused toimuvad koolituskalendri ja ajakava alusel. Avatud koolituste korralduse, õppekavade ja ajakavadega saab tutvuda Folkuniversiteteti kodulehel www.folkuniversitetet.ee
  b) Asutusesisesed koolitused viiakse läbi koolituse, kas Folkuniversiteteti või tellija koolitusruumides tellija poolt heakskiidu saanud õppe- ja ajakava põhjal.
  d) Individuaalõpe viiakse läbi Folkuniversiteteti pindadel õppija vajaduste ja soovide põhjal koostatud individuaalse õppekava alusel.
  1.4 Koolituse mahu arvestamise aluseks on akadeemiline tund (1 akadeemiline tund on 45 minutit). 
  1.5 Asjaajamiskeel on eesti keel.
 2. Koolituste korraldamine
  2.1 Koolitusel osalemiseks tuleb õppijal valida endale sobiv koolitus koolituskalendrist või saata individuaalõppe/Skype-õppe päring. Iga koolituse juurest viib link õppekavale. Lisaküsimuste korral, vastavad koolitusspetsialistid huviliste küsimustele tööpäevadel kl 9.00 – 17.00.
  2.2 Koolitusele registreerumine toimub, kas registreerumisvormi täites kodulehel www.folkuniversitetet.ee või Folkuniversitetetis kohapeal: Lai 30, Tartu.
  2.2 Õppetöös osalemine fikseeritakse koolitatava allkirjaga vastaval allkirjalehel või koolitaja poolt kohalkäimislehel.
  2.3 Koolitus loetakse edukalt läbituks, kui õppija on osalenud vähemalt 70% auditoorsest tööst ja sooritanud lõputesti tulemusele 60%. Kõigile edukalt koolituse läbinutele väljastatakse tunnistused.
  2.4 Folkuniversitetetil on õigus koolitusgrupi mittetäitumisel koolitus ära jätta või koolituse toimumine edasi lükata kuni koolitusgrupi täitumiseni, teavitades koolituse edasilükkumisest või ärajätmisest koolitusele registreerunuid telefoni või e-posti teel.
 3. Täienduskoolitusele vastuvõtt
  Folkuniversiteteti koolitustele on võimalik registreeruda koolituskeskuse kodulehel oleva koolituskalendri kaudu. Registreerumiseks tuleb täita vorm vajalike andmetega, tutvuda õppija õiguste ja kohustustega ning edastada andmed elektroonselt. Kursusele saab registreeruda ka telefoni teel või Folkuniversitetetis kohapeal aadressil Lai 30, Tartu, andes registreerumiseks vajaliku info koolitusspetsialistile. Folkuniversiteteti avatud koolitustele saab registreeruda ka Eesti Töötukassa portaali kaudu.
 4. Õppemaksu tasumine ja tagastamine
  4.1 Koolituse eest tasumine toimub reeglina ülekandega e-maili teel saadetud arve alusel. Soovi korral võib õppemaksu tasuda ka sularahas kontoris.
  4.2 Koolitusele registreerumisega võtab õppija endale kohustuse tasuda õppemaks kogu koolituse eest.
  4.3 Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas. Osade kaupa tasudes ootame reeglina esimest makset seitsme päeva jooksul pärast kursuse algust, teist makset kuu aega ja kolmandat makset kaks kuud hiljem.
  4.4 Koolitustasu tagastatakse, kui õppija informeerib Folkuniversitetetit oma soovist koolitusest loobuda 24 h jooksul pärast esimest tundi. Hilisema liitumise korral 24 h pärast koolitusega liitumist. Hilisemaid pretensioone arvesse ei võeta.
  4.5 Arvel näidatud maksetähtaja ületamisel ja Folkuniversiteteti poolt saadetud meeldetuletuste ignoreerimisel, saadetakse tasumata arve inkassofirmale edasiseks käsitlemiseks.
  4.6 Koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata. Kui katkestamiseks on mõjuv põhjus (eelkõige tervislikud põhjused), siis saab õppija õpingud lõpetada järgmise sama taseme grupiga.
  4.7 Õppepäeva puhul tagastatakse õppetasu juhul, kui osaleja teavitab loobumisest mitte hiljem kui 7 päeva enne koolituse algust.
  4.8 Koolituse ärajäämisel Folkuniversitetetist tuleneval põhjusel tagastatakse kogu koolituse tasu hiljemalt kolme tööpäeva jooksul.
  4.9 Õppetasu maksmisest vabastatakse koolitusel osaleda soovivad Folkuniversiteteti lepingulised töötajad.
 5. Õppija õigused ja kohustused
  5.1 Õppijal on õigus:
  a)  enne õppima asumist tutvuda koolituse õppekorralduse ja õppekavaga ning saada täiendavat infot koolituse kohta;
  b) valida oma huvidele, eelteadmisele ja võimalustele vastav koolitus ning saada õpet vastavalt õppekavale, ette nähtud mahus, kohas ja ajal.
  c) saada koolituse õppekava  kirjelduses ettenähtud õppematerjale;
  d) saada koolituse edukal läbimisel seda kinnitav tunnistus.
  5.2 Õppija on kohustatud:
  a) tegutsema hädaolukorras (tulekahju, veeavarii jms) vastavalt eeskirjadele ja Folkuniversiteteti töötajate korraldustele;
  b) hoidma heaperemehelikult tema kasutusse antud õppevahendeid ja Folkuniversiteteti vara;
  c) käituma vastavalt üldtunnustatud kõlblusnormidele;
  d) tasuma õppemaksu arvel näidatud summas ja kuupäeval;
 6. Täienduskoolituse õppekava.
  6.1  Täienduskoolituse  alusdokumendiks on  täienduskoolituse õppekava.
  6.2 Avatud koolituste kinnitatud õppekavad avalikustatakse Folkuniversiteteti kodulehel.
 7. Väljastatavad dokumendid
  7.1 Igale täiendkoolituses osalenule väljastatakse tõend või tunnistus.
  7.2. Tõend väljastatakse koolituses osalemise kohta õppijale juhul, kui koolitusel ei olnud võimalik hinnata õpiväljundite saavutatust (nt õppija ei tulnud lõputesti tegema) või õppija ei saavutanud neid.
  7.3. Tunnistus väljastatakse õppijale juhul, kui õppija osales vähemalt 70% kontakttundides,  koolituse käigus oli võimalik hinnata õppija õpiväljundite saavutatust ja koolitusel osaleja saavutas need.
  7.4. Tunnistusi ja tõendeid väljastatakse vastavalt õppija soovile, kas paberil või elektrooniliselt.
 8. Isikuandmete kogumine ja töötlemine
  Folkuniversitetet kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, elukoht, e-post, telefon ja isikukood. Isikukood on vajalik tunnistuse ja tulumaksu tagastuse jaoks. Isikuandmeid käideldakse vastavalt isikuandmete kaitse seaduse § 6.
 9. Vaidluste lahendamise kord
  Kooli ja õppija vahel tekkinud eriarvamused lahendavad pooled läbirääkimiste teel. Vaidlused, mida pole võimalik lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse seaduses ettenähtud korras.
 10. Rakendussätted
  Koolituskeskuse õppekorralduse kord  kehtib alates 01.01.2016.