Prantsuse keel A1

Prantsuse keel A1

Täienduskoolituse õppekava: Prantsuse keele kursus algajatele (A1)

Õppekavarühm
Keeleõpe

Õppekava koostamise alus
Euroopa keeleõppe raamdokument

Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus
Õppe kogumaht on 160 akadeemilist tundi. A1 tase saavutatakse kolme 37-tunnise kursusega (st 111 ak tundi auditoorset tööd, millele lisandub 49 akadeemilist tundi iseseisvat tööd). Ühe kursuse pikkus on 14 õppenädalat.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Sihtgrupp – täiskasvanud, kes ei ole varem prantsuse keelt õppinud. Õppe alustamise tingimused – kursusele registreerumine.

Eesmärk
Keeleoskustaseme A1 saavutamine prantsuse keeles.

Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija:
•  mõistab ja oskab kasutada lihtsaid sõnu, väljendeid ja lauseid, mida võib kohata sageli esinevates
   igapäevaelu situatsioonides
•  oskab ennast ja teisi tutvustada, tervitada, viisakalt hüvasti jätta
•  suudab moodustada lihtsaid küsimusi ja ise samasugustele vastata
•  suudab vestelda  igapäevastel, teda ja ta lähiümbrust puudutavatel teemadel eeldusel, et tema
   vestluspartner räägib aeglaselt, on aeg-ajalt valmis oma mõtteid aeglaselt ja selgelt ümber sõnastama,
   aitab tal lauseid moodustada ning on toeks kogu suhtlusprotsessi jooksul
•  oskab ilma abita rääkida iseendast, oma elukohast, kirjeldada inimesi, keda ta tunneb
•  kirjutamisel oskab koostada väga lihtsaid ja lühikesi kirju (puhkusetervitusi, küllakutseid jne) ja täita lihtsaid
   blankette personaalse informatsiooniga

Õppesisu Moodul 1
1) Tutvumine: Isikuandmed, riigid ja rahvused. Kontaktandmed.
     Funktsionaalne keel: Tutvumine ja tervitamine, hüvastijätt. Telefoninumbri küsimine ja ütlemine.
     Keeleteadmised: Reeglipärase tegusõna pööramine (olevik). Arvud.
2) Töö: Ametid ja töökohad.
     Funktsionaalne keel: Ameti küsimine ja ütlemine
     Keeleteadmised: Ebareeglipärase tegusõna pööramine (être, avoir, aller, faire)Isikuline asesõna
     (rõhuline ja rõhuta vorm). Omastav asesõna.
3) Minu perekond: Sugulased, perekonnaseis, vanus.
     Funktsionaalne keel: Vanuse küsimine ja ütlemine
     Keeleteadmised: Omadussõna (meessoost ja naissoost vorm)
4) Minu kodukoht: Asutused linnas.
     Funktsionaalne keel: Tee juhatamine (1).
     Keeleteadmised: Nimisõna ainsus ja mitmus. Umbmäärane ja määrav artikkel.
5) Kohvikus.
     Funktsionaalne keel: Hinna küsimine ja ütlemine.
     Keeleteadmised: Küsisõnad quel, où, qui, que, quand, pourquoi.
6) Reisil: hotellis ja raudteejaamas. Kalender ja kell.
     Funktsionaalne keel: toa või pileti broneerimine.
     Keeleteadmised: Konstruktsioon il y a, eessõna kohamääruses

Moodul 2
1) Igapäevased tegevused: Hobid ja huvialad, pühad ja tähtpäevad, ajakava.
     Funktsionaalne keel: Sageduse väljendamine, kutsumine, keeldumine ja nõustumine.
     Keeleteadmised: Enesekohased tegusõnad. Minevikuajad imparfait ja passé composé.
2) Sisseostud. Rõivad, värvid, materjalid.
     Funktsionaalne keel: Asjade kirjeldamine, hinna küsimine.
     Keeleteadmised: Määrav, umbmäärane ja partitiivne artikkel. Artikli ärajäämine.
3) Töö ja puhkus. Transpordivahendid. Ilm. Postkaardi kirjutamine.
     Funktsionaalne keel: Inimeste kirjeldamine.
     Keeleteadmised: Näitav omadussõna: ce, cet, cette, ces.
4) Toit ja toiduained. Turul, poes ja restoranis.
     Funktsionaalne keel: Viisakas palumine/tellimine.
     Keeleteadmised: Isikuline asesõna sihitisena. Asesõnad en ja y
5) Arsti juures. Kehaosad. Harjumused ja tervislik toitumine.
     Funktsionaalne keel: Keelud ja käsud.
     Keeleteadmised: Käskiv kõneviis.
6) Elupaika otsimas. Kinnisvarabüroos. Objektid linnas ja maal.
     Funktsionaalne keel: Tee juhatamine (2).
     Keeleteadmised: Siduvad asesõnad qui ja que. Lähitulevik ja –minevik.

Õppemeetodid
Koolituse jooksul arendatakse kõiki keeleoskuse aspekte – rääkimis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust, asetades tunnitöös põhirõhu suulise väljendusoskuse arendamisele. Koolitusel luuakse õpikeskkond, kus koolitajal on suunav ja organiseeriv funktsioon ning õppijate kõnemaht ületab õpetaja kõnemahtu. Viimane saavutatakse, eelistades paaris- ja grupitööd frontaaltööle ning kasutades rääkimisharjutusi, mis sisaldavad info- ja/või arvamuslünka. Grammatikat käsitletakse süstemaatiliselt ja integreeritult teiste osaoskustega. Et koolitus vastaks osalejate ootustele, oleks eluline ja motiveeriv, lõimitakse õpitav õppijate igapäeva- ja tööelu, eelnevate teadmiste ja ühiskonnas toimuvaga. Parandamaks õpitavast arusaamist ning materjali omandamist, arvestatakse koolitusel õppijate erinevate õpistiilidega – kasutatakse verbaalset ja mitteverbaalset (pildid, kaardid, pp-esitlused, video- ja online-materjalid) materjali esitlust ning võimalikult mitmekülgseid tegevusi õpitava kinnistamisel. 

Õppekeskkond
Õpperuumide (suuruses 20 kuni 33 m2) sisustusse kuuluvad valgetahvlid, korralik valgustus ja U-kujuliselt paigutatud õppelauad-toolid. Kõikides ruumides on arvutid ja dataprojektorid ning tasuta internetiühendus. Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele.

Iseseisva töö kirjeldus
A1 tasemel on enamik koduseid töid harjutuste vormis, keskenduvad eelkõige kirjutamis- ja lugemisoskuse arendamisele ning mõeldud tunnis õpitu kinnistamiseks. Iseseisvat tööd antakse iga kord. Aeg-ajalt antakse ka mahukamaid koduseid ülesandeid nt töö teksti või sõnavaraga. Sõnavara harjutamiseks antakse iseseisvaid tööd, mis eeldavad veebipõhiste keeleõppeprogrammide ning harjutusvara kasutamist.

Õppematerjalid
Koolitus baseerub õppekomplektidel Agenda 1 (Hachette, 2011) ning Le Nouveau Taxi ! 1 (Hachette, 2009).

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid
Kursuse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 70% kontakttundidest ning lõputesti sooritamine tulemusele vähemalt 60%.
Hindamismeetod: Kombineeritud lõputest
Hindamiskriteerium: Lõputest on sooritatud tulemusele vähemalt 60%.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument
Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele ja kirjaliku lõputesti tulemusele vähemalt 60% sooritanutele väljastatakse tunnistus. Tõend täienduskoolituses osalemise kohta väljastatakse juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui õppija ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid. Tõendil kajastatakse tundide arv, milles õppija osales.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Koolitajal on kõrgharidus romanistikas ja/või võõrkeeleõpetaja kutse.

Õppekava kinnitamise aeg
Kuupäev – 15.06.2015